Правилник за ползване на сайта USEME

Член 1 – Дефиниции

Употребените в Правилника за ползване на сайта USEME термини означават:

 1. Администратор, USEME – фирма, действаща под наименованието: Inglot Plus, адрес за връчване: Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Poland, Данъчен идентификационен номер PL5961587256 , номер от Търгвския регистър REGON: 080831919
 2. Сайт USEME/Сайт – уебсайт за онлайн транзакции с отворен характер, поддържан от Администратора, който служи за публикуване на обяви, както и за сключване на договори, свързани с извършването на определени услуги на сайта или по Обявата (в рамките на т. нар. граждански договори за извършване на определена работа или граждански договори за извършване на поръчка) както и за общуване между страните по транзакцията, достъпен на интернет домейна USEME.eu
 3. Обява – информация, публикувана на Сайта USEME относно необходимостта от извършване на дадена услуга, дейност или работа, или относно намерението за извършване на даден вид услуга, дейност или работа, публикувана съответно от: Изпълнителя или Възложителя, имаща за цел намирането на контрагент по Обявата във връзка с реализирането на услугата, дейността или работата, описана в Обявата, между потребителите, чрез посредничеството на A.
 4. Поръчка – одобрен от Изпълнителя и Възложителя определен набор от услуги, дейности или работи за изпълнение, прозитичащ от публикуваната на Сайта USEME Обява, както и приемането му за реализиране, съгласно разпоредбите на настоящия Правилник.
 5. Договор – сключените между Потребителите и Потребителите и Администратора споразумения относно реализирането на дадена Поръчка (които произтичат от направената и приета за реализиране Обява, както и от разпоредбите на настоящия Правилник), определящи правата и задълженията на страните, приети от Страните в рамките на принципите на функциониране на Сайта USEME.
 6. Определена работа – ефект от извършените от Изпълнителя дейности, в резултат на приетата за реализиране Обява, в съотвествие със съдържанието на публикуваната от Възложителя Обява.
 7. Потребител – пълнолетно физическо лице, притежаващо пълна правоспособност, юридическо лице или организационна единица, която не е юридичаско лице, сключило договор за ползване на услугите, предоставени по електронен път от Администратор в рамките на USEME, които могат да действат или като Възложител, или като Изпълнител.
 8. Изпълнител – Потребител, който чрез посредничеството на Сайта USEME предоставя възможността за изпълнение на определени услуги, дейности или работи, или който предлага изпълнението на определени услуги, дейности или работи в отговор на Обявата на Възложителя.
 9. Възложител – Потребител, публикуващ в Сайта USEME Обява, в която възнамерява да възложи изпълнението на определени услуги, дейности или работи, или прави предложение за Поръчка на определени услуги, дейности или работи в отговор на Обявата на евентуален Изпълнител
 10. Акаунт – индивидуализиран информационен запис, създаден на USEME в полза на Потребителя от момента на първото правилно влизане на USEME, даващ възможност за пълно използване на Сайта или събиране на информация на USEME относно дейностите, изпълнявани от Потребителя, пазен от уникално потребителско име (login) i парола.

Член 2. Общи разпоредби

 1. Правилникът определя принципите на предоставяне от USEME в полза на Потребителите на платени услуги, които се състоят в предоставянето на възможност и свързването на Потребителите (Възложители и Изпълнители), отчитането на транзакции между Потребителите, ползването на Сайта USEME, както и предоставянето на други, допълнителни услуги, определени с настоящия Правилник.
 2. USEME съдейства на Потребителите в търсенето на Изпълнители или Възложители при реализирането на различни видове услуги, дейности или работи, а така също и чрез определяне в рамките на настоящия Правилник на правата и задълженията между Възложителя, Изпълнителя и USEME, където USEME предоставя възможността за реализиране от Изпълнителя в полза на Възложителя на определени услуги, дейности и работи, действащ едновременно като посредник между Потребителите, дава възможност на Потребителите да отчитат транзакции, да провеждат транзакции, както и да комуникират помежду си с помощта на Сайта USEME.
 3. Пред вид факта, че в настоящите правоотношения USEME действа единствено като доставчик на интернет платформа, която дава възможност за свързване между Изпълнителите и Възложителите, както и факта, че USEME не участва във фактическото реализириране на определени услуги, дейности или работи, не участва в преговорите между Страните относно условията по реализиринето на същите услуги, дейности или работи, a в споменатите взаимоотношения действа единствено като посредник, отчитащ транзакциите и осигуряващ възможността за ползване на Сайта USEME, USEME не носи отговорност за реализирането и евентуалното неизпълнение или ненадлежно изпълнение на дадените услуги, дейности или работи, както и други задължения, определени с настоящия Правилник, от Потребителите по отношения на другите Потребители.
 4. Потребителите (Възложители и Изпълнители) ,ползващи услугите на Сайта USEME, декларират и с това потвърждават, че:
  1. ще спазват разпоредбите на настоящия Правилник
  2. са съгласни и приемат факта, че настоящият Правилник определя не само правата и задължанията на Потребителите по отношение на Администратор, но непосредствено определя и правата и задълженията между Възложителя и Изпълнителя, включително и отговорността на Изпълнителя към Възложителя за качеството и начина на изпълнение на Поверените услуги, дейности или работи с изключение на отговорността на USEME в тази област.
  3. са подробно запознати със съдържанието на настоящия Правилник, че им е известно от какъв характер е участието на USEME в дадените транзакции, с което, пристъпвайки към ползване на услугите на Сайта USEME, както и към публикуването на него на Обяви и сключването на поръчки, не предявяват в тази област никакви възражения и забележки
 5. С настоящото декларира и потвърждава, че в случай на неизпълнение или ненадлежно изпълнение на услуги, дейности или работи от Изпълнителя или в случай на друго неизпълнение на задълженията от Изпълнителя, всяка отговорност в това отношение спрямо Възложителя носи Изпълнителят, а също и че Възложителят няма да предявява в тази област никакви искания по отношение на USEME. Възложител случай че Възложителят възнамерява да предяви спрямо Изпълнителя определени искания, без да се възползва от възможността за комуникация с помощта на Сайта USEME, USEME ще предостави на Възложителя всички неоходими информации относно Изпълнителя и реализираната Поръчка
 6. Изпълнителят декларира и съзнава, че спрямо Възложителя носи отговорност за изпълнението на приетите за изълнение услуги, дейности или работи, включително и евентуалната отговорност за неизпълнението или ненадлежното изпълнение на същите услуги, дейности или работи. С това Изпълнителят се съгласява USEME да предостави на Възложителя по искане на Възложителя информация относно Изпълнителя както и да предостави документацията, свързана с реализирането на Поръчката, във връзка с отправянето на евентуални искания от Възложителя непосредствено към Изпълнителя.
 7. Всякакво комуникиране между Потребителите, свързано с реализирането на Обявите, публикувани на Сайта USEME, ще бъде осъществявано чрез каналите за вътрешна комуникация, определени и подадени Сайта USEME.

Член 3. Регистрация

 1. За да може Потребителят да ползва всички функционални услуги на Сайта USEME, следва да се регистрира на Сайта USEME.
 2. Възложител случай на юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, регистрацията, както и всички последвали действия на Сайта, може да извършва единствено лицето, което е надлежно упълномощено от същия субект.
 3. Регистрацията се извършва чрез попълване на електронен формуляр, предоставено от USEME на сайтовете на USEME, както и чрез потвърждаване на Правилника, заедно с всички произтичащи от това последици.
 4. След правилното изпълнение на по-горните действия, а после и след проверка на данните от A, Потребителят ще получи автоматично уведомяване на електронната си поща, изпратено от Администратор. Моментът на активиране на акаунта на Потребителя е равнозначен със сключването на договор между Потребителя и Администратора за предоставяне на услуги на Сайта USEME на принципите, произтичащи от Правилника.
 5. Възложител срок от 10 дни от сключването на договора, за който става дума в т.5 по-горе, Потребителят може да се оттегли от него, без да подава причините, като подаде съответното заявление в електронна форма или на хартиен носител (за да бъде спазен срокът, е достатъчно писмото да бъде изпратено преди изтичането на срока). Потребителят няма право да се оттегли от договора, ако в рамките на Сайта е извършил някаква дейност, а преди всичко: е направил Поръчка или е приел дадена поръчка за реализиране.
 6. Администраторът можеда поиска Потребителят да документира посочените на Сайта USEME данни.
 7. Чрез активирането на акаунта на Сайта USEME някои от данните на Потребителя ще станат публично достъпни на страниците на Сайта. Потребителят избира самостоятелно, кои от данните да бъдат показвани, с изключение на разпоредбите по-долу.
 8. Възложител случай, че Потребителите са физически лица, в рамките на Сайта USEME ще бъдат показвани и публично достъпни поне собственото и фамилното име на Потребителя. Възложител случай, че Потребителите не са физически лица, в рамките на Сайта USEME ще бъде показвана и публично достъпна поне фирмата на Потребителя (наименованието на воденото от него предприятие, свързано с извършването на стопанска дейност). Възложител случай, когато Потребителят е регистриран като Изпълнител в рамките на Сайта USEME ще бъде показван и публично достъпен поне 1 пример на самостоятелно реализиран или чрез посредничеството на USEME извършени работи, услуги, дела.
 9. Потребителят може във всеки един момент да се откаже да предствавя някои от данните си във визитката, с изключение на точките по-долу.
 10. Възложител случай на промяна на данните на Потребителя, посочени по време на регистрация, Потребителят е длъжен незабавно да ги актуализира, използвайки съответния формуляр, достъпен на Сайта USEME.
 11. Забранено е изтриването от Потребителя на данни, за които става дума в т. 10 по-горе, по време на ползване на услугите на Сайта USEME, както и подаването на непълни или неточни данни.

Член 4. Общи условия за публикуване на Обяви

 1. Администраторът предоставя на Потребителя съответните системни инструменти, които му дават възможност да публикува Обяви или да прави Поръчки по предмета на Обявата (т.е. услуги, дейности или работи) на принципите, определени в Правилника.
 2. Обявата може да бъде публикувана единствено от Потребителя, упълномощен да прави поръчките или да изпълнява услугите, дейностите или работите, описани в Обявата.
 3. Участието на A в транзакциите, сключвани на Сайта USEME, се определя от разпоредбите на чл. 2 от настоящия правилник, с което Администраторът не подава никакви декларации, нито гарантира че Поръчката ще бъде правилно изпълнена, че потенциалният Изпълнител притежава необходимите знания, умения и опит, които му позволяват надлежно да изпълни поръчката. С това решението по публикуването на Обявата, възлагането на Поръчката за изпълнение на определени услуги, дейности или работи на конкретен Изпълнител Възложителят поема за своя сметка и на своя отговорност.
 4. Съдържанието на Обявата следва да бъде точно и пълно и не може да бъде подвеждащо за другите, а особено по отношение на същността и характера на услугите, дейностите или работите, които са предмет на Обявата.
 5. Обявата следва да бъда публикувана в съответната за нея категория. Администраторът си запазва правото да промени категорията на Обявата, посочена от Потребителя, в случай че Обявата е публикувана в неточната категория.
 6. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на публикуваната от него Обява, с което отговоря и за всички грешки и неточности в описанието.
 7. Обявата е на Потребителя. Администраторът не ингерира в съдържанието на Обявата и не извършва никакви промени, с изключение на т. 11.
 8. Съдържанието на Обявата, вкючително и нейния предмет, не може на нарушава разпоредбите на действащите закони, включително личните блага или правата на трети лица (особено авторските права както и другите права за интелектуална собственост), а също и добрите нрави, кактои да влияе негативно върху доброто име и реноме на Администратор.
 9. Забранено е копирането на съдържанието на други материали (графични файлове, документи и т.н.), част от Обявите, публикувани на Сайта с цел публикуването на същите съдържания и материали на външни, независими от Сайта интернет страници.
 10. Администраторът си запазва правото да укрива фрагменти от Обявите или изцяло да ги отстранява, ако прецени, че по някакъв начин тяхното съдържание нарушава разпоредбите на настоящия Правилник или на други действащи правни норми.
 11. Забранено е Потребителят да предприема каквито и да е е било действия във вид на симулиране на отговори на дадена Обява или публикуване на мнение по Обява с цел да получи по-висока достоверност в системата на оценяване, за което става дума в чл 8 на Правилника. Такива действия не могат да бъдат извършвани с помощта на акаунти на други Потребители или от близки на Потребителя лица, от живеещи с него лица, както и от лица, с които Потребителят остава във взаимоотношения, които пораждат съмнения, че Потребителят и тези лица действат по договаряне.

Член 5. Публикуване на Обяви/Приемане на Поръчки

 1. За да публикува Обяви, с цел възлагане на поръчка за изпълнение на определени услуги, дейности или работи, Потребителят, който притежава акаунт и е влязъл на него, е длъжен да отговаря на следните условия:
  1. Да създаде и потвърди описанието на Обявата, което определя всички условия, при които възложените услуги, дейности или работи следва или могат да бъдат изпълнени, като попълни формуляра за публикуване на Обява, достъпен на съответана страница на Сайта – описанието следва да отговаря на принципите на настоящия Правилник
  2. Да избере интересуващите Потребителя допълнителни опции относно публикуването на Обявата.
  3. Сайтът USEME не предоставя възможност за публикуване на Обява от лице, което не е регистрирано и не е влязло в акаунта си.
 2. Потребителят има възможност да промени съдържанието (редактиране) на Обявите.
 3. Изпълнителите, които са заинтересовани от дадена Обява, правят Предложение за изпълнение на обява (приемане на Поръчка) като си послужат със съответния инструмент, достъпен на Сайта. Предложенията за изпълнение ще бъдат публикувани в съдържанието на Обявата и следва да бъдат ясно и точно редактирани, а съдържанието им следва да отговаря на принципите на настоящия Правилник.
 4. Нито една от публикуваните Обяви, дори такава, която съдържа всички основни условия, необходими за извършване на услуги, дейности или работи, т.е. срок за изпълнение, условия за реализиране, цена, не представлява оферта по смисъла на разпоредбите на Гражданския кодекс, а единствено покана за преговор.
 5. Публикуването на Обявата се преустановява в следните ситуации:
  1. с избирането от Възложителя на Изпълнител на услугите, дейностите или работите,
  2. след изтичане на срока за публикуване на Обявата, определен от Възложителя,
  3. в случай на предварително прекратяване на Обявата от Възложителя
 6. Възложител случай, когато публикуването на Обявата приключи с избор на конкретен Изпълнител, а избраният Изпълнител потвърди този избор, а с това и намерението да реализира определената услуга, дейност или работа, (за което има определено време, посочено на Сайта USEME – видно както за Възложителя, така и за Изпълнителя), между Страните се стига до сключване на договор със съдържание, определено от Страните в Обявата (стига се до Поръчка), съгласно разпоредбите на настоящия Правилник. Възложител този случай Възложителят и избраният Изпълнител са длъжни да пристъпят към действията по реализиране на договора.
 7. Ако валидността на договора (Поръчката) зависи от изпълнението на специални изисквания, предвидени от закона, напр. спазването на писмена форма (напр. за прехвърляне на имуществени авторски права, както е посочено в чл. 53 от Закона от 4 февруари 1994 г. относно авторски и сродни права) или друга специална форма, страните са длъжни незабавно да пристъпят към изпълнение на тези действия. Възложителят може да обвърже по-нататъшните действия, свързани с възлагането за изпълнение на определени дейности, от предварителното представяне от Изпълнителя на съответните писмени декларации (напр. декларация за прехвърляне на имуществени авторски права, чийто образец ще бъде публикуван са Сайта USEME)

Член 6. Реализиране на Поръчката

 1. След потвърждаване от Изпълнителя на приемането на Поръчката за реализиране, Страните пристъпват към реализиране на Поръчката.
 2. От момента на сключване на Поръчката между Възложителя и Изпълнителя, Администраторът изпраща на Възложителя про форма фактура за цялата дължима сума за изпълнение на Поръчката, договорена между Изпълнителя и Възложителя, която Възложителят е длъжен да покрие не по-късно от срока, посочен в про форма фактурата. Ако горното плащане не бъде реализирано в определения срок, Възложителят ще получи допълнително припомняне за плащане, а след изтичането на още 3 дни, Поръчката ще бъде напълно анулирана.
 3. След отразяване на плащането на сметката на A, споменато в т. 2 по-горе, Изпълнителят получава информация за обезпечаването на средствата за реализация на Поръчката, с което се задължава да пристъпи към реализиране на Поръчката в предварително договорения срок, който започва да тече от момента на получавана на настоящата информация. Възложителят получава от Администратор данъчна фактура за авансово плащане, която отговаря на внесената от Възложителя сума.
 4. След изпълнение на Поръчката Изпълнителят изпраща на Възложителя с помощта на Сайта USEME, резултата от Поръчката (Определената работа), по начин, определен на Сайта.
 5. От датата на получаване на изпълнената Поръчка (Определена работа), Възложителят е задължен в 7 дневен срок с помощта на съответните функции да потвърди изпълнението на Определаната работа или да я отхвърли, ако сметне, че тя е изпълнена неправилно или в несъответствие с договора
 6. Потвърждението или липсата на каквито и да е решения от страна на Възложителя в срока, упоменат в т. 5, означава признаване на изпълнението на Поръчката (Определена работа) за правилно, в резултат на което Администраторът представя на Възложителя данъчна фактура към издадената преди това данъчна фактура за авансово плащане, издава документ във вид на потвърждение на реализирането на Поръчката (Определената работа), който изпраща както на Възложителя, така и на Изпълнителя и извършва разплащането между страните по следния начин:
  • a) Най-напред получената от Възложителя сума нето намалява със стойността в размер на 3,7 % от получената сума като комисионна (възнаграждение) на Администратор за реализиране на услугите, определени с настоящия Правилник, произтичащи от реализирането на дадена Поръчка (Определена работа) между Възложителя и Изпълнителя чрез посредничеството на Сайта USEME. Както Възложителят така и Изпълнителят дават съгласието си за споменатия по-горен начин за изплащане на възнаграждението на Администратор както и за неговия размер.
  • b) От останалата сума, която:
   1. i. За Изпълнителите, които извършват стопанска дейност и са регистрирани по ДДС, ще представлява дължимото на Изпълнителя възнаграждение нето,
   2. ii. За Изпълнителите, които не извършват стопанска дейност или извършват такава, но не са регистринани по ДДС ще представлява дължимото на Изпълнителя възнаграждение бруто, - ще събере и покрие съответните данъци и други публично-правни задължения, произтичащи от реализирането на Поръчката (в зависимост от характера на правното отношение, признато или като Поръчка, или като Определена работа, или като услуга, реализирана в рамките на стопанската дейност) ##*c) След което в 7 дневен срок ще преведе по банкковата сметка на Изпълнителя дължимото му възнаграждение за реализирането на Поръчката (след приспадане на сумите и задълженията, за които става дума в т. a) и b))
 7. Ако Възложителят не потвърди в упоменатия в т. 5 срок изпълнението на Поръчката (Определената работа), тогава тя получава статут на „спорна поръчка”. Възложител такъв случай Администраторът, без мериторична оценка на качеството на изпълнената Работа, проверява единствено дали изпратеният от Изпълнителя файл/документ може да отговаря на съдържанието на Поръчката, и ако отговаря, стартира процедурата по активиране на средствата на Изпълнителя, съгласно принципите, упоменати по-горе в т.
 8. Администраторът има право да задържи плащанията в полза на Изпълнителя, единствено в ситуациите, когато неизпълнението на Поръчката от Изпълнителя е очевидно (т.е. ако напр. предмет на Поръчката е превод на даден фрагмент от текст на немски език, а Изпълнителят е изпратил на Възложителя файл с текст на полски език), за което, както Изпълнителят, така и Възложителят са изразили съгласието си. Задържането на плащането може да бъде равнозначно с отстраняването или блокирането на акаунта на Изпълнителя.
 9. Последвалите възражения, рекламации или искания на Възложителя спрямо Изпълнителя, свързани с евентуалното неизпълнение или ненадлежно изпълнение на Поръчката (Определената работа) ще бъдат реализирани непосредствено между Възложителя и Изпълнителя, без да съществува възможност за предяваване в този обхват на каквито и да било искания спрямо A. Администраторът се задължава да предостави на страните пълен достъп до документите и информацията, свързана с реализирането на Поръчката
 10. Останалите елементи, свързани с реализирането на Поръчката, последиците от конкретни действия, ще бъдат представяни както на Възложителя, така и на Изпълнителя на Сайта USEME, в рамките на реализирането на дадената Поръчка
 11. Администраторът с помощта на съответните информационни инструменти може даде възможност на Потребителите да дават мнения за работата на дадени Изпълнители, които ще бъдат достъпни за всички потребители на системата с цел проверка на уменията и характеристиките на даден Изпълнител, за което става дума в чл. 8 на настоящия правилник.

Член 7. Такси

 1. Част от услугите в рамките на Сайта USEME се предоставят срещу заплащане.
 2. Основното заплащане за реализиране на услугите, определени с настоящия договор, е комисионната (възнаграждание на A), упомената в чл. 6 точка 6) буква a) на настоящия правилник.
 3. Размера на другите такси за останалите услуги, до които Потребителите могат да имат достъп във връзка с функционирането на Сайта USEME, определя приложението към настоящия Правилник.

Член 8. Мнения

 1. Възложител рамките на Сайта USEME Администраторът предоставя възможност за даване на мнения от Възложителите за протичането и реализирането на Поръчките, които Изпълнителят може еднократно да допълни със своя отговор.
 2. Статистиките и мненията за изпълнените и възложените Поръчки са явни информации, достъпни за всички посетители на Сайта USEME.
 3. Мнението винаги е подчинено на конкретна Поръчка или Обява. Потребителят носи отговорност за публикуваните от него мнения и отговори.
 4. Сайтът USEME може да отстрани мнение или отговор, съгласно разпоредбите на закона, ако те нарушават добрите нрави, ако са вулгарни или обидни, ако нарушават или представляват заплаха за личните блага, както и ако са в несъответсвие с принципите, определени с Правилника.

Член 9. Форум

 1. Информациите, помествани на Форум USEME, са информации явни, достъпни за всички посетители на Сайта USEME.
 2. Публикувайки изказване на Форум USEME, Потребителят едновременно с това дава съгласие за публикуването му на Сайта, заедно с посочването на Потребителя (посочването на автора) на изказването.
 3. Потребителят носи пълна отговорност за информациите, помествани на Форум USEME. Потребителят е задължен да направи всяка вреда, която Сайтът може да понесе във връзка с евентуални претенции на трети лица, свързани с нарушаването на техните права, произтичащо от изказванията на Потребителя, поместени на Форум USEME
 4. USEME може да отстрани цяло или част от изказване, особено ако то съдържа:
  1. Реклама на други страници или сайтове,
  2. Вулгарни, обидни и нецензурни изказвания, които противоречат на общоприетите норми и доброто възпитание
  3. Публикации и материали, чието публикуване на Форум USEME нарушава правата на трети лица, особено лични и адресни данни, както и кореспонденция или съдържанието на телефонни разговори без съгласието на заинтересованите лица
  4. Информация, която умишлено подвежда лице, очакващо помощ или отговор на въпрос, свързан с функционирането на Сайта USEME
  5. Изказвания, които застрашават с нарушаване или нарушават действащите разпоредби на закона или правата на трети лица, а преди всичко авторските права и другите права за интелектуална собственост и лични блага, както и интересите на USEME или субекти, с които си сътрудничи, представляващи проява на нелоялна конкуренция

Член 10. Други разпоредби на Правилника

 1. USEME не носи отговорност за действията на Потребителите в рамките на Сайта, нито за ненадлежното им изпълнение или неизпалнение на задълженията, свързани с Обявата или Поръчката, посочените от Потребителите неверни или непълни информациии в Обявата или Поръчката, както и за последиците от действията, предприети от Потребителите и от трети лица, представляващи нарушение на разпоредбите на Правилнкиа.
 2. USEME не носи отговорност за верността и учтивостта на информацията, посочвана от Потребителите, както и за способността на Потребителите да сключват и реализират договори.
 3. USEME си запазва правото да отстранява Обяви, Поръчки или да блокира Акаунт, в случай на нарушение от Потребителя на разпоредбите на Правилника или реализираната Поръчка, страната по която ще бъде Потребител на „Спорна поръчка”
 4. Възложител случай на блокиране на акаунта всички публикувани от Потребителя Обяви ще бъдат автоматично изтрити, a Потребителят няма да може да ползва никакви услуги, предоставяни от USEME в рамките на Сайта USEME
 5. USEME има право да отстрани Обява или Поръчка, ако тя нарушава по някакъв начин разпоредбите на Правилника или разпоредбите на закона, а особено ако съдържа информации:
  1. Всеобщо признати за обидни
  2. Които са проява на нелоялна конкуренция
  3. Които нарушават добрите нрави, авторските права или други права на интелектуална собственост
  4. Които са подвеждащи

Член 11. Процедура за рекламации

 1. Потребителят има право да предяви рекламация за неизпълнение или ненадлежно изпълнение от USEME на услуги в рамките на Сайта USEME в срок 7 дни от датата на приключване на публикацията на Обявата или от датата на приключване на реализицията на Поръчката. Ако рекламацията се отнася за област, различна от публикацията на Обявата или реализацията на Поръчаката, следва да бъде предявена в 7 дневен срок от датата на възникналото събитие, представляващо предмет на рекламацията.
 2. Рекламациите следва да се представят пред USEME на адрес contact@USEME.eu или писмено с препоръчано писмо на адреса на USEME. Решаваща за срока за писмено заявяване на рекламация е датата на изпращане на пощенската пратка (датата на пощенския печат)
 3. Рекламацията следва да съдържа данните на Потребителя (собствено и фамилно име, адрес за кореспонденция, и-мейл адрес и телефонен номер), номер на Обявата или Поръчката, за която се отнася рекламацията (ако е бил даден номер) или други данни, които позволяват да бъде идентифицирано събитието, водещо до предявяване на рекламация, както и на допълнителните обстоятелства или материали, обосноваващи рекламацията
 4. Рекламацията ще бъде разгледана незабавно, не по-късно от 7 работни дни, считано от датата на получаване на цялата информация, позволяваща разглеждането на рекламацията
 5. Ако данните, посочени от Потребителя в рекламацията изискват допълнение, USEME ще се обърне към Потребителя да представи в определения срок допълнителните информации
 6. Ако разглеждането на рекламацията не е възможно в посочения по-горе срок, USEME ще уведоми за това Потребителя, посочвайки срока, предвиден за разглеждане на рекламацията
 7. За приключването на рекламацията Потребителят ще бъде уведомен по електронен път на адреса на електронната поща на Потребителя, регистриран в Сайта USEME
 8. Рекламации, които не позволяват да бъде идентифициран Потребителя или обхвата на рекламацията, както и рекламации, заявени след изтичане на срока, могат да не бъдат разгледани.

Член 12. Прекратяване на договора

 1. Потребителят може във всеки един момент да прекрати с USEME договора за предоставяне на услуги в рамките на сайта USEME, като изпрати на адрес contact@USEME.eu и-мейл, съдържащ декларация за прекратяване на договора и посочи данните, идентифициращи Акаунта.
 2. Договорът се прекратява с незабавен ефект, освен ако Потребителят притежава актуална Обява или е в процес на реализиране на определена Поръчка. Възложител този случай договорът ще бъде прекратен след изтичане на 30 дневен срок от прекратяване на публикацията на Обявата или от приклюване на реализирането на Поръчката.
 3. USEME си запазва правото да прекрати договора с Потребител, който нарушава разпоредбите на Правилника.

Член 13. Политика за конфиденциалност

 1. Администратор на личните данни на Потребителите, които са физически лица, по смисъла на Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. (т.е. ДВ от 2002 г., № 101, поз. 926 с посл. изм.), е USEME. Личните данни на Потребителите се обработват от USEME съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. и Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. с цел предоставяне на услуги от USEME с маркетингови цели, свързани с функционирането на бизнеса на USEME (включително и Сайта). Потребителят няма да получава маркетингови и таръговски информации, ако не изрази съгласието си за това.
 2. USEME осигурява правата на Потребителите, произтгичащи от Закона за защита на личните данни, включително правото на достъп до съдържанието на личните данни и техните поправки, както и правото да контролират обработването на собствените си лични данни, съгласно разпоредбите на същия Закон.
 3. Реализирайки правото на контрол на обработване на своите лични данни, Потребителят има преди всичко право да внесе писмено, мотивирано искане за преустановяване на обработването на личните му данни, поради неговага особена ситуация.
 4. Личните данни на Потребителите могат да бъдат предоставени на правоимащите, по силата на действащото законодателство, лица, а преди всичко на съответните органи на правосъдието, както и в случаите, определени с настоящия Правилник (по отношение на Изпълнителите, на лицата, Възлагащи им определени услуги, дейности или работи). Личните данни на Потребителите могат да бъдат предоставени на трети лица, посочени от USEME, в това число на лицата, които по поръчка на USEME изпълнавят дейности по реализирането на услуги, свързани със Сайта.
 5. Личните данни на Потребителите се съхраняват от USEME и пазят от предостаявнето им на неправоимащи лица, както и от други случаи на тяхното разкриване или загуба, а също и от унищожаване или неправомерна модификация на същите тези данни и информации, прилагайки съотвените организационни, технически и програмови мерки за сигурност, включително и системите за шифриране на личните данни.

Член 14. Промени в Правилника

 1. USEME може да променя Правилника и да пуска нова версия на услугите, предоставяни чрез Сайта USEME. Промяната влиза в сила в срок, посочен от USEME, който не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на Сайта на променения Правилник. Обявите и Поръчките, публикувани на Сайта преди влизането в сила на новия Правилник, ще бъдат реализирани на досегашните принципи.
 2. При първото влизане от Потребителя на Сайта USEME след влезлите в сила промени на Правилника, той ще бъде информиран за същите тези промени, както и за възможността да бъдат потвърдени от него. Отказът от потвърждаване на промените е равнозначен с прекратяване на договора с USEME в рамките на Сайта USEME.

Член 15. Заключителни разпоредби на Правилника

 1. Приоложимо право за договора между Потребителя и USEME, чийто предмет са услугите, предоставяни в рамките на Сайта USEME, съгласно условията, определени от Правилника, е полското право.
 2. Полското право е приложимо и за правните отношения между Възложителя и Изпълнителя, произтичащи от настоящия правилник, както и за реализирането на Поръчките между Възложителя и Изпълнителя с помощта на Сайта USEME, за което с настоящото страните изразяват съгласието си.
 3. Всички спорове, свързани с предоставянето на услуги от USEME в рамките на Сайта, ще бъдат разглеждани от компетентните полски съдилища.
 4. Възложител случаите на разминаване на интерпретациите на разпоредбите на настоящия правилник, изготвен в различни езикови версии, обвързваща за страните ще бъде версията на полски език, а при липсата й – на английски език.
 5. Ако някоя от разпоредбите на Правилника бъде призната за невалидна с влязло в сила съдебно решение, останалите разпоредби остават в сила. На мястото на невалидната разпоредба ще бъде въведена нова, която най-точно отговаря на намеренията на страните.