PORIADOK servisu USEME

Článok 1 – Definície

Termíny použité v Poriadku USEME znamenajú

 1. Správca, Useme - firma pôsobiaca pod firmou: Inglot Plus, doručovateľská adresa: Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Poland, DIČ: PL5961587256 , IČO: 080831919
 2. Servis Useme/Servis - servis transakcií online s otvoreným charakterom vedený Správcom, slúžiaci na zverejňovanie Inzerátov a uzatváranie zmlúv týkajúcich sa vykonania služieb uvedených v servise a Inzerátov (v rámci tzv. zmlúv o dielo alebo pracovných dohôd) a komunikácie medzi stranami transakcie, dostupný v internetovej doméne Useme.eu
 3. Inzerát - informácia umiestňovaná v Servise Useme týkajúca sa dopytu na vykonanie danej služby, činnosti alebo práce, alebo zámeru vykonania určitého druhu služby, činnosti alebo práce, umiestňovaná príslušne: Vykonávateľom alebo Objednávateľom, ktorá má za cieľ nájdenie kontrahenta v rozsahu týkajúcom sa predmetu Inzerátu za účelom realizácie služby, činnosti alebo práce uvedenej v Inzeráte medzi Užívateľmi, prostredníctvom Správca
 4. Objednávka – rozsah služby, činnosti alebo práce na vykonanie odsúhlasený Vykonávateľom a Objednávateľom, ktorý vyplýva z Inzerátu umiesteného v Servise Useme, a jeho prijatia na realizáciu, príslušne podľa zápisov tohto poriadku
 5. Zmluva – dohody v rozsahu realizácie uvedenej Objednávky (vyplývajúcej z podaného a odsúhlaseného Inzerátu a ustanovení tohto Poriadku) uzavreté medzi Užívateľmi a Užívateľmi a Správcom, určujúce práva a povinnosti strán, odsúhlasené Stranami v rámci pravidiel fungovania Servisu Useme
 6. Dielo - výsledok činností vykonaných Vykonávateľom, ktoré sú následkom prijatia Objednávky na realizáciu, zhodne so znením Inzerátu umiestneného Objednávateľom
 7. Užívateľ – plnoletá fyzická osoba vlastniaca plnú spôsobilosť na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá uzavrela zmluvu na používanie služieb poskytovaných elektronickou cestou prostredníctvom Správca v rámci Useme, ktorá môže vystupovať v úlohe Objednávateľa alebo v úlohe Vykonávateľa
 8. Vykonávateľ - Užívateľ prezentujúci prostredníctvom Servisu Useme možnosť vykonávania určených služieb, činností alebo prác, alebo podávajúci návrh na vykonanie určených služieb, činností alebo prác v odpovedi na Inzerát Objednávateľa
 9. Objednávateľ - Užívateľ umiestňujúci v Servise Useme Inzerát, v ktorom hodlá poveriť na vykonanie určitej služby, činnosti alebo práce, alebo podávajúci návrh Objednávky určených služieb, činností alebo prác v odpovedi na Inzerát potenciálneho Vykonávateľa
 10. Účet - individualizovaný informatický záznam vytvorený v Useme v prospech Užívateľa od chvíle prvého správneho prihlásenia v Useme, umožňujúci úplné používanie Servisu a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa činnosti vykonávaných Užívateľom v Useme, chránený unikátnym názvom Užívateľa (login) a heslom.

Článok 2. Všeobecné ustanovenia

 1. Poriadok určuje pravidlá poskytovania prostredníctvom Useme v prospech Užívateľov platených služieb spočívajúcich v umožnení a zlučovaní medzi sebou Užívateľov (Objednávateľov a Vykonávateľov), vyúčtovaní transakcií realizovaných medzi Užívateľmi, používanie Servisu Useme, a tiež pravidiel poskytovania iných doplnkových služieb uvedených v tomto Poriadku.
 2. Useme uľahčuje Užívateľom hľadanie Vykonávateľov alebo Objednávateľov v rozsahu realizácie rôzneho druhu služieb, činností alebo prác, a tiež prostredníctvom určenia v rámci tohto Poriadku práv a povinností medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, Vykonávateľom a Useme, kde Useme umožňuje realizáciu prostredníctvom Vykonávateľov v prospech Objednávateľov určených služieb, činností alebo prác, súčasne vystupujúc v úlohe sprostredkovateľa medzi Užívateľmi, umožňuje Užívateľom vyúčtovanie transakcií, vykonanie transakcií a úplnú komunikáciu medzi nimi prostredníctvom Servisu Useme
 3. Z dôvodu skutočnosti, že Useme vystupuje v týchto právnych vzťahoch len ako dodávateľ internetovej platformy dovoľujúcej spájať medzi sebou Vykonávateľa a Objednávateľa, a tiež že Useme neposkytuje v skutočnej realizácii uvedené služby, činnosti alebo práce, nezúčastňuje sa rokovania medzi Stranami v rozsahu podmienok realizácie týchto služieb, činností alebo prác, a vystupuje v predmetných vzťahoch len ako sprostredkovateľský subjekt, ktorý vyúčtuje transakcie a zaručuje možnosť používania Servisu Useme, Useme nenesie zodpovednosť za realizáciu a prípadné nevykonanie alebo nevhodné vykonanie služieb, činností alebo práv, alebo iných záväzkov uvedených v tomto Poriadku prostredníctvom Užívateľov ohľadne iných Užívateľov.
 4. Užívatelia (Objednávatelia a Vykonávatelia) s využitím Servisu Useme, prehlasujú a tým sa zaručujú, že:
  1. budú dodržiavať ustanovenia tohto Poriadku
  2. súhlasia a akceptujú skutočnosť, že tento Poriadok určuje nielen práva a záväzky Užívateľov ohľadne Správca, ale tiež priamo vytvára práva a záväzky medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, vrátane zodpovednosti Vykonávateľa ohľadne Objednávateľa za kvalitu a spôsob vykonanie Poverených služieb, činností alebo prác, s výnimkou zodpovednosti Useme v tomto rozsahu
  3. dôkladne sa oboznámili s obsahom tohto Poriadku, poznajú povahu účasti Useme na predmetných transakciách, a tým teda pristupujúc k používaniu servisu Useme, a umiestňovaní v ňom Inzerátov a uzatvárania Objednávok, nenahlasujú v tomto rozsahu žiadne výhrady alebo poznámky.
 5. Z týmto prehlasuje a potvrdzuje, že v prípade nevykonania alebo nevhodného vykonania služieb, činností alebo prác Vykonávateľom alebo iným nevykonaním záväzkov Vykonávateľom, všetku zodpovednosť z tohto titulu voči Objednávateľovi nesie výlučne W a tým teda, že Z nebude vyžadovať žiadne nároky v tomto rozsahu týkajúce sa Useme. V prípade zámeru adresovania Objednávateľom k Vykonávateľovi uvedených nárokov s opomenutím komunikácie prostredníctvom Servisu Useme, Useme poskytne Objednávateľovi všetky nevyhnutné informácie týkajúce sa Vykonávateľa a realizovanej Objednávky.
 6. W prehlasuje a prijíma na vedomie, že nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za vykonanie služieb, činností alebo prác prijatých na vykonanie, vrátane prípadnej zodpovednosti za nevykonanie alebo nevhodné vykonanie týchto služieb, činností alebo prác. W týmto vyjadruje súhlas, aby Useme na žiadosť Objednávateľa odovzdala Objednávateľovi informácie o osobe Vykonávateľa, a odovzdala dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej Objednávky, za účelom umožnenia adresovania prípadných nárokov Objednávateľa priamo k Vykonávateľovi.
 7. Všetka komunikácia medzi Užívateľmi súvisiaca s realizáciou Inzerátov zverejnených v Servise Useme bude vykonávaná prostredníctvom kanálov vnútornej komunikácie určené a uvedené v Servise Useme.

Článok 3. Registrácia

 1. Možnosť používania všetkých funkcií Servisu Useme Užívateľom si vyžaduje prihlásenie v Servise Useme.
 2. V prípade právnickej osoby a organizačnej zložky bez právnej subjektivity, registráciu a všetky iné úkony v Servise môže vykonať výlučne osoba, ktorá je na to príslušne splnomocnená týmto subjektom.
 3. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára sprístupneného prostredníctvom Useme na stránkach Servisu Useme a súhlasom s Poriadkom s celkovými následkami, ktoré z toho vyplývajú.
 4. Správne vykonanie hore uvedených úkonov, a následne správne overenie údajov prostredníctvom Správca, spôsobuje obdržanie Užívateľom automatickej správy zaslanej prostredníctvom Správca na adresu elektronickej pošty Užívateľa. Chvíľa aktivácie Účtu Užívateľa je rovnoznačná s uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb v Servise Useme medzi Užívateľom a Správcom podľa pravidiel vyplývajúcich z Poriadku.
 5. V termíne 10 dní od uzavretia zmluvy, o ktorej je reč v hore uvedenom bode 5, Užívateľ môže od nej odstúpiť bez uvedenia príčin prostredníctvom podania príslušného prehlásenia v elektronickej alebo písomnej forme (pre dodržanie termínu stačí zaslanie listu pred uplynutím termínu). Právo na odstúpenie od Zmluvy neprináleží Užívateľovi, pokiaľ vykonal akúkoľvek činnosť v rámci servisu, najmä: podal Objednávku alebo prijal určenú objednávku na realizáciu.
 6. Správca môže požadovať dokladovanie od Užívateľa údajov uvádzaných v Servise Useme.
 7. Aktivácia Účtu v Servise Useme spôsobuje sprístupňovanie niektorých údajov Užívateľa na verejne dostupných stránkach Servisu. Užívateľ samostatne volí, ktoré z údajov budú znázorňované, s výnimkou dole uvedených ustanovení.
 8. V prípade Užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami, je v rámci servisu Useme znázorňované a verejne prístupné najmenej meno a priezvisko Užívateľa. V prípade Užívateľov, ktorí nie sú fyzickými osobami, je v rámci servisu Useme znázorňovaná a verejne prístupná najmenej firma Užívateľa (názov ním vedeného podniku spojená s využitím živnostenskej činnosti). V prípade, keď je Užívateľ zaregistrovaný ako W v rámci servisu Useme je znázorňovaný a verejne prístupný najmenej 1 príklad zrealizovaných prác, diela, služieb samostatne alebo prostredníctvom Useme.
 9. Užívateľ môže kedykoľvek rezignovať z prezentovania niektorých údajov na vizitke s výnimkou dole uvedených bodov.
 10. V prípade akejkoľvek zmeny údajov Užívateľa uvedených počas registrácie, je Užívateľ povinný tieto údaje nevyhnutne aktualizovať, s použitím príslušného formulára prístupného v servise Useme
 11. Užívateľovi sa zakazuje odstraňovanie údajov, o ktorých je reč v hore uvedenom bode 10, počas používania služieb Servisu Useme, a tiež uvádzanie neúplných údajov alebo falošných údajov.

Článok 4. Všeobecné podmienky vystavovania Inzerátu

 1. Správca sprístupňuje Užívateľom príslušné systémové nástroje za účelom umožnenia Užívateľom umiestňovania Inzerátov a uzatvárania Objednávok týkajúcich sa predmetu Inzerátu (t.j. služieb, činností alebo prác) podľa pravidiel uvedených v Poriadku.
 2. Inzerát môže byť umiestňovaný výlučne Užívateľom oprávneným na uzavretie, poverenie alebo vykonanie služieb, činností alebo prác uvedených v Inzeráte.
 3. Charakter účasti Správca v transakciách uzatváraných v rámci servisu Useme, upravujú zápisy uvedené v článku 2 tohto Poriadku, tým teda Správca nepodáva žiadne deklarácie, ani nezaručuje, že Objednávka bude vykonaná správnym spôsobom, že potenciálny W vlastní príslušné vedomosti, schopnosti, skúsenosti dovoľujúce vhodným spôsobom vykonať uvedenú Objednávku. Tým teda rozhodovanie v rozsahu zverejňovania Inzerátu, uzavretia Objednávky vykonania určených služieb, činností alebo prác konkrétneho Vykonávateľa, Z znáša na vlastné náklady a riziko.
 4. Obsah Inzerátu musí byť pripravený čitateľným a kompletným spôsobom, a nemôže uvádzať do omylu iných Užívateľov. najmä čo sa týka podstaty a vlastností služieb, činností alebo prác, ktoré majú byť predmetom Inzerátu.
 5. Inzerát je treba umiestniť vo vhodnej kategórii z dôvodu jeho druhu kategórie. Správca si vyhradzuje možnosť zmeny kategórie Inzerátu uvedenej Užívateľom, v prípade umiestnenia Inzerátu v chybnej kategórii.
 6. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za sebou umiestnené obsahy v Inzeráte, vrátane toho je zodpovedný za všetky chyby alebo nesprávnosti takého popisu.
 7. Inzerát pochádza od Užívateľa. Správca nezasahuje do znenia Inzerátu a nevykonáva v tomto rozsahu zmeny, s výnimkou ustanovení bodu 11.
 8. Obsah Inzerátu, vrátane jeho predmetu, nemôže porušovať predpisy platného práva, vrátane osobného prospechu alebo práv tretích osôb (zvlášť autorských práv a iných práv duševného vlastníctva), a tiež dobrých mravov, ako aj nemôže negatívne ovplyvňovať dobré meno a renomé Správca.
 9. Zakazuje sa kopírovanie obsahov a iných materiálov (grafických súborov, dokumentov a pod.) , ktoré sú časťou Inzerátov zverejňovaných v Servise za účelom zverejňovania týchto obsahov a materiálov na vonkajších internetových stránkach nezávislých od Servisu.
 10. Správca si vyhradzuje možnosť zatajovania častí Inzerátov alebo ich úplného odstraňovania, pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov uzná, že jeho obsah porušuje ustanovenie tohto Poriadku alebo iné platnej právnej normy.
 11. Zakazuje sa uskutočňovanie Užívateľom úkonov spočívajúcich najmä na simulovaní poskytovania odpovede na Inzerát alebo vystavovanie názorov v súvislosti s Inzerátom za účelom získania vyššej dôveryhodnosti v systéme hodnotenia, o ktorom je reč v článku 8 Poriadku. Také činnosti nemôžu byť vykonávané s použitím účtov iných Užívateľov alebo prostredníctvom osôb blízkych Užívateľovi, osôb spoločne bývajúcich s Užívateľom, alebo osobami, s ktorými je Užívateľ vo vzťahoch spôsobujúcich odôvodnené pochybnosti, či Užívateľ a tieto osoby konajú podľa dohody.

Článok 5. Publikovanie Inzerátu/Prijatie Objednávky

 1. Za účelom umiestnenia Inzerátu, ktorého obsahom je zámer poverenia na vykonanie uvedených služieb, činností alebo prác alebo prijatie objednávky v rozsahu vykonania uvedených služieb, činností alebo prác, Užívateľ vlastniaci Účet a prihlásený v ňom musí spĺňať nasledujúce podmienky:
  1. vytvoriť a potvrdiť popis Inzerátu, určujúci všeobecné podmienky, podľa ktorých budú poverené služby, činnosti alebo práce vykonané, prostredníctvom vyplnenia formulára umiestňovania Inzerátu dostupného na príslušnej strane Servisu – popis musí byť zhodný s pravidlami uvedenými v tomto Poriadku
  2. zvoliť doplnkové možnosti týkajúce sa zverejnenia Inzerátu, ktoré zaujímajú Užívateľa
 2. Servis Useme neumožňuje umiestňovanie Inzerátu subjektom, ktorý nevlastní Účet alebo subjektom, ktorý nie je v ňom prihlásený
 3. Užívateľ má možnosť zmeniť obsah (edíciu) Inzerátu.
 4. Vykonávatelia, ktorí majú záujem o dané Inzeráty podávajú Návrhy Vykonania Inzerátu (prijatie Objednávky) prostredníctvom použitia príslušného nástroja dostupného v Servise. Návrhy Vykonania budú umiestňované v obsahu Inzerátu a musia byť zredigované čitateľným a precíznym spôsobom a ich obsah musí byť zhodný s pravidlami uvedenými v tomto Poriadku.
 5. Žiadny zverejnený Inzerát, dokonca taký, ktorý obsahuje základné podmienky vykonanie služby, činnosti alebo práce, t.j. termín vykonania, realizačné podmienky a cenu, nepredstavuje ponuku podľa znenia predpisov občianskeho zákonníka a je len pozvánkou na rokovaniach.
 6. Zverejnenie Inzerátu bude ukončené v nasledujúcich situáciách
  1. vo chvíli voľby Vykonávateľa služby, činnosti alebo práce Objednávateľom,
  2. po uplynutí termínu zverejnenie Inzerátu určeného Objednávateľom,
  3. v prípade skoršieho ukončenia zverejnenia Inzerátu Objednávateľom.
 7. V prípade, keď zverejnenia Inzerátu bude ukončené voľbou určeného Vykonávateľa, a zvolený W bude súhlasiť s predmetnou voľbou, a tým teda zámer realizácie určenej služby, činnosti alebo práce (na čo má určený čas uvedený v Servise Useme– viditeľný súčasne pre Objednávateľa a tiež pre Vykonávateľa), medzi Stranami dochádza k uzavretiu zmluvy so znením určenom Stranami v Inzeráte (dochádza k Objednávke), príslušne podľa zápisov tohto Poriadku. V takom prípade Z a zvolený W musí pristúpiť k činnostiam spojeným s realizáciou zmluvy.
 8. Pokiaľ platnosť zmluvy (Objednávky) záleží od splnenia osobitných požiadaviek uvedených v právnych predpisoch, napr. dodržaní písomnej formy (ako treba v rozsahu prenesení autorských majetkových práv, o čom je reč v čl. 53 zákona zo dňa 4. februára 1994 roku o autorskom práve a príbuzných právach) alebo inej osobitnej formy, strany musia bezodkladne pristúpiť k vykonaniu týchto činností. Z môže podmieniť ďalšie činnosti spojené s objednávkou určených činností k vykonaniu od skoršieho podania príslušných prehlásení v písomnej forme Vykonávateľom (okrem iného prehlásenie o prenesení autorských majetkových práv, ktorého vzor bude umiestnený v Servise Useme).

Článok 6. Realizácia Objednávky

 1. Po potvrdení Vykonávateľom prijatia Objednávky na realizáciu, strany pristupujú k realizácii Objednávky.
 2. Správca, vo chvíli uzavretia Objednávky medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, zasiela Objednávateľovi dobropis, zahrňujúci celok pohľadávok za vykonané určenej Objednávky dohodnutej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, ktorú Z musí uhradiť najneskôr v termíne uvedenom v dobropise. Pokiaľ hore uvedená platba nebude zrealizovaná v určenom termíne, Z obdrží dodatočnú pripomienku o platbe, a po uplynutí ďalších 3 dní bude Objednávka v celku zrušená.
 3. Vo chvíli zaúčtovania platby na účte Správca, o ktorej je reč v hore uvedenom bode 2, W obdrží informáciu, o zabezpečení prostriedkov na realizáciu Objednávky, a tým teda je W zaviazaný k pristúpení k realizácii Objednávky, v skôr určenom termíne, ktorý začína plynúť od obdržania tejto informácie. Z naproti tomu obdrží od Správca zálohovú faktúru DPH zodpovedajúcu hodnote ceny čiastky zaplatenej Objednávateľom.
 4. W po vykonaní Objednávky zasiela prostredníctvom nástrojov Servisu Useme, Objednávateľovi výsledok vykonanej Objednávky (Dielo), pričom ho zašle prostredníctvom servisu spôsobom uvedeným v Servise.
 5. Odo dňa obdržania vykonanej Objednávky (Diela), je Z v termíne 7 dní povinný prostredníctvom vhodných funkcií odsúhlasiť zvolené Dielo alebo odmietnuť jeho odsúhlasenie pokiaľ si myslí, že Dielo bolo vykonané chybným spôsobom alebo nezhodným so zmluvou.
 6. Odsúhlasenie alebo akékoľvek chýbajúce rozhodnutie zo strany Objednávateľa o termíne, o ktorom je reč v bode 5, znamená považovanie vykonania Objednávky (Diela) správnym spôsobom, a v dôsledku toho správca vystaví Objednávateľovi faktúru DPH, k skôr vystavenej zápočtovej faktúre DPH, generuje dokument v podobe potvrdenia zrealizovania Objednávky (Diela), ktorý zasiela súčasne Objednávateľovi a tiež Vykonávateľovi, a vykonáva vyúčtovanie medzi stranami nasledujúcim spôsobom:
  • a v prvom poradí čiastku bez dane obdržanú od Objednávateľa zmenší o hodnotu vo výške 3,7 % obdržanej čiastky bez dane z titulu provízie (odmeny) pre Správca za realizáciu služieb uvedených v tomto Poriadku, vyplývajúcich zo zrealizovania uvedenej Objednávky (Diela) medzi Objednávateľom a Vykonávateľom prostredníctvom Servisu Useme. Súčasne Z a tiež W súhlasia s hore uvedeným spôsobom vyúčtovania odmeny Správca, a tiež s jej výškou
  • b následne zo zostávajúcej čiastky, ktorá:
   • i. pre Vykonávateľov, ktorí vykonávajú živnostenskú činnosť a sú platcami DPH bude predstavovať príslušná odmena pre Vykonávateľa bez dane,
   • ii. pre Vykonávateľov, ktorí nevykonávajú živnostenskú činnosť alebo vykonávajú takú činnosť, ale nie sú platcami DPH, bude predstavovať príslušná odmena pre Vykonávateľa s daňou, - vyberie a odvedie príslušné dane a iné verejno-právne bremená vyplývajúce z realizácie predmetnej Objednávky (v závislosti od charakteru právneho vzťahu považovaného za Objednávku alebo za Dielo, alebo ako služba realizovaná v rámci živnostenskej činnosti) ##*c po čom v termíne 7 dní prevedie Vykonávateľovi na bankový účet Vykonávateľa jemu prináležiacu odmenu z titulu realizácie Objednávky (po odpočítaní čiastok a pohľadávok, o ktorých je reč v hore uvedených písmenách a) a b))
 7. Pokiaľ Z v termíne, o ktorom je reč v bode 5, neodsúhlasí vykonanú Objednávku (Dielo), tak toto získa status „Spornej objednávky”. V takom prípade Správca, bez meritórneho hodnotenia kvality vykonaného Diela len skontroluje, či súbor/dokument zaslaný Vykonávateľom môže vyhovovať obsahu Objednávky, a pokiaľ áno tak, spustí procedúru spustenia prostriedkov Vykonávateľa, zhodne s hore uvedenými pravidlami v bode 6. Správca je oprávnený zastaviť platby v prospech Vykonávateľa len v takých situáciách, keď nevykonanie Objednávky Vykonávateľom má zrejmú povahu (t.j. napríklad predmetom Objednávky bol preklad určitej časti textu do nemeckého jazyka, a W zaslal Objednávateľovi súbor s textom v poľskom jazyku), s čím týmto súčasne W a Z súhlasia. Zastavenie platieb môže byť rovnoznačné s odstránením alebo zablokovaním účtu Vykonávateľa.
 8. Ďalšie výhrady, reklamácie alebo tiež nároky Objednávateľa vo vzťahu k Vykonávateľovi spojené s prípadným nevykonaním alebo nevhodným vykonaním Objednávky (Diela) sú realizované priamo medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, bez možnosti požadovania akékoľvek práva v tomto rozsahu voči Správca. Správca sa však zaväzuje poskytnúť stranám úplný prístup k dokumentom a informáciám spojeným s realizáciou predmetnej Objednávky.
 9. Iné časti súvisiace s realizáciou Objednávky, následky konkrétnych krokov budú predstavené súčasne Objednávateľovi a tiež Vykonávateľovi v Servise Useme, v rámci realizácie uvedenej Objednávky.
 10. Správca pomocou príslušných informatických nástrojov môže umožniť Užívateľom pridávanie názorov týkajúcich sa práce daných Vykonávateľov, ktoré budú dostupné pre všetkých Užívateľov systému za účelom umožňovania Užívateľom overovania schopností a referencií daného Vykonávateľa, o čom je reč v článku 8 tohto Poriadku.

Článok 7. Poplatky

 1. Časť služieb v rámci Servisu Useme je spoplatnených.
 2. Základným poplatkom z titulu realizácie služieb uvedených v tejto zmluve je provízia (odmena Správca), o ktorej je reč v článku 6 bod 6) pís. a) tohto Poriadku.
 3. Výška iných poplatkov za iné služby, ku ktorým Užívatelia môžu mať prístup v súvislosti s činnosťou Servisu Useme, určuje príloha k tomuto Poriadku.

Článok 8. Systém hodnotenia

 1. V rámci Servisu Useme Správca umožňuje pridávanie hodnotení Objednávateľov na tému priebehu a realizácie Objednávok, ktoré W môže mnohokrát doplniť svojou odpoveďou.
 2. Štatistiky a hodnotenie vykonávaných a poverených Objednávok sú verejnými informáciami, dostupnými pre všetkých návštevníkov Servisu Useme.
 3. Hodnotenie je vždy priradené ku konkrétnej Objednávke alebo Inzerátu. Užívateľ nesie zodpovednosť za sebou umiestnené hodnotenia a odpovede.
 4. Servis Useme môže odstrániť hodnotenie alebo odpoveď, podľa pravidiel uvedených v právnych predpisoch, vrátane toho, keď porušujú dobré mravy, sú vulgárne alebo urážlivé, porušujú alebo ohrozujú osobný prospech, a tiež pokiaľ sú v rozpore s pravidlami uvedenými v Poriadku.

Článok 9. Fórum

 1. Obsahy umiestňované na Fóre Useme sú verejnými informáciami, dostupnými pre všetkých návštevníkov Servisu Useme.
 2. Umiestnením vyjadrenia na Fóre Useme Užívateľ súčasne súhlasí s jeho zverejnením v Servise spolu s označením Užívateľa (uvedením autora) vyjadrenia.
 3. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za ním umiestňované obsahy na Fóre Useme. Užívateľ je povinný napraviť celkovú škodu, ktorú Servis Useme môže niesť z titulu prípadných nárokov tretích osôb spojených s porušením ich práv vyplývajúcich z vyjadrenia Užívateľa umiestňovaných v rámci Fóra Useme.
 4. Useme môže odstrániť celok alebo časť každého vyjadrenia, zvlášť pokiaľ toto obsahuje:
  1. obsahy reklamujúce iné internetové stránky alebo iné servisy,
  2. vulgárne, urážlivé, obscénne vyjadrenia, v rozpore so všeobecnými zásadami spoločenského súžitia alebo dobrej výchovy,
  3. publikácie a materiály, ktorých umiestňovanie na Fóre Useme porušuje práva tretích osôb, zvlášť osobné údaje, tele adresné údaje a korešpondenciu alebo obsahy telefónnych rozhovorov bez súhlasu zainteresovaných osôb,
  4. obsahy úmyselne uvádzajúce do omylu osoby, ktoré očakávajú pomoc alebo odpoveď na otázky spojené s fungovaním Servisu Useme,
  5. vyjadrenie hroziace porušením alebo porušujúce platné právne predpisy alebo oprávnenia tretích osôb, zvlášť autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, osobný prospech, a tiež záujmy Useme alebo spolupracujúcich subjektov, predstavujúce činy nekalej konkurencie.

Článok 10. Iné Ustanovenia Poriadku

 1. Useme nenesie zodpovednosť za konanie Užívateľov v rámci Servisu, ani za nevhodné vykonanie alebo nevykonanie prostredníctvom Užívateľov záväzkov spojených s Inzerátom alebo Objednávkou, uvedenie Užívateľom falošných alebo neúplných informácií v Inzeráte alebo Objednávke, ako aj za následky činností zahájených Užívateľom a tretími osobami, ktoré predstavujú porušenie ustanovení Poriadku.
 2. Useme nenesie zodpovednosť za pravdivosť a dôveryhodnosť informácií uvádzaných Užívateľom, a tiež spôsobilosť Užívateľov na uzavretie a realizáciu zmluvy.
 3. Useme si vyhradzuje právo odstrániť Inzerát, Objednávku alebo zablokovať Účet v prípade porušení Užívateľom ustanovení Poriadku alebo zrealizovanú Objednávku, ktorej stranou je Užívateľ, bude „Spornou objednávkou”.
 4. V prípade blokády Účtu všetky Inzeráty zverejnené Užívateľom budú automaticky odstránené, a Užívateľ nemôže používať žiadnu zo služieb poskytovaných prostredníctvom Useme v rámci Servisu Useme
 5. Useme má právo odstrániť Inzerát alebo Objednávku, pokiaľ táto akýmkoľvek spôsobom porušuje ustanovenia Poriadku alebo právne predpisy, najmä keď obsahuje obsahy:
  1. všeobecne považované za urážlivé
  2. ktoré nesú príznaky činov nekalej konkurencie
  3. porušujúce dobré mravy, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva
  4. uvádzajúce do omylu.

Článok 11. Reklamačné konanie

 1. Užívateľ má právo nahlasovať reklamácie nevykonania alebo nevhodného vykonania prostredníctvom Useme služieb v rámci Servisu Useme v termíne 7 dní odo dňa ukončenia zverejnenia Inzerátu alebo dňa ukončenia realizácie Objednávky. Pokiaľ sa reklamácia týka iných oblastí, ako je zverejnenie Inzerátu alebo realizácia Objednávky, reklamáciu je treba podať v termíne 7 dní odo dňa vzniku udalosti predstavujúcej základ pre reklamáciu.
 2. Reklamáciu je treba nahlasovať Useme na adrese contact@USEME.eu alebo písomne doporučeným listom na adrese Useme. O termíne podania písomnej reklamácie rozhoduje dátum odoslania zásielky (dátum poštovej pečiatky).
 3. Reklamácia musí obsahovať údaje Užívateľa (meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu a telefónne číslo), číslo Inzerátu alebo Objednávky, ktorého sa reklamácia týka (pokiaľ bolo číslo pridelené), alebo iné údaje dovoľujúce identifikovať udalosť, ktorá má za následok nahlásenie reklamácie, a tiež doplnkové okolnosti alebo materiály zdôvodňujúce reklamáciu.
 4. Reklamácie budú riešené bezodkladne, najneskôr v priebehu 7 pracovných dní počínajúc odo dňa obdržaní kompletných informácií dovoľujúcich vyriešenie reklamácie.
 5. Pokiaľ údaje uvedené Užívateľom v reklamácii si budú vyžadovať doplnení, Useme sa obráti na Užívateľa s poskytnutím doplnkových informácií v označenom termíne.
 6. Pokiaľ vyriešenie reklamácie nebude možné v termíne, o ktorom je reč hore, Useme toto oznámi Užívateľovi s uvedením predpokladaného termínu vyriešenia reklamácie.
 7. O vyriešení reklamácie bude Užívateľ informovaný cestou elektronické korešpondencie na adrese elektronickej pošty Užívateľa prihláseného v Servise Useme.
 8. Reklamácie nedovoľujúca identifikáciu Užívateľa alebo rozsah reklamácie, a tiež podané po termíne môžu zostať nevyriešené.

Článok 12. Rozviazanie zmluvy

 1. Užívateľ môže kedykoľvek rozviazať s Useme Zmluvu o poskytovaní služieb v rámci Servisu Useme, prostredníctvom zaslaní emailovej správy na adresu contact@USEME.eu obsahujúce prehlásenie o rozviazanie zmluvy s uvedením identifikačných údajov Účtu.
 2. Zmluva podlieha rozviazaniu s okamžitým účinkom, iba ak Užívateľ aktuálne vlastní Inzerát, alebo sa nachádza v priebehu realizácie určenej Objednávky. V takom prípade Zmluva podlieha rozviazaniu po uplynutí 30 dní od ukončenia zverejnenia Inzerátu, alebo od ukončenia realizácie Objednávky.
 3. Useme si vyhradzuje právo rozviazať zmluvu s Užívateľom, ktorý porušuje ustanovenia Poriadku.

Článok 13. Politika súkromia

 1. Správcom osobných údajov Užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami, v znení zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (t.j. Zb. Z. z roku 2002, č. 101, pol. 926 s neskoršími zmenami), je Useme. Osobné údaje Užívateľov sú spracovávané prostredníctvom Useme v súlade s predpismi zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov a zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou, za účelom poskytovania služieb prostredníctvom Useme a pre marketingové účely spojené s fungovaním podniku Useme(vrátane Servisu). Užívateľ nebude dostávať marketingové a obchodné informácie, pokiaľ s tým nebude súhlasiť. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné.
 2. Useme zaručuje Užívateľom realizáciu oprávnení vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, vrátane práva na prístup k obsahom vlastných osobných údajov a ich zmenu a práva na kontrolu spracovávania vlastných osobných údajov podľa pravidiel uvedených v predmetnom zákone.
 3. V rámci realizácie práva na kontrolu spracovávania vlastných osobných údajov, Užívateľ má najmä právo na podanie vlastnej písomnej, zdôvodnenej žiadosti ukončenia spracovávania osobných údajov z dôvodu svojej vlastnej výnimočnej situácie.
 4. Osobné údaje Užívateľov môžu byť sprístupňované subjektom oprávneným pre ich obdržanie na základe platných právnych predpisov, vrátane príslušných orgánov výkonu spravodlivosti, a tiež v prípadoch uvedených v tomto Poriadku (vrátane prípadov Vykonávateľov, Subjektom, ktoré im poverujú určené služby, činnosti alebo práce). Osobné údaje Užívateľov môžu byť tiež odovzdávané tretím subjektom, uvedeným prostredníctvom Useme, vrátane subjektov vykonávajúcich na objednávku Useme činnosti, ktoré sa týkajú služieb vykonávaných v prospech Užívateľa prostredníctvom Useme v rámci Servisu.
 5. Osobné údaje Užívateľov sú chránené prostredníctvom Useme pred ich sprístupňovaním neoprávneným osobám, a tiež inými prípadmi ich zistenia alebo straty, a tiež pred zničením alebo neoprávnenou zmenou uvedených údajov a informácií prostredníctvom použitia príslušných organizačných ochrán, a tiež ochrán s technickým a programátorským charakterom, najmä systémov kódovania údajov.

Článok 14. Zmeny Poriadku

 1. Useme môže zmeniť Poriadok a spustiť novú verziu služieb poskytovaných v rámci Servisu Useme. Zmena je účinná v termíne uvedenom prostredníctvom Useme, ktorý nesmie byť kratší ako 7 dní od chvíle sprístupnenia zmeneného Poriadku v Servise. Inzeráty a Objednávky zverejnené pred začatím platnosti zmien budú realizované podľa doterajších pravidiel.
 2. Užívateľ počas prvého prihlásenia v Servise Useme po začatí platnosti zmien Poriadku bude oboznámený o týchto zmenách a o možnosti s ich súhlasom. Odmietnutie poskytnutia súhlasu zmien je rovnoznačné s rozviazaním zmluvy s Useme v rámci Servisu Useme.

Článok 15. Záverečné ustanovenia Poriadku

 1. Príslušným právom pre zmluvu medzi Užívateľom a Useme, ktorej predmetom sú služby poskytované v rámci Servisu Useme podľa podmienok uvedených v Poriadku je poľské právo.
 2. Poľské právo je tiež príslušné pre právne vzťahy medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, ktoré vyplývajú z tohto Poriadku, a z realizácie Objednávok medzi Objednávateľom a Vykonávateľom prostredníctvom Servisu Useme, s čím strany súhlasia.
 3. Všetky spory súvisiace so službami poskytovanými prostredníctvom Useme v rámci Servisu budú riešené príslušnými všeobecnými súdmi.
 4. V prípade odchýlok v interpretácii zápisov tohto Poriadku vyhotoveného v rôznych jazykových verziách, je pre strany viažuca verzia v poľskom jazyku, a v prípade keď verzia v poľskom jazyku chýba, tak verzia v anglickom jazyku.
 5. Pokiaľ ktorékoľvek z ustanovení Poriadku bude považované právoplatným rozhodnutím súdu za neplatné, iné ustanovenia zostávajú v platnosti. Na miesto neplatného ustanovenia bude zavedené ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zhodnému zámeru strán.