REGULAMENTUL site-ului USEME

Articolul 1 – Definiții

Termenii utilizați în Regulamentul USEME înseamnă

 1. Administratorul Useme - firma care operează sub denumirea: Inglot Plus, adresa pentru corespondență: Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Poland, CIF: PL5961587256 , numărul statistic al întreprinderii: 080831919
 2. Site-ul Useme/Site – site-ul de Internet cu tranzacții on-line cu caracter deschis, operat de către Administrator, utilizat pentru a publica Anunțuri și pentru a încheia acorduri cu privire la furnizarea de servicii specificate pe site și în Anunțuri (în temeiul contractelor de antrepriză sau al angajamentelor de externalizare), și pentru a înlesni comunicarea între părțile transacției, disponibil în domeniul de internet Useme.eu
 3. Anunț - informații introduse pe site-ul Useme referitoare la nevoia de a presta un anumit serviciu, activitate sau muncă, sau intenția de a efectua un anumit tip de serviciu, activitate sau muncă, publicat respectiv de către: Prestător sau Beneficiar, cu scopul de a găsi un contractant în legătură cu domeniul Anunțului pentru a presta serviciul, activitatea sau munca specificat(ă) în Anunț, dintre Utilizatori, prin intermediul Administratorul
 4. Comandă – domeniul unui serviciu, unei activități sau munci aprobat de către Prestător și Beneficiar și rezultând din Anunțul plasat pe Site-ul Useme și din acceptarea acestuia spre realizare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
 5. Contract – un acord semnat între Utilizatori și Utilizători și Administrator în domeniul realizării unei anumite Comenzi (rezultate din Anunțul plasat și acceptat și din prevederile prezentului Regulament), care stabilește drepturile și obligațiile părților, acceptate de către Părți în cadrul principiilor de funcționare a Site-ului Useme)
 6. Operă - efectul activităților prestate de către Prestător, ca urmare a acceptării Comenzii spre realizare, în conformitate cu conținutul Anunțului plasat de către Beneficiar
 7. Utilizator - o persoană majoră cu capacitate juridică deplină, persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, care a încheiat un contract referitor la utilizarea serviciilor furnizate prin cale electronică de către Administratorul în cadrul Useme, care poate acționa sau în calitate de Beneficiar, sau în calitate de Prestător
 8. Prestător – Utilizatorul care prezintă, prin intermediul Site-ului Useme, posibilitate de a presta anumite servicii, activități, sau muncă, în răspuns la Anunțul
 9. Beneficiar – Utilizatorul care a plasat un Anunț pe Site-ul Useme prin care intenționează să subcontracteze anumite servicii, activități, sau muncă, sau care face o propunere de Comandă pentru furnizarea anumitor servicii, activități, sau a anumitei munci în răspuns la Anunțul potențialului Prestător
 10. Cont - o înregistrare informatică creat pe Useme pentru Utilizator de la prima logare corectă pe Useme, care permite utilizarea deplină a Site-ului și colectarea informațiilor cu privire la activitățile desfășurate de către Utilizator pe Useme, protejat de un nume unic de utilizator (login) și parolă

Articolul 2 Dispoziții generale

 1. Regulamentul definește regulile de prestare prin Useme către Utilizatori a serviciilor contra plată care constă în permiterea și asocierea Utilizatorilor între ei (Beneficiari și Prestători), regulile de decontare a transacțiilor realizate între Utilizatori, de utilizare a Site-ului Useme, precum și principiile de furnizare a altor servicii suplimentare prevăzute în prezentul Regulament
 2. Useme ajută pe Utilizatori să caute Prestători sau Beneficiari în domeniul furnizării de diverse servicii, activități sau tipuri de muncă și, prin definirea, în conformitate cu prezentul Regulament, a drepturilor și obligațiilor între Beneficiar, Prestător și Useme, permite realizarea de către Prestători pentru Beneficiari anumitor servicii, activități, sau tipuri de muncă, acționând în același timp în calitate de un agent între Utilizatori, permite Utilizatorilor să deconteze transacții, să încheie transacții și permite comunicarea deplină între aceștia prin intermediul Site-ului Useme
 3. Având în vedere faptul că Useme apare în aceste raporturi juridice numai în calitate de furnizor al unei platforme de internet care permite asocierea Prestătorilor și a Beneficiarilor între ei, și faptul că Useme nu participă la prestarea efectivă a serviciilor, activităților sau tipurilor de muncă specifice, nu este implicat în negocierile dintre părți cu privire la condițiile de prestare a unor astfel de servicii, activități sau tipuri de muncă, ci acționează în aceste relații doar în calitate de agent, care decontează transacțiile și oferă posibilitatea de a utiliza Site-ul Useme, Useme nu este responsabil pentru realizarea sau posibilă neexecutare sau executare defectuoasă a serviciilor, activităților, sau tipurilor de muncă, sau altor obligații prevăzute în prezentul Regulament de către Utilizatori pentru alți Utilizatori
 4. Utilizatorii (Beneficiarii și Prestărorii) care folosesc Site-ul Useme, declară și garantează că:
  1. vor respecta prevederile prezentului Regulament
  2. sunt de acord și acceptă faptul că prezentul Regulament nu numai definește drepturile și obligațiile Utilizatorilor față de Administratorul, ci, de asemenea, creează în mod direct drepturile și obligațiile între Beneficiar și Prestător, inclusiv responsabilitatea de Prestătorului față de Beneficiar pentru calitatea și modul de a executa serviciile, activitățile sau tipurile de muncă solicitate, cu excepția responsabilității Useme în acest domeniu
  3. au luat la cunoștință conținutul prezentului Regulament, le este cunoscută natura participării Useme la aceste transacții, și astfel, începând utilizarea Site-ului Useme și plasarea Anunțurilor pe acesta, nu raportează în acest sens obiecții sau comentarii
 5. Z prin prezenta declară și este de acord că, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a serviciilor, activităților, sau tipurilor de muncă de către Prestător sau în caz de neexecutare a altor obligații de către Prestător, orice răspundere în acest domeniu față de Beneficiar va purta în mod exclusiv W, și astfel, Z nu va îndrepta orice pretenții în acest sens către Useme. În cazul intenționării de a prezenta de către Beneficiar Prestătorilor anumitor pretenții fără comunicare prin intermediul Site-ului Useme, Useme va oferi Beneficiarului toate informațiile necesare referitoare la Prestător și Comanda executată
 6. W declară și recunoaște că este responsabil față de Beneficiar pentru executarea serviciilor, activităților sau tipurilor de muncă primite spre executare, inclusiv poartă posibila răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor astfel de servicii, activități sau tipuri de muncă. În mod expres W este de acord pentru ca Useme să transmită Beneficiarului, la cererea Beneficiarului, informații cu privire la Prestător și pentru ca Useme să transmită documentele referitoare la executarea Comenzii executate, pentru a permite prezentarea oricăror pretentii de către Beneficiar, direct către Prestător
 7. Toate comunicațiile între Utilizatori, legate de executarea Anunțurilor publicate pe Site-ul Useme vor fi realizate prin intermediul canalelor de comunicare interne identificate și puse la dispoziție pe Site-ul Useme

Articolul 3 Înregistrare

 1. Posibilitatea de a folosi toate functionalitățile Site-ului Useme de către Utilizator necesită înregistrarea pe Site-ul Useme
 2. În cazul persoanelor juridice și unității organizaționale fără personalitate juridică, înregistrarea și orice acțiune ulterioară pe Site se poate face doar de către persoana care este împuternicită în mod corespunzător de către această entitate
 3. Înregistrarea se realizează prin completarea unui formular electronic pus la dispoziție de Useme pe Site-ul Useme și prin acceptarea Regulamentului, cu toate consecințele care rezultă din acestă
 4. În urma executării corecte a pașilor de mai sus, și ulterior, a verificării corectitudinii datelor de către Administratorul, Utilizatorul va primi o notificare automată trimisă pe adresa acestuia de e-mail. Momentul de activare a contului de utilizator este echivalent cu încheierea între Utilizator și Administrator a contractului privind furnizarea de servicii pe Site-ul Useme pe principiile care rezultă din Regulament
 5. În termen de 10 zile de la încheierea contractului menționat la alineatul 5 de mai sus, Utilizatorul se poate retrage de la acesta, fără a da motive, prin depunerea unei declarații corespunzătoare pe cale electronică sau în scris (pentru a respecta termenul este suficientă expedierea scrisorii înainte de expirarea termenului). Dreptul de retragere nu se aplică față de Utilizatorul care a executat orice activitate în cadrul Site-ului, în special: dacă a plasat o Comandă sau a primit o Comandă spre executare
 6. Administratorul poate solicita de la Utilizator documentația pentru a confirma datele indicat pe Site-ul Useme
 7. Site-ul Useme pune la dispoziție unele date ale Utilizatorului pe paginile publice ale Site-ului. Utilizatorul alege în mod independent ce date vor fi afișate, sub rezerva prevederilor menționate mai jos
 8. În cazul Utilizatorilor care sunt persoane fizice, în cadrul Site-ului Useme va fi afișat și pus la dispoziția publicului cel puțin numele și prenumele Utilizatorului. În cazul Utilizatorii care nu sunt persoane fizice, în cadrul Site-ului Useme va fi afișată și pusă la dispoziția publicului cel puțin denumirea societății (denumirea întreprinderii conduse de acesta, legată de exercitarea activității economice). În cazul în care sunt Utilizatorul este înregistrat ca și W în cadrul Site-ului Useme, va fi afișat și pus la dispoziția publicului cel puțin un exemplu de servicii, activități sau tipuri de muncă realizate în mod individual sau prin intermediul Useme
 9. Utilizatorul poate în orice moment renunța la prezentarea unor date în cartea sa de vizită, sub rezerva punctelor de mai jos
 10. În cazul oricărei modificări a datelor Utilizatorului indicate în timpul înregistrării, Utilizatorul trebuie să le actualizeze imediat folosind formularul adecvat disponibil pe site-ul Useme
 11. Este înterzisă înlăturarea de către Utilizator a datelor menționate la punctul 10 de mai sus, în cursul utilizării Site-ului Useme, și introducerea datelor false sau incomplete

Articolul 4. Condiții generale de plasare a Anunțurilor

 1. Administratorul pune la dispoziția Utilizatorilor instrumentele corespunzătoare ale sistemului care să le permită să plaseze Anunțuri și să realizeze Comenzi referitoare la conținutul Anunțului (și anume, servicii, activități sau tipuri de muncă), în condițiile prevăzute în Regulament
 2. Anunțul poate fi plasat numai de către Utilizatorul care are dreptul de a încheia, comanda sau presta servicii, activități, sau de tipuri de muncă specificate în Anunț
 3. Caracterul participării Administratorul la transacții încheiate în cadrul Site-ului Useme, este definit prin dispozițiile cuprinse în articolul 2 din prezentul Regulament, și ca urmare, Administratorul nu reprezintă și nici nu garantează că Comanda va fi executată într-un mod adecvat, că potențialul W are cunoștințele, competențele, experiența care îi permite să execute în mod corespunzător Comanda dată. Astfel, deciziile privind publicarea Anunțurilor, atribuirea Comenzii privind anumite servicii, activități, sau tipuri de muncă unui anumit Prestător, le ia Z pe propria cheltuială și risc
 4. Conținutul Anunțului trebuie să fie pregătit în mod corect și complet și nu trebuie să inducă în eroare alți Utilizatori, în special cu privire la natura și specificul serviciilor, activităților sau lucrărilor care urmează să facă obiectul Anunțului
 5. Anunțul trebuie să fie plasat într-o categorie adecvată în funcție de tipul său de categorie. Administratorul își rezervă dreptul de a schimba categoria Anunțului indicată de Utilizator, atunci când Anunțul este plasat într-o categorie greșită
 6. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru conținutul postat de acesta în Anunț, inclusiv este responsabil pentru eventualele erori sau inexactități într-o astfel de descriere
 7. Anunțul provine de la Utilizator. Administratorul nu interferează cu conținutul Anunțului și nu face modificări, sub rezerva dispozițiilor de la punctul 11
 8. Conținutul Anunțului, inclusiv obiectul acestuia, nu poate să încalce legea în vigoare, inclusiv bunurile personale sau drepturile persoanelor terțe (în special drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală), precum și bunele maniere, și nu pot afecta în mod negativ numele și reputația Administratorul
 9. Este interzisă copierea conținutului și altor materiale (fișiere cu imagini, documente, etc.), care fac parte din Anunțurile publicate pe Site pentru publicarea unui astfel de conținut și materiale pe site-uri externe, independente de Site
 10. Administratorul își rezervă dreptul de a ascunde fragmente ale Anunțurilor, sau de a le elimina în întregime, în cazul în care, din orice motiv, consideră că conținut lor încalcă prevederile prezentului Regulament sau alte standarde legale aplicabile
 11. Este interzisă întreprinderea de către Utilizator a activităților care constă, în special, în simularea răspunderii la Anunț sau plasarea opiniei cu privire la acest anunț pentru a câștiga o mai mare credibilitate în sistemul de evaluare menționat la articolul 8 din prezentul Regulament. Astfel de activități nu pot fi realizate prin intermediul conturilor altor Utilizatori sau de către persoanele apropiate ale Utilizatorului, persoanele care locuiesc împreună cu Utilizatorul sau persoanele cu care Utilizatorul rămâne într-o relație care evocă dubii întemeiate că Utilizatorul și aceste persoane acționează împreună

Articolul 5 Publicarea Anunțului / Primirea Comenzii

 1. În scopul de a plasa un Anunț, al cărui conținut este intenționarea de a comanda anumite servicii, activități, sau tipuri de muncă sau primirea spre realizare a servicii, activități, sau tipuri de muncă, Utilizatorul care posedă un Cont și este conectat la acesta trebuie să îndeplinească în mod colectiv următoarele condiții
  1. să creeze și să valideze descrierea Anunțului care precizează condițiile generale în care serviciile, activitățile sau tipurile de muncă externalizate trebuie să fie realizate, prin completarea formularului de plasare a Anunțului disponibil pe pagina adecvată a Site-ului - descrierea trebuie să fie conformă cu principiile prevăzute în prezentul Regulament
  2. să selecteze opțiunile suplimentare pe care îl interesează pe Utilizator referitoare la publicarea Anunțului
 2. Site-ul Useme nu permite plasarea Anunțului de către o entitate fără un Cont sau o entitate neconectată la Cont
 3. Utilizatorul are posibilitatea de a modifica conținutul (de a edita) Anunțul
 4. Prestătorii interesați de Anunțuri date depun Propuneri de Executare a Anunțului (de Primire a Comenzii), prin utilizarea instrumentului adecvat disponibil pe Site. Propunerile de Executare vor fi plasate în conținutul Anunțului și trebuie să fie redactate într-un mod clar și precis și conținutul lor trebui să fie în concordanță cu principiile prevăzute în prezentul Regulament
 5. Niciun Anunț publicat, chiar și cel care acoperă termenii și condițiile de bază de executare a serviciului, activității sau tipului de muncă, cum ar fi termenul de finalizare, condițiile de realiazare și prețul nu constituie o ofertă în sensul Codului civil ci este doar o invitație la negocieri
 6. Publicarea Anunțului se termină în următoarele situații
  1. În momentul alegerii Prestătorului serviciului, activității, sau tipului de muncă de către Beneficiar,
  2. După expirarea termenului de publicare a Anunțului stabilit de către Beneficiar,
  3. În caz de încetare anticipată a publicării Anunțului de către Beneficiar
 7. În cazul în care publicarea Anunțului este terminată printr-o anumită alegere a Beneficiarului, iar W selectat acceptă alegerea în discuție, și astfel intenția de a realiza un anumit serviciu, activitate sau tip de muncă (pentru care are o perioadă limitată de timp specificată pe Site-ul Useme - vizibilă atât pentru Beneficiar cât și Prestător) între Părțile se încheie un contract cu conținutul stabilite de către Părți în Anunț (se atribuie Comanda), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În acest caz, Z și W ales trebuie să desfășureze activitățile legate de executarea contractului
 8. În cazul în care valabilitatea contractului (Comenzii) depinde de îndeplinirea unor cerințe specifice prevăzute de lege, de exemplu, să fie stipulată în scris (ca de exemplu în domeniul transferului drepturilor de autor, în conformitate cu art. 53 din Legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe ) sau trebuie să aibă orice altă formă specială, părțile trebuie să execute aceste activități imediat. Z poate condiționa alte activități legate de atribuirea comenzii pentru activitățile specifice, cu prezentarea prealabilă de către Prestător a declarațiilor specifice în scris (inclusiv declarația privind transferul drepturilor de autor, a cărei model va fi plasat pe Site-ul Useme)

Articolul 6 Executarea Comenzii

 1. După confirmarea de primire a Comenzii de către Prestător, părțile procedează cu executarea Comenzii
 2. Administratorul, după încheierea Comenzii între Beneficiar și Prestător, trimite către Beneficiar factura proforma care cuprinde toate sumele plătibile pentru executarea Comenzii date convenite între Prestător și Beneficiar și care Z trebuie să plătească nu mai târziu de data specificată pe factura pro forma. În cazul în care plata de mai sus nu va fi realizată în termenul stabilit, Z va primi o cerere de plată suplimentară, iar după următoarele trei zile Comanda va fi complet anulată
 3. Din momentul înregistrării plății în contul Administratorul menționat la punctul 2 de mai sus, W primește informația cu privire la asigurarea mijloacelor de plată pentru executarea Comenzii în termenul stabilit anterior care începe să curgă de la primirea acestei informații. Iar Z primește de la Administratorul o factură fiscală pentru avans în valoarea care corespunde cu suma plătită de către Beneficiar
 4. W, după executarea Comenzii, transmise cu ajutorul instrumentelor disponibile pe Site-ul Useme, către Beneficiar, efectul Comenzii executate (Opera), trimițându-l prin intermediul site-ului în modul specificat în acesta
 5. De la data primirii Comenzii executate (Operei), Z în termen de 7 zile este obligat, cu ajutorul funcțiilor relevante, să accepte Opera executată sau să refuze să accepte Opera în cazul în care consideră că aceasta a fost executată într-un mod defect sau neconform cu contractul
 6. Acceptarea sau absența oricărei decizii din partea Beneficiarului în termenul menționat la alineatul 5, va fi considerată drept recunoașterea executării Comenzii (Operei) în mod corect și, prin urmare, Administratorul va emite Beneficiarului o factură fiscală, pe lângă factura emisă anterior cu un avans, va genera un document în formă de confirmare a executării Comenzii (Operei), pe care îl va expedia atât Beneficiarului, cât și Prestătorului și va efectua decontările între părți, după cum urmează
  • a în primul rând, de la valoarea netă primită din partea Beneficiarului deduce valoarea de 3,7% din suma netă primită pentru comision (remunerație) al Administratorul pentru realizarea serviciilor menționate în prezentul Regulament, care rezultă din realizarea anumitei Comenzi (Opere) între Beneficiar și Prestător, prin intermediul Site-ului Useme. Atât Z, cât și W sunt de acord cu metoda de decontare a remunerației Administratorul prezentată mai sus și pentru suma acesteia
  • b ulterior, de la suma rămasă care:
   • i. pentru Prestătorii care își desfășoară activitatea economică și sunt plătitori de TVA va constitui salariul net datorat Prestătorului,
   • ii. pentru Prestătorii care nu își desfășoară activitatea economică sau desfășoară o astfel de activitate dar nu sunt plătitorii de TVA, va constitui salariul brut datorat Prestătorului, - va colecta și plăti impozitele aplicabile și alte taxe publice și legale care rezultă din executarea Comenzii date (în funcție de natura raportului juridic recunoscut, fie ca o Comandă, fie ca o Operă, sau ca un serviciu furnizat în cadrul activității economice) ##*c apoi, în termen de 7 zile va transfera către Prestător în contul bancar al Prestătorului remunerația pentru executarea Comenzii (după deducerea sumelor și taxelor prevăzute la literele a) și b) de mai sus)
 7. Dacă Z în termenul prevăzut la alineatul 5 nu va accepta Comanda (Opera) executată, această obține statusul "Comenzii în dispută". În acest caz, Administratorul, fără evaluarea de fond a calității Operei executate doar verifică dacă fișierul/documentul transmis de către Prestător poate corespunde cu conținutul Comenzii, și dacă da, declanșează procedura de angajare a mijloacelor bănești ale Beneficiarului, în conformitate cu principiile enunțate mai sus, la alineatul 6. Administratorul are dreptul de a reține plata către Prestător numai în acele cazuri în care neexecutarea Comenzii de către Prestător este evidentă (de exemplu, comenzi, de exemplu, subiectul Comenzii era traducerea anumitului fragment al textului în limba germană, iar Prestătorul a trimis un fișier cu un text în limba polonă), pentru care atât W, cât și Z sunt de acord. Reținerea plății poate fi echivalentă cu eliminarea sau blocarea contul Prestătorului
 8. Obiecțiile, plângerile sau revendicările suplimentare ale Beneficiarului împotriva Prestătorului în legătură cu posibila neexecutare sau executarea defectuoasă a Comenzii (Operei) sunt efectuate direct între Beneficiar și Prestător, fără posibilitatea de a prezenta orice pretenții în acest sens la Administrator. Administratorul este de acord, cu toate acestea, pentru a da părților acces deplin la documente și informații referitoare la executarea Comenzii date
 9. Celelalte elemente legate de executarea Ordinului, efectele acțiunilor concrete vor fi prezentate atât Beneficiarului, cât și Prestătorului pe Site-ul Useme, în cadrul realizării Comenzii date
 10. Administratorul, folosind instrumentele informatice adecvate poate permite Utilizatorilor să adauge comentarii despre activitatea Prestătorilor dați, care vor fi accesibile pentru toți Utilizatorii de sistem, pentru a le permite să verifice competențele și acreditările Prestătorului dat, astfel cum se prevede la articolul 8 din prezentul Regulament

Articolul 7 Taxe

 1. Unele dintre serviciile de pe Site-ul Useme sunt oferite contra plată
 2. Taxa de bază pentru prestarea serviciilor menționate în acest contract este comisionul (renumerația Administratorul), prevăzută la articolul 6, alineatul 6) lit. a) din prezentul Regulament
 3. Valoarea altor taxe pentru celelalte servicii la care Utilizatorii pot avea acces în legătură cu funcționarea Site-ului Useme, este specificată în anexa la prezentul Regulament

Articolul 8 Sistemul de opinii

 1. În cadrul Site-ului Useme, Administratorul va face posibilă adăugarea opiniilor de către Beneficiari cu privire la desfășurarea și executarea Comenzilor, la care Prestătorul poate răspunde o dată
 2. Statisticile și opiniile referitoare la comenzile executate și atribuite constituie informații neconfidențiale, accesibile pentru toți vizitatorii Site-ului Useme
 3. Opinia este întotdeauna atribuită unei Comenzi concrete sau unui Anunț concret. Utilizatorul este responsabil pentru opiniile și răspunsurile postate de acesta
 4. Site-ul Useme poate elimina o opinie sau un răspuns, în conformitate cu principiile prevăzute de lege, inclusiv dacă prin acestea se încalcă decenta, dacă sunt vulgare sau ofensive, dacă încalcă sau nu respectă drepturile personale, precum și dacă sunt contrare principiilor stabilite în Regulament

Articolul 9 Forum

 1. Conținutul postat pe Forumul Useme constituie informații neconfidențiale, accesibil pentru toți vizitatorii Site-ului Useme
 2. Postând un discurs la Forumul Useme, Utilizatorul consimte la publicarea acestuia pe Site cu indicarea Utilizatorului (indicarea autorului) discursului
 3. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru conținutul postat de către acesta pe Forumul Useme. Utilizatorul este obligat să repare orice daune pe care le poate suferi Site-ul Useme din cauza oricăror pretentii de către terțe părți cu privire la încălcarea drepturilor lor care rezultă din discursul Utilizatorului postat pe Forumul Useme
 4. Utilizatorul poate elimina întregul discurs sau o parte din acesta, în special în cazul în care acest discurs conține:
  1. conținutul care face publicitate altor paginilor web sau altor site-uri
  2. expresii vulgare, abuzive, obscene, contrare normelor comune de comportament social sau de comportament bun
  3. publicații și materiale a căror plasare pe Forumul Useme încalcă drepturile terților, în special datele personale, detaliile de contact și conținutul corespondenței sau a convorbirilor telefonice fără acordul persoanelor în cauză
  4. conținutul în mod deliberat înșelător, destinat persoanelor care așteaptă ajutorul sau răspunsul la întrebările legate de funcționarea Site-ului Useme
  5. discursuri care constituie pericolul de încălcare sau încalcă legile în vigoare sau drepturile terților, în special drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, interesele personale și interesele Useme sau ale entităților cooperante Useme sau care constituie acte de concurență neloială

Articolul 10 Alte prevederi ale Regulamentului

 1. Useme nu este responsabil pentru acțiunile Utilizatorilor în cadrul Site-ului, sau pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor lor referitoare la Anunț sau Comandă, pentru furnizarea de către Utilizatori a datelor false sau incomplete în Anunț sau Comandă, precum și pentru consecințele acțiunilor întreprinse de Utilizatori și terți care încalcă prevederile Regulamentului
 2. Useme nu este responsabil pentru exactitatea și fiabilitatea informațiilor furnizate de către Utilizatori, precum și capacitatea Utilizatorilor de a încheia și executa contracte
 3. Useme își rezervă dreptul de a elimina Anunțul, Comanda sau de a bloca Contul în caz de încălcare de către Utilizator a prevederilor Regulamentului sau în cazul în care Comanda executată a cărei parte este Utilizatorul, va fi „Comanda în dispută”
 4. În cazul blocării Contului, toate Anunțurile publicate de către Utilizator vor fi șterse în mod automat, iar Utilizatorul nu poate folosi oricare dintre serviciile oferite în cadrul Site-ului Useme
 5. Utilizatorul are dreptul de a elimina un Anunț sau o Comandă în cazul în care în acestea se încalcă în orice mod prevederile Regulamentului sau legile în vigoare, mai ales atunci când are un conținut:
  1. considerat ca fiind ofensator
  2. care are caracter de concurență neloială
  3. care încalcă principiile de bunele maniere, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală
  4. înșelător

Articolul 11 Procedura de reclamație

 1. Utilizatorul are dreptul de a depune reclamații privind neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Useme a servicilor în cadrul Site-ului Useme în termen de 7 zile de la data terminării publicării Anunțului sau a finalizării Comenzii. În cazul în care reclamația se referă la alte domenii decât publicarea Anunțului sau executarea Comenzii, reclamația trebuie făcută în termen de 7 zile de la data apariției evenimentului care constituie baza pentru reclamație
 2. Reclamațiile trebuie depuse către Useme la următoarea adresă: contact@USEME.eu sau în scris, prin scrisoare recomandată la adresa Useme. Termenul limită pentru depunerea reclamației în scris trebuie respectat prin data expedierii (data ștampilei poștale)
 3. Reclamația trebuie să conțină datele Utilizatorului (numele, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon), numărul Anunțului sau al Comenzii la care se referă reclamația (în cazul în care numărul a fost atribuit), sau alte informații care permit identificarea evenimentului în urma căruia este depusă reclamația, precum și împrejurările sau probele suplimentare care justifică reclamația
 4. Reclamațiile vor fi examinate imediat, nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor complete care permit rezolvarea reclamației
 5. Dacă datele specificate de către Utilizator în reclamație trebuie să fie completate, Useme va cere Utilizatorului să furnizeze informațiile suplimentare în termenul prevăzut
 6. În cazul în care examinarea reclamației nu va fi posibilă în termenul menționat mai sus, Useme va notifica Utilizatorul despre acest fapt, precizând termenul estimat de examinare a reclamației
 7. Despre rezultatul examinării reclamației Utilizatorul va fi anunțat prin e-mail la adresa de e-mail a Utilizatorului înregistrată pe Site-ul Useme
 8. Reclamațiile care nu permit identificarea Utilizatorului sau a domeniului de aplicare al reclamației, și cele depuse după termenul limită nu pot fi examinate

Articolul 12 Rezilierea contractului

 1. Utilizatorul poate rezilia oricând contractul cu Useme privind prestarea serviciilor în cadrul Site-ului Useme, prin trimiterea la adresa contact@USEME.eu a unui e-mail care conține o declarație de reziliere a contractului cu indicarea datelor de identificare ale Contului
 2. Contractul va fi reziliat cu efect imediat, dacă Utilizatorul nu are un Anunț curent, sau nu este în decursul realizării unei Comenzi specifice. În acest caz, Contractul încetează la expirarea termenului de 30 de zile de la terminarea publicării Anunțului, sau de la finalizarea Comenzii
 3. Useme își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu Utilizatorul care încalcă prevederile Regulamentului

Articolul 13 Politica de confidențialitate

 1. Operatorul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor care sunt persoane fizice, în înțelesul Legii din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial din 2002 Nr. 101, punctul 926, cu modificările ulterioare), este Useme. Datele personale ale Utilizatorilor sunt prelucrate de către Useme în conformitate cu prevederile Legii din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal și ale Legii din 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor electronice, în scopul de a oferi de către Useme a serviciilor și în scopuri de marketing legate de funcționarea întreprinderii Useme (inclusiv a Site-ului). Utilizatorul nu va primi informații de marketing și celor comerciale, în cazul în care nu își exprimă acordul pentru primirea lor. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară
 2. Useme oferă Utilizatorilor exercitarea drepturilor rezultate din Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de acces la datele lor personale și la corectarea acestora, precum și dreptul de a controla prelucrarea datelor personale ale lor pe principiile descrise în legea menționată
 3. În cadrul exercitării dreptului la controlul asupra prelucrării datelor personale proprii, Utilizatorul are dreptul, în special, de a depune o cerere în scris, motivată, de a înceta prelucrarea datelor lui persoane din cauza situației lui specifice
 4. Datele personale ale Utilizatorilor pot fi puse la dispoziția entităților care au dreptul să le primească în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv autorităților judiciare competente, în cazurile menționate în prezentul Regulament (inclusiv în cazul Prestătorilor și al Beneficiarilor care le atribuie executarea anumitor servicii, activități sau de tipuri de muncă). Datele personale ale Utilizatorilor pot fi, de asemenea, dezvăluite unor terți, indicați de Useme, inclusiv entităților care desfășoară activități în numele Useme referitoare la serviciile prestate pentru Utilizator de către Useme în cadrul Site-ului Useme
 5. Datele personale ale Utilizatorilor sunt protejate de către Useme împotriva accesului persoanelor neautorizate, precum și împotriva altor cazuri de divulgare sau pierdere și împotriva distrugerii sau modificării neautorizate a datelor și a informațiilor indicate prin utilizarea instrumentelor organizatorice adecvate de securitate și a elementelor de securitate cu caracter tehnic și de programare, în special a sistemelor de criptare a datelor

Articolul 14 Modificarea Regulamentului

 1. Useme poate modifica Regulamentul și poate lansa o nouă versiune a serviciilor oferite în cadrul Site-ului Useme. Modificarea intră în vigoare la data specificată de Useme, care nu poate fi mai mică de 7 zile de la afișarea Regulamentului revizuit pe Site. Anunțurile și Comenzile emise înainte de intrarea în vigoare a modificărilor se efectuează pe baza principiilor existente anterior
 2. Utilizatorul, la prima conectare la Site-ul Useme după intrarea în vigoare a modificărilor la Regulament, va fi anunțat despre aceste modificări, precum și despre posibilitatea de a le accepta. Refuzul de a accepta modificările este echivalent cu rezilierea contractului cu Useme în cadrul Site-ului Useme

Articolul 15 Dispozițiile finale ale Regulamentului

 1. Legea aplicabilă contractului între Utilizatorul și Useme, a cărui obiect este prestarea de servicii în cadrul Site-ului în condițiile stabilite în Regulament, este legea poloneză
 2. Legea poloneză este aplicabilî, de asemenea, în raportul juridic dintre Beneficiar și Prestător creat în temeiul prezentului Regulament, precum și în temeiul executării Comenzilor între Beneficiar și Prestător prin intermediul Site-ului Useme, pentru care părțile își exprimă acordul
 3. Orice diferend cu privire la serviciile oferite de către Useme în cadrul Site-ului se va soluționa de către instanțele poloneze de drept comun
 4. În caz de orice discrepanță în interpretarea prevederilor acestui Regulament elaborate în mai multe limbi, versiunea în limba poloneză va prevala și va fi obligatorie pentru părți, iar în absența acesteia, versiunea în limba engleză
 5. Daca orice prevedere a prezentului Regulament este considerată printr-o hotărâre judecătorească definitivă drept nulă, restul prevederilor va rămâne în vigoare. În locul prevederii nule va fi introdusă o prevedere care corespunde intenției părților în cea mai mare măsură