ŘÁD servisu USEME

Článek 1 – Definice

Termíny použité v Řádu USEME znamenají

 1. Správce, Useme - firma působící pod firmou: Inglot Plus, doručovatelská adresa: Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Poland, DIČ PL 5961587256 , IČ 080831919
 2. Servis Useme/Servis - servis transakcí online s otevřenou povahou vedený Správcem, sloužící ke zveřejňování Inzerátů a uzavírání smluv týkajících se provedení služeb uvedených v servisu a Inzerátů (v rámci tzv. smluv o dílo nebo pracovních dohod) a komunikace mezi stranami transakce, dostupný v internetové doméně Useme.eu
 3. Inzerát - informace umísťována v Servisu Useme týkající se poptávky na provedení dané služby, činnosti nebo práce, nebo záměru provedení určitého druhu služby, činnosti nebo práce, umísťována příslušně: Vykonavatelem nebo Objednatelem, která má za cíl nalezení kontrahenta v rozsahu týkajícím se předmětu Inzerátu za účelem realizace služby, činnosti nebo práce uvedené v Inzerátu mezi Uživateli, prostřednictvím Správce
 4. Objednávka – rozsah služby, činnosti nebo práce k provedení odsouhlasený Vykonavatelem a Objednavatelem, který vyplývá z Inzerátu umístěného v Servise Useme, a jeho přijetí k realizaci, příslušně podle zápisů tohoto řádu
 5. Smlouva – domluvy v rozsahu realizace uvedené Objednávky (vyplývající z podaného a odsouhlaseného Inzerátu a ustanovení tohoto Řádu) uzavřené mezi Uživateli a Uživateli a Správcem, určující práva a povinnosti stran, odsouhlasené Stranami v rámci pravidel fungování Servisu Useme
 6. Dílo - výsledek činností provedených Vykonavatelem, které jsou následkem přijetí Objednávky k realizaci, shodně se zněním Inzerátu umístěného Objednavatelem
 7. Uživatel – plnoletá fyzická osoba vlastnící plnou způsobilost pro právní úkony, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která uzavřela smlouvu na používání služeb poskytovaných elektronickou cestou prostřednictvím Správce v rámci Useme, která může vystupovat v roli Objednavatele nebo v roli Vykonavatele
 8. Vykonavatel - Uživatel prezentující prostřednictvím Servisu Useme možnost provádění určených služeb, činností nebo prací, nebo podávající návrh na provedení určených služeb, činností nebo prací v odpovědi na Inzerát Objednavatele
 9. Objednavatel - Uživatel umísťující v Servisu Useme Inzerát, ve kterém hodlá pověřit k provedení určité služby, činnosti nebo práce, nebo podávající návrh Objednávky určených služeb, činností nebo prací v odpovědi na Inzerát potenciálního Vykonavatele
 10. Účet - individualizovaný informatický záznam vytvořen v Useme v prospěch Uživatele od okamžiku prvního správného přihlášení v Useme, umožňující úplné používání Servisu a shromažďování informací týkajících se činnosti prováděných Uživatelem v Useme, chráněn unikátním názvem Uživatele (login) a heslem

Článek 2. Všeobecná ustanovení

 1. Řád určuje pravidla poskytování prostřednictvím Useme ve prospěch Uživatelů placených služeb spočívajících v umožnění a slučování mezi sebou Uživatelů (Objednavatelů a Vykonavatelů), vyúčtování transakcí realizovaných mezi Uživateli, používání Servisu Useme, a taky pravidel poskytování jiných doplňkových služeb uvedených v tomto Řádu.
 2. Useme usnadňuje Uživatelům hledání Vykonavatelů nebo Objednavatelů v rozsahu realizace různého druhu služeb, činností nebo prací, a taky prostřednictvím určení v rámci tohoto Řádu práv a povinností mezi Objednavatelem a Vykonavatelem, Vykonavatelem a Useme, kde Useme umožňuje realizaci prostřednictvím Vykonavatelů v prospěch Objednavatelů určených služeb, činností nebo prací, současně vystupujíc v roli zprostředkovatele mezi Uživateli, umožňuje Uživatelům vyúčtování transakcí, provedení transakcí a úplnou komunikaci mezi nimi prostřednictvím Servisu Useme
 3. Objednavatel důvodu skutečnosti, že Useme vystupuje v těchto právních vztazích jenom jako dodavatel internetové platformy dovolující spojovat mezi sebou Vykonavatele a Objednavatele, a taky že Useme neposkytuje ve skutečné realizaci uvedené služby, činnosti nebo práce, nezúčastňuje se jednání mezi Stranami v rozsahu podmínek realizace těchto služeb, činností nebo prací, a vystupuje v předmětných vztazích jenom jako zprostředkovatelský subjekt, který vyúčtuje transakce a zaručuje možnost používání Servisu Useme, Useme nenese odpovědnost za realizaci a případné neprovedení nebo nevhodné provedení služeb, činností nebo prací, nebo jiných závazků uvedených v tomto Řádu prostřednictvím Uživatelů ohledně jiných Uživatelů.
 4. Uživatelé (Objednavatele a Vykonavatele) s využitím Servisu Useme, prohlašují a tím se zaručují, že:
  1. budou dodržovat ustanovení tohoto Řádů
  2. souhlasí a akceptují skutečnost, že nynější Řád určuje nejenom práva a závazky Uživatelů ohledně Správce, ale taky přímo vytváří práva a závazky mezi Objednavatelem a Vykonavatelem, včetně odpovědnosti Vykonavatele ohledně Objednavatele za kvalitu a způsob provedení Pověřených služeb, činnosti nebo prací, s výjimkou odpovědnosti Useme v tomto rozsahu
  3. důkladně se seznámili s obsahem tohoto řádu, znají povahu účasti Useme na předmětných transakcích, a tím tedy přistupujíc k používání servisu Useme, a umísťování v něm Inzerátů a uzavírání Objednávek, nenahlašují v tomto rozsahu žádné výhrady nebo poznámky.
 5. Objednavatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že v případě neprovedení nebo nevhodného provedení služeb, činností nebo prací Vykonavatelem nebo jiným neprovedením závazků Vykonavatelem, všechnu odpovědnost z tohoto titulu vůči Objednavateli nese výlučně Vykonavatel a tím tedy, že Objednavatel nebude vyžadovat žádné nároky v tomto rozsahu týkající se Useme. V případě záměru adresování Objednavatelem k Vykonavateli uvedených nároků s opomenutím komunikace prostřednictvím Servisu Useme, Useme poskytne Objednavateli všechny nezbytné informace týkající se Vykonavatele a realizované Objednávky.
 6. Vykonavatel prohlašuje a přijímá na vědomí, že nese vůči Objednavateli odpovědnost za provedení služeb, činností nebo prací přijatých k provedení, včetně případné odpovědnosti za neprovedení nebo nevhodné provedení těchto služeb, činností nebo prací. Vykonavatel tímto vyjadřuje souhlas, aby Useme na žádost Objednavatele odevzdala Objednavateli informace o osobě Vykonavatele, a odevzdala dokumentaci týkající se realizované Objednávky, za účelem umožnění adresování případných nároků Objednavatele přímo k Vykonavateli.
 7. Všechna komunikace mezi Uživateli, související s realizací Inzerátů zveřejněných v Servisu Useme bude prováděna prostřednictvím kanálů vnitřní komunikace určené a uvedené v Servisu Useme.

Článek 3. Registrace

 1. Možnost používání všech funkcí Servisu Useme Uživatelem si vyžaduje přihlášení v Servisu Useme
 2. V případě právnické osoby a organizační složky bez právní subjektivity, registraci a všechny jiné úkony v Servisu může provést výlučně osoba, která je k tomu příslušně zmocněna tímto subjektem
 3. Registrace se provádí prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře zpřístupněného prostřednictvím Useme na stránkách Servisu Useme a souhlasem s Řádem, s celkovými následky, které z toho vyplývají
 4. Správné provedení výše uvedených úkonů, a následně správné ověření údajů prostřednictvím Správce, způsobuje obdržení Uživatelem automatické zprávy zaslané prostřednictvím Správce na adresu elektronické pošty Uživatele. Okamžik aktivace Účtu Uživatele je rovnoznačný s uzavřením smlouvy o poskytování služeb v Servisu Useme mezi Uživatelem a Správcem podle pravidel vyplývajících z Řádu.
 5. V termínu 10 dnů od uzavření smlouvy, o které je řeč ve výše uvedeném bodu 5, Uživatel může od ní odstoupit bez uvedení příčin prostřednictvím podání příslušného prohlášení v elektronické nebo písemné formě (pro dodržení termínu stačí zaslání dopisu před uplynutím termínu). Právo odstoupení od Smlouvy nepřináleží Uživateli, pokud provedl jakoukoliv činnost v rámci servisu, zejména: podal Objednávku nebo přijal určenou objednávku na realizaci.
 6. Správce může požadovat dokladování od Uživatele údajů uváděných v Servisu Useme.
 7. Aktivace Účtu v Servisu Useme způsobuje zpřístupňování některých údajů Uživatele na veřejně dostupných stránkách Servisu. Uživatel samostatně volí, které z údajů budou znázorňovány, s výjimkou níže uvedených ustanovení.
 8. V případě Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, je v rámci servisu Useme znázorňováno a veřejně přístupné nejméně jméno a příjmení Uživatele. V případě Uživatelů, kteří nejsou fyzickými osobami, je v rámci servisu Useme znázorňována a veřejně přístupna nejméně firma Uživatele (název ním vedeného podniku spojena s využitím živnostenské činnosti). V případě, když je Uživatel zaregistrován jako Vykonavatel v rámci servisu Useme je znázorňován a veřejně přístupný nejméně 1 příklad zrealizovaných prací, díla, služeb samostatně nebo prostřednictvím Useme.
 9. Uživatel může kdykoliv zrezignovat z prezentování některých údajů na vizitce s výjimkou níže uvedených bodů.
 10. V případě jakékoliv změny údajů Uživatele uvedených během registrace, je Uživatel povinen tyto údaje nezbytně aktualizovat, s použitím příslušného formuláře přístupného v servise Useme.
 11. Uživateli se zakazuje odstraňování údajů, o nichž je řeč ve výše uvedeném bodu 10, během používaní služeb Servisu Useme, a taky uvádění neúplných údajů nebo falešných údajů.

Článek 4. Všeobecné podmínky vystavování Inzerátu

 1. Správce zpřístupňuje Uživatelům příslušné systémové nástroje za účelem umožnění Uživatelům umísťování Inzerátů a uzavírání Objednávek týkajících se předmětu Inzerátu (t.j. služeb, činností nebo prací) podle pravidel uvedených v Řádu.
 2. Inzerát může být umísťován výlučně Uživatelem oprávněným k uzavření, pověření nebo provedení služeb, činností nebo prací uvedených v Inzerátu.
 3. Povahu účasti Správce v transakcích uzavíraných v rámci servisu Useme, upravují zápisy uvedené v článku 2 tohoto Řádu, tím tedy Správce nepodává žádné deklarace, ani nezaručuje, že Objednávka bude provedena správným způsobem, že potenciální Vykonavatel vlastní příslušné vědomosti, dovednosti, zkušenosti dovolující vhodným způsobem provést uvedenou Objednávku. Tím tedy rozhodování v rozsahu zveřejňování Inzerátu, uzavření Objednávky provedení určených služeb, činností nebo prací konkrétního Vykonavatele, Objednavatel snáší na vlastní náklady a riziko.
 4. Obsah Inzerátu musí být připraven čitelným a kompletním způsobem, a nemůže uvádět do omylu jiné Uživatele, zvláště co se týče podstaty a vlastností služeb, činností nebo prací, které mají být předmětem Inzerátu.
 5. Inzerát je třeba umístit ve vhodné kategorii z důvodu jeho druhu kategorie. Správce si vyhrazuje možnost změny kategorie Inzerátu uvedené Uživatelem, v případě umístění Inzerátu v chybné kategorii
 6. Uživatel nese plnou odpovědnost za sebou umístěné obsahy v Inzerátu, včetně toho je odpovědný za všechny chyby nebo nesprávnosti takového popisu
 7. Inzerát pochází od Uživatele. Správce nezasahuje do znění Inzerátu a neprovádí v tomto rozsahu změny, s výjimkou ustanovení bodu 11.
 8. Obsah Inzerátu, včetně jeho předmětu, nemůže porušovat předpisy platného práva, včetně osobního prospěchu nebo práv třetích osob (zejména autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví), a taky dobrých mravů, jak rovněž nemůže negativně ovlivňovat dobré jméno a renomé Správce
 9. Zakazuje se kopírování obsahů a jiných materiálů (grafických souborů, dokumentů a pod.) , které jsou částí Inzerátů zveřejňovaných v Servisu za účelem zveřejňování těchto obsahů a materiálů na vnějších internetových stránkách nezávislých od Servisu.
 10. Správce si vyhrazuje možnost zatajování částí Inzerátů, nebo jejich úplného odstraňování, pokud z jakýchkoliv důvodů uzná, že jeho obsah porušuje ustanovení tohoto Řádu nebo jiné platné právní normy.
 11. Zakazuje se uskutečňování Uživatelem úkonů spočívajících zejména na simulování poskytování odpovědi na Inzerát nebo vystavování názorů v souvislosti s Inzerátem za účelem získání vyšší důvěryhodnosti v systému hodnocení, o kterém je řeč v článku 8 Řádu. Takové činnosti nemůžou být prováděny s použitím účtů jiných Uživatelů nebo prostřednictvím osob blízkých Uživateli, osob společně bydlícími s Uživatelem, nebo osobami, se kterými je Uživatel ve vztazích způsobujících odůvodněné pochybnosti, zda Uživatel a tyto osoby jednají podle dohody.

Článek 5. Publikování Inzerátu/Přijetí Objednávky

 1. Za účelem umístění Inzerátu, kterého obsahem je záměr pověření k provedení uvedených služeb, činností nebo prací nebo přijetí objednávky v rozsahu provedení uvedených služeb, činností nebo prací, Uživatel vlastnící Účet a přihlášený v něm musí splňovat následující podmínky:
  1. vytvořit a potvrdit popis Inzerátu, určující všeobecné podmínky, podle kterých budou pověřené služby, činnosti nebo práce provedeny, prostřednictvím vyplnění formuláře umísťování Inzerátu dostupného na příslušné straně Servisu – popis musí být shodný s pravidly uvedenými v tomto Řádě
  2. zvolit doplňkové možnosti týkající se zveřejnění Inzerátu, které zajímají Uživatele
 2. Servis Useme neumožňuje umísťování Inzerátu subjektem, který nevlastní Účet nebo subjektem, který není v něm přihlášen
 3. Uživatel má možnost změnit obsah (edici) Inzerátu.
 4. Vykonavatelé, kteří mají zájem o dané Inzeráty podávají Návrhy Provedení Inzerátu (přijetí Objednávky) prostřednictvím použití příslušného nástroje dostupného v Servise. Návrhy Provedení budou umísťovány v obsahu Inzerátu a musí být zredigovány čitelným a precizním způsobem, a jejich obsah musí být shodný s pravidly uvedenými v tomto Řádu.
 5. Žádný zveřejněný Inzerát, dokonce takový, který obsahuje základní podmínky provedení služby, činnosti nebo práce, t.j. termín provedení, realizační podmínky a cenu, nepředstavuje nabídku ve znění předpisů občanského zákoníku a je pouze pozvánkou k jednáním.
 6. Zveřejnění Inzerátu bude ukončeno v následujících situacích
  1. v okamžiku volby Vykonavatele služby, činnosti nebo práce Objednavatelem,
  2. po uplynutí termínu zveřejnění Inzerátu určeného Objednavatelem,
  3. v případě dřívějšího ukončení zveřejnění Inzerátu Objednavatelem.
 7. V případě, když zveřejnění Inzerátu bude ukončeno volbou určeného Vykonavatele, a zvolený Vykonavatel bude souhlasit s předmětnou volbou, a tím tedy záměr realizace určené služby, činnosti nebo práce (na co má určený čas uvedený v Servise Useme – viditelný současně pro Objednavatele a taky pro Vykonavatele), mezi Stranami dochází k uzavření smlouvy se zněním určeném Stranami v Inzerátu (dochází k Objednávce), příslušně podle zápisů tohoto Řádu. V takovém případě Objednavatel a zvolený Vykonavatel musí přistoupit k činnostech spojeným s realizací smlouvy.
 8. Pokud platnost smlouvy (Objednávky) záleží od splnění osobitných požadavek uvedených v právních předpisech, např. dodržení písemné formy (jako třeba v rozsahu přenesení autorských majetkových práv, o čem je řeč v čl. 53 zákona ze dne 4. února 1994 roku o autorském právu a příbuzných právech) nebo jiné osobitní formy, strany musí neprodleně přistoupit k provedení těchto činností. Objednavatel může podmínit další činnosti spojeny s objednávkou určených činností k provedení od dřívější podání příslušných prohlášení v písemné formě Vykonavatelem (mimo jiné prohlášení o přenesení autorských majetkových práv, kterého vzor bude umístěn v Servise Useme).

Článek 6. Realizace Objednávky

 1. Po potvrzení Vykonavatelem přijetí Objednávky na realizaci, strany přistupují k realizaci Objednávky.
 2. Správce, v okamžiku uzavření Objednávky mezi Objednavatelem a Vykonavatelem, zasílá Objednavateli dobropis, zahrnující celek pohledávek za provedení určené Objednávky domluvené mezi Objednavatelem a Vykonavatelem, kterou Objednavatel musí uhradit nejpozději v termínu uvedeném v dobropise. Pokud výše uvedená platba nebude zrealizovaná v určeném termínu, Objednavatel obdrží dodatečnou připomínku o platbě, a po uplynutí dalších 3 dnů bude Objednávka v celku zrušena.
 3. V okamžiku zaúčtování platby na účtu Správce, o které je řeč ve výše uvedeném bodu 2, Vykonavatel obdrží informaci, o zabezpečení prostředků na realizaci Objednávky, a tím tedy je Vykonavatel zavázán k přistoupení k realizaci Objednávky, ve dříve určeném termínu, který začíná plynout od obdržení této informace. Objednavatel naproti tomu obdrží od Správce zálohovou fakturu DPH odpovídající hodnotě ceny částky zaplacené Objednavatelem.
 4. Vykonavatel po provedení Objednávky zasílá prostřednictvím nástrojů Servisu Useme, Objednavateli výsledek provedené Objednávky (Dílo), přičemž jej zašle prostřednictvím servisu způsobem uvedeným v Servisu.
 5. Ode dne obdržení provedené Objednávky (Díla), je Objednavatel v termínu 7 dnů povinen prostřednictvím vhodných funkcí odsouhlasit zvolené Dílo nebo odmítnout jeho odsouhlasení pokud si myslí, že Dílo bylo provedeno vadným způsobem nebo neshodným se smlouvou.
 6. Odsouhlasení nebo jakékoliv chybějící rozhodnutí ze strany Objednavatele o termínu, o kterém je řeč v bodě 5, znamená považování provedení Objednávky (Díla) správným způsobem, a v důsledku toho správce vystaví Objednavateli fakturu DPH, k dříve vystavené zápočtové faktuře DPH, generuje dokument v podobě potvrzení zrealizování Objednávky (Díla), který zasílá současně Objednavateli a taky Vykonavateli, a provádí vyúčtování mezi stranami následujícím způsobem:
  1. v prvním pořadí částku bez daně obdrženou od Objednavatele zmenší o hodnotu ve výši 3,7 % obdržené částky bez daně z titulu provize (odměny) pro Správce za realizaci služeb uvedených v tomto Řádu, vyplývajících ze zrealizování uvedené Objednávky (Díla) mezi Objednavatelem a Vykonavatelem prostřednictvím Servisu Useme. Současně Objednavatel a taky Vykonavatel souhlasí s výše uvedeným způsobem vyúčtování odměny Správce, a taky s její výší
  2. následně ze zbývající částky, která:
   1. pro Vykonavatele, kteří provádí živnostenskou činnost a jsou plátci DPH bude představovat příslušná odměna pro Vykonavatele bez daně,
   2. pro Vykonavatele, kteří neprovádí živnostenskou činnost nebo provádí takovou činnost, ale nejsou plátci DPH, bude představovat příslušná odměna pro Vykonavatele s daní, - vybere a odvede příslušné daně a jiná veřejno-právní břemena vyplývající z realizace předmětné Objednávky (v závislosti na povaze právního vztahu považovaného za Objednávku nebo za Dílo, nebo jako služba realizována v rámci živnostenské činnosti) ## po čem v termínu 7 dnů převede Vykonavateli na bankovní účet Vykonavatele jemu patřící odměnu z titulu realizace Objednávky (po odpočítání částek a pohledávek, o kterých je řeč ve výše uvedených písmenech a) a b))
 7. Pokud Objednavatel v termínu, o kterém je řeč v bodě 5, neodsouhlasí provedenou Objednávku (Dílo), pak toto získá status „Sporné objednávky”. V takovém případě Správce, bez meritorního hodnocení kvality provedeného Díla jenom zkontroluje, zda soubor/dokument zaslaný Vykonavatelem může vyhovovat obsahu Objednávky, a pokud ano pak, spustí proceduru spuštění prostředků Vykonavatele, shodně s výše uvedenými pravidly v bodě 6. Správce je oprávněn zastavit platby v prospěch Vykonavatele pouze v takových situacích, když neprovedení Objednávky Vykonavatelem má zřejmou povahu (t.j. například předmětem Objednávky byl překlad určité části textu do německého jazyka, a Vykonavatel zaslal Objednavateli soubor s textem v polském jazyce), s čím tímto současně Vykonavatel a Objednavatel souhlasí. Zastavení plateb může být rovnoznačné s odstraněním nebo zablokováním účtu Vykonavatele.
 8. Další výhrady, reklamace nebo taky nároky Objednavatele ve vztahu k Vykonavateli spojené s případným neprovedením nebo nevhodným provedením Objednávky (Díla) jsou realizovány přímo mezi Objednavatelem a Vykonavatelem, bez možnosti požadování jakýchkoliv práv v tomto rozsahu vůči Správce. Správce se však zavazuje poskytnout stranám úplný přístup k dokumentům a informacím spojeným s realizací předmětné Objednávky.
 9. Jiné části související s realizací Objednávky, následky konkrétních kroků budou představeny současně Objednavateli a taky Vykonavateli v Servise Useme, v rámci realizace uvedené Objednávky.
 10. Správce pomocí příslušných informatických nástrojů může umožnit Uživatelům přidávání názorů týkajících se práce daných Vykonavatelů, které budou dostupné pro všechny Uživatele systému za účelem umožňování Uživatelům ověřování schopností a referencí daného Vykonavatele, o čem je řeč v článku 8 tohoto Řádu.

Článek 7. Poplatky

 1. Část služeb v rámci Servisu Useme je zpoplatněných.
 2. Základním poplatkem z titulu realizace služeb uvedených v této smlouvě je provize (odměna Správce), o které je řeč v článku 6 bod 6) pís. a) tohoto Řádu.
 3. Výška jiných poplatků za jiné služby, ke kterým Uživatelé můžou mít přístup v souvislosti s činností Servisu Useme, určuje příloha k tomuto Řádu.

Článek 8. Systém hodnocení

 1. V rámci Servisu Useme Správce umožňuje přidávání hodnocení Objednavatelů na téma průběhu a realizace Objednávek, které Vykonavatel může mnohokrát doplnit svojí odpovědí.
 2. Statistiky a hodnocení prováděných a pověřených Objednávek jsou veřejnými informacemi, dostupnými pro všechny návštěvníky Servisu Useme.
 3. Hodnocení je vždy přiřazeno ke konkrétní Objednávce nebo Inzerátu. Uživatel nese odpovědnost za sebou umístěny hodnocení a odpovědi.
 4. Servis Useme může odstranit hodnocení nebo odpověď, podle pravidel uvedených v právních předpisech, včetně toho, když porušují dobré mravy, jsou vulgární nebo urážlivé, porušují nebo ohrožují osobní prospěch, a taky pokud jsou v rozporu s pravidly uvedenými v Řádě.

Článek 9. Fórum

 1. Obsahy umísťovány na Fóru Useme jsou veřejnými informacemi, dostupnými pro všechny návštěvníky Servisu Useme.
 2. Umístěním vyjádření na Fóru Useme Uživatel současně souhlasí s jejím zveřejněním v Servisu spolu s označením Uživatele (uvedením autora) vyjádření.
 3. Uživatel nese plnou odpovědnost za ním umísťovány obsahy na Fóru Useme. Uživatel je povinen napravit veškerou škodu, kterou Servis Useme může nést z titulu případných nároků třetích osob spojených s porušením jejich práv vyplývajících z vyjádření Uživatele umísťovaných v rámci Fóra Useme.
 4. Useme může odstranit celek nebo část každého vyjádření, zejména pokud toto obsahuje:
  1. obsahy reklamující jiné internetové stránky nebo jiné servisy,
  2. vulgární, urážlivé, obscénní vyjádření, v rozporu s všeobecnými zásadami společenského soužití nebo dobré výchovy,
  3. publikace a materiály, kterých umísťování na Fóru Useme porušuje práva třetích osob, zejména osobní údaje, teleadresní údaje a korespondenci nebo obsahy telefonních rozhovorů bez souhlasu zainteresovaných osob,
  4. obsahy úmyslně uvádějící do omylu osoby, které očekávají pomoc nebo odpověď na otázky spojeny s fungováním Servisu Useme,
  5. vyjádření hrozící porušením nebo porušující platné právní předpisy nebo oprávnění třetích osob, zejména autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, osobní prospěch, a taky zájmy Useme nebo spolupracujících subjektů, představující činy nekalé konkurence.

Článek 10. Jiná Ustanovení Řádu

 1. Useme nenese odpovědnost za jednání Uživatelů v rámci Servisu, ani za nevhodné provedení nebo neprovedení prostřednictvím Uživatelů závazků spojených s Inzerátem nebo Objednávkou, uvedení Uživatelem falešných nebo neúplných informací v Inzerátu nebo Objednávce, jak rovněž za následky činností zahájených Uživatelem a třetími osobami, které představují porušení ustanovení Řádu.
 2. Useme nenese odpovědnost za pravdivost a důvěryhodnost informací uváděných Uživatelem, a taky způsobilost Uživatelů k uzavření a realizaci smlouvy.
 3. Useme si vyhrazuje právo odstranit Inzerát, Objednávku nebo zablokovat Účet v případě porušení Uživatelem ustanovení Řádu nebo zrealizovanou Objednávku, které stranou je Uživatel, bude „Spornou objednávkou”.
 4. V případě blokády Účtu všechny Inzeráty zveřejněné Uživatelem budou automaticky odstraněny, a Uživatel nemůže používat žádnou ze služeb poskytovaných prostřednictvím Useme v rámci Servisu Useme.
 5. Useme má právo odstranit Inzerát nebo Objednávku, pokud tato jakýmkoliv způsobem porušuje ustanovení Řádu nebo právní předpisy, zejména když obsahuje obsahy:
  1. všeobecně považované za urážlivé
  2. které nesou příznaky činů nekalé konkurence
  3. porušující dobré mravy, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví
  4. uvádějící do omylu.

Článek 11. Reklamační řízení

 1. Uživatel má právo nahlašovat reklamace neprovedení nebo nevhodného provedení prostřednictvím Useme služeb v rámci Servisu Useme v termínu 7 dnů ode dne ukončení zveřejnění Inzerátu nebo dne ukončení realizace Objednávky. Pokud se reklamace týče jiných oblastí, než je zveřejnění Inzerátu nebo realizace Objednávky, reklamaci je třeba podat v termínu 7 dnů ode dne vzniku události představující základ pro reklamaci.
 2. Reklamaci je třeba nahlašovat Useme na adrese contact@USEME.eu nebo písemně doporučeným dopisem na adrese Useme. O termínu podání písemné reklamace rozhoduje datum odeslání zásilky (datum poštovního razítka).
 3. Reklamace musí obsahovat údaje Uživatele (jméno, příjmení, korespondenční adresu, emailovou adresu a telefonní číslo), číslo Inzerátu nebo Objednávky, kterého se reklamace týče (pokud bylo číslo přiděleno), nebo jiné údaje dovolující identifikovat událost, která má za následek nahlášení reklamace, a taky doplňkově okolnosti nebo materiály zdůvodňující reklamaci.
 4. Reklamace budou řešeny nezbytně, nejpozději v průběhu 7 pracovních dnů počínajíc ode dne obdržení kompletních informací dovolujících vyřešení reklamace.
 5. Pokud údaje uvedené Uživatelem v reklamaci si budou vyžadovat doplnění, Useme se obrátí na Uživatele s poskytnutím doplňkových informací v označeném termínu.
 6. Pokud vyřešení reklamace nebude možné v termínu, o kterém je řeč výše, Useme toto oznámí Uživateli s uvedením předpokládaného termínu vyřešení reklamace.
 7. O vyřešení reklamace bude Uživatel informován cestou elektronické korespondence na adrese elektronické pošty Uživatele přihlášeného v Servise Useme.
 8. Reklamace nedovolující identifikaci Uživatele nebo rozsah reklamace, a taky podané po termínu můžou zůstat nevyřešeny.

Článek 12. Rozvázání smlouvy

 1. Uživatel může kdykoliv rozvázat s Useme Smlouvu o poskytování služeb v rámci Servisu Useme, prostřednictvím zaslání emailové správy na adresu contact@USEME.eu obsahující prohlášení o rozvázání smlouvy s uvedením identifikačních údajů Účtu.
 2. Smlouva podléhá rozvázání s okamžitým účinkem, leda že Uživatel aktuálně vlastní Inzerát, nebo se nachází v průběhu realizace určené Objednávky. V takovém případě Smlouva podléhá rozvázání po uplynutí 30 dnů od ukončení zveřejnění Inzerátu, nebo od ukončení realizace Objednávky.
 3. Useme si vyhrazuje právo rozvázat smlouvu s Uživatelem, který porušuje ustanovení Řádu.

Článek 13. Politika soukromí

 1. Správcem osobních údajů Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, ve znění zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (t.j. Sb. z roku 2002, č. 101, pol. 926 s pozdějšími změnami), je Useme. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány prostřednictvím Useme v souladu s předpisy zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, za účelem poskytování služeb prostřednictvím Useme a pro marketingové účely spojené s fungováním podniku Useme (včetně Servisu). Uživatel nebude dostávat marketingové a obchodní informace, pokud s tím nebude souhlasit. Uvedení osobních údajů je dobrovolné.
 2. Useme zaručuje Uživatelům realizaci oprávnění vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k obsahům vlastních osobních údajů a jejich změnu a práva na kontrolu zpracovávání vlastních osobních údajů podle pravidel uvedených v předmětném zákonu.
 3. V rámci realizace práva na kontrolu zpracovávání vlastních osobních údajů, Uživatel má zejména právo na podání vlastní písemné, zdůvodněné žádosti ukončení zpracovávání osobních údajů z důvodu své vlastní výjimečné situace.
 4. Osobní údaje Uživatelů můžou být zpřístupňovány subjektům oprávněným k jejich obdržení na základě platných právních předpisů, včetně příslušných orgánů výkonu spravedlnosti, a taky v případech uvedených v tomto Řádu (včetně případů Vykonavatelů, Subjektů, které jim pověřují určené služby, činnosti nebo práce). Osobní údaje Uživatelů můžou být taky odevzdávány třetím subjektům, uvedeným prostřednictvím Useme, včetně subjektů provádějících na objednávku Useme činnosti, které se týkají služeb prováděných v prospěch Uživatele prostřednictvím Useme v rámci Servisu.
 5. Osobní údaje Uživatelů jsou chráněny prostřednictvím Useme před jejich zpřístupňováním neoprávněným osobám, a taky jinými případy jejich zjištění nebo ztráty, a taky před zničením nebo neoprávněnou změnou uvedených údajů a informací prostřednictvím použití příslušných organizačních ochran, a taky ochran s technickou a programátorskou povahou, zejména systémů kódování údajů.

Článek 14. Změny řádu

 1. Useme může změnit Řád a spustit novou verzi služeb poskytovaných v rámci Servisu Useme. Změna je účinná v termínu uvedeném prostřednictvím Useme, který nesmí být kratší než 7 dnů od okamžiku zpřístupnění změněného Řádu v Servise. Inzeráty a Objednávky zveřejněny před začetím platnosti změn budou realizovány podle dosavadních pravidel.
 2. Uživatel během prvního přihlášení v Servise Useme po začetí platnosti změn Řádu bude obeznámen o těchto změnách a o možnosti s jejich souhlasem. Odmítnutí poskytnutí souhlasu změn je rovnoznačné s rozvázáním smlouvy s Useme v rámci Servisu Useme.

Článek 15. Závěrečná ustanovení Řádu

 1. Příslušným právem pro smlouvu mezi Uživatelem a Useme, které předmětem jsou služby poskytovány v rámci Servisu Useme podle podmínek uvedených v Řádu je polské právo.
 2. Polské právo je taky příslušné pro právní vztahy mezi Objednavatelem a Vykonavatelem, které vyplývají z tohoto Řádu, a z realizace Objednávek mezi Objednavatelem a Vykonavatelem prostřednictvím Servisu Useme, s čím strany souhlasí.
 3. Všechny spory související se službami poskytovanými prostřednictvím Useme v rámci Servisu budou řešeny příslušnými obecnými soudy.
 4. V případě odchylek v interpretaci zápisů tohoto řádu vyhotoveného v různých jazykových verzích, je pro strany zavazující verze v polském jazyce, a v případě když verze v polském jazyce chybí, pak verze v anglickém jazyce.
 5. Pokud kterékoliv z ustanovení Řádu bude považováno právoplatným rozhodnutím soudu za neplatné, jiné ustanovení zůstávají v platnosti. Na místo neplatného ustanovení bude zavedeno ustanovení, které nejvíc odpovídá shodnému záměru stran.