USEME serviso REGLAMENTAS

1 straipsnis - Sąvokos

Vartojamų terminų USEME sistemoje reikšmė:

 1. Administratorius, Useme - įmonė vykdanti kitos įmonės užsakymus: Inglot Plus, pristatymo adresas: Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Poland, Mokesčių identifikacijos kodas PL5961587256, įmonės kodas 080831919
 2. Useme Servisas/servisas – online sandorių atviras servisas, kurį prižiūri Administratorius, skirtas Skelbimų viešinimui arba sutarčių sudarymui dėl paslaugų apibrėžtų servise ar Skelbime vykdymo (t.y pagal Autorinę arba Rangos sutartį) ir komunikacijai tarp sandorio šalių, prieinamas internetinėje domenoje Useme.eu
 3. Skelbimas – informacija patalpinta Useme Servise dėl paslaugų, veiklos ar darbo vykdymo ar ketinimas atlikti tam tikros rūšies paslaugas, veiklas ar darbus, atitinkamai paskelbta Rangovo arba Užsakovo, kurių tikslu yra kontrahento suradimas, atsižvelgiant į Skelbimo dalyką, kurio tikslu yra nurodytos Skelbime paslaugos, veiklos ar darbo tarp Vartotojų, su A pagalba vykdymas
 4. Užsakymas - Vykdytojo ir Užsakovo priimtos vykdyti paslaugos, veiklos ar darbai, pagal Useme Servise patalpintą Skelbimą ir jo priėmimą vykdymui atsižvelgiant į šio Reglamento taisykles
 5. Sutartis – tarp Vartotojų ir Vartotojų ir Administratoriaus dėl vykdomo Užsakymo (dėl pristatyto ir priimto Skelbimo ir šio Reglamento taisyklių) taisyklių nustatymas, apibrėžančių šalių teises ir įsipareigojimus, kuriuos Šalys priėmė pagal Useme Serviso funkcionavimo principus
 6. Kūrinys – Vykdytojo atliktų veiklų efektas, kurių pasėkme yra Užsakymo priėmimas vykdymui, pagal Skelbimo turinį, kurį patalpino Užsakovas
 7. Vartotojas - pilnametis fizinis asmuo, turintis visišką veiksnumą, juridinis asmuo arba organizacinis padalinys neturintis juridinio asmens statuto, kuris sudarė sutartį dėl Administratoriaus per internetą paslaugų teikimo Useme sistemoje, kuris gali būti Užsakovas arba Vykdytojas.
 8. Vykdytojas - Vartotojas pristatantis dėka Useme Serviso nustatytų paslaugų, veiklų bei darbų vykdymo galimybę arba teikiantis nustatytų paslaugų, veiklų ar darbų vykdymo pasiūlymą atsakant į Užsakovo Skelbimą
 9. Užsakovas – Vartotojas, kuris patalpino Useme Servise skelbimą, kuriame ketina pavesti atlikti konkrečias paslaugas, veiklas ar darbus arba pateikiantis Užsakymo pasiūlą atlikti konkrečias paslaugas, veiklas ar darbus atsakant į potencialaus Vykdytojo Skelbimą
 10. Paskyra - individualizuotas kompiuterinis įrašas sukurtas Vartotojui Useme sistemoje, veikiantis nuo pirmo taisyklingo prisijungimo Useme sistemoje, kuris leidžia pilnai naudotis Servisu ir rinkti informaciją apie vykdomą Vartotojo veiklą Useme sistemoje, saugomas unikaliu Vartotojo pavadinimu (login) ir slaptažodžiu

2 straipsnis Bendros nuostatos

 1. Reglamentas apibrėžia per Useme sistemą teikiamas paslaugas, kurios Vartotajams suteikia suradimo galimybę (Užsakovai ir Vykdytojai), tarp vartotojų vykstančių sandorių vykdymą, naudojimasi Useme paslaugomis, o taip pat kitų papildomų paslaugų teikimo taisykles, nustatytas šiame Reglamentu.
 2. Useme sistema padeda Vartotojams įvairių paslaugų, veiklų ar darbų Vykdytojų arba Užsakovų ieškojimą, o taip pat pagal šį Reglamentą tarp Užsakovo, Vykdytojo ir Useme sistemos teisių ir pareigų nustatymą, kur Useme sistema suteikia galimybę vykdyti Užsakovui konkrečių paslaugų, veiklų ar darbų, tuo pačiu metu vykdant tarpininko funkciją tarp Vartotojų, tai suteikia galimybę Vartotojams atlikti sandorių išskaičiavimą, sandorių vykdymą bei susisiekimą dėka Useme serviso.
 3. Atsižvelgiant į tai, kad Useme sistema pagal teisę yra vien tik interneto platformos tiekėjas, dėka kurios gali save surasti Vykdytojai ir Užsakovai, o Useme sistema nedalyvauja faktiniame konkrečių paslaugų, veiklos ar darbo vykdyme, nedalyvauja derybose tarp Šalių dėl tokių paslaugų, veiklos ar darbų įgyvendinimo sąlygų, o yra vien tik tarpininkas, atskaitantis sandorius ir užtikrinantis naudojimosi galimybę Useme Servisu, Useme neatsako už neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą paslaugų, veiklos ar darbo, o taip pat kitų įsipareigojimų, nustatytų Vartotojų sulig kitų Vartotojų pagal šį Reglamentą.
 4. Vartotojai (Užsakovai ir Vykdtyojai) naudodamiesi Useme Servisu, pareiškia, kad tuo pačiu užtikrina:
  1. laikysis šio Reglamento taisyklių
  2. sutinka, kad šis Reglamentas apibrėžia ne tik teises ir pareigas Vartotojams sulig Administratoriaus, bet ir tiesiogiai sukuria teises ir pareigas tarp Užsakovo ir Vykdytojo, tame Vykdytojo atsakomybę Užsakovui už kokybę ir pavestų pareigų, veiklų arba darbų vykdymo būdą be Useme atsakomybės šiuo atžvilgiu
  3. gerai susipažino su šio Reglamento taisyklėmis, jiems yra žinomas dalyvavimas dalykiniuose sandoriuose Useme sistemoje, ir tuo pačiu pradedant naudotis Useme servisu ir patalpinimas Skelbimų ir Užsakymų Skelbimų nesudaro šioje srityje jokių prieštaravimų ar pastabų
 5. Šiuo pareiškia ir patvirtina, kad Vykdytojo neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo paslaugų, veiklos ar darbo ar kitų įsipareigojimų neatlikimo atvejyje, Užsakovui atsako Vykdytojas ir tuo pačiu Užsakovas neteiks jokių pretenzijų Useme sistemai. Jeigu Užsakovas norės Vykdytojui pateikti nustatytus reikalavimus išsiskyrus susisiekimą per Useme Servisą, Useme suteiks Užsakovui visą reikalingą informaciją, susijusią su Vykdytoju bei vykdomo Užsakymo.
 6. Vykdytojas pareiškia ir pripažįsta, kad atsako Užsakovui už priimtų paslaugų, veiklų arba darbo vykdymą, tame eventualiai atsako už vykdymą bei netinkamą paslaugų, veiklos ar darbo vykdymą. Vykdytojas taip pat sutinka, kad Useme sistema pateiktų Užsakovui jam pareikalvus informacijas apie Vykdytoją ir pateiktų dokumentaciją dėl vykdomo Užsakymo, tam kad pareikšti eventualias Užsakovo pretenzijas betarpiškai Vykdytojui.
 7. Bent kokia komunikacija tarp Vartotojų, susijusi su Skelbimų paskelbtų Useme servise vykdymu bus vykdoma per vidaus komunikacijos kanalus, kurie yra nustatyti ir pateikti Useme Servise

3 straipsnis Registravimas

 1. Kad naudotis visomis Useme serviso paslaugomis Vartotojas turi užsiregistruoti Useme servise.
 2. Juridinių asmenų ir organizacinių vienetų, neturinčių juridinio asmens registravimą ir visus tolesnius veiksmus Servise gali atlikti tik asmuo, kuris turi tinkamą to subjekto įgaliojimą.
 3. Užsiregistruoti galima užpildant elektroninę formą, kurį yra pateikta Useme serviso svetainėje ir akceptuojant Reglamento taisykles su pilna atsakomybe.
 4. Dėka tinkamai aukščiau nurodytų veiksmų vykdymo, po to Administratoriaus taisyklingo duomenų patikrinimo, Vartotojui A išsiūs automatinį pranešimą į Vartotojo elektroninį paštą. Vartotojo paskyros aktyvacijos momentas yra lygiavertis su sutarties tarp Vartotojo ir Administratoriaus dėl paslaugų teikimo Useme Servise pagal Reglamento taisykles sudarymu
 5. Per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo, tai nurodyta aukščiau 5 punkte, Vartotojas gali ją nutraukti nepateikiant priežasčių vien pristačius tik atitinkamą pareiškimą elektroniniu būdu arba raštu (kad išsaugoti terminą pakanka išsiųsti raštą prieš jo galiojimo pabaigą). Sutarties nutraukimo teisė negalioja Vartotojui, jeigu jis atliko bet kokią veiklą servise, o ypač kai: pateikė Užsakymą arba priėmė nustatytą užsakymą vykdymui
 6. Administratorius gali reikalauti iš Vartotojo dokumentacijos nurodytų Useme servise duomenų
 7. Dėl paskyros aktyvavimo Useme Servise yra prieinami kaikurie Vartotojo duomenys Serviso internetinėje svetainėje. Vartotojas savarankiškai pasirenka, kurie duomenys bus pateikti atsižvelgiant į žemiau pateiktas nuostatas
 8. Vartotojų, kurie yra fiziniais asmenimis atvejyje, Useme Servise išsišvies ir bus viešai prienamas Vartotojo vardas ir pavardė. Vartotojų, kurie nėra fiziniais asmenimis atvejyje, Useme Servise išsišvies ir bus viešai prienama mažiausiai Vartotojo įmonės pavadinimas (vedamos veiklos pavadinimas, susijusios su ekonominės veiklos vykdymu). Tuo atveju, jei Vartotojas yra užsiregistravęs Useme Servise kaip Vykdytojas viešai prieinamas yra bent vienas pavyzdys savarankiškai įvykdytų arba per Useme sistemą darbų ar paslaugų
 9. Kiekvienu metu Vartotojas gali atsisakyti viešinti kai kuriuos duomenis iš savo vizitinės kortelės, atsižvelgiant į žemiau pateiktus punktus
 10. Jeigu pasikeis Vartotojo duomenys nurodyti registracijos metu, nedelsiant reikia juos atnaujinti išpildant atitinkamą formą, kuri yra prieinama Useme servise
 11. Vartotojui yra draudžiama ištrinti nurodytus duomenis 10 punkte Useme serviso paslaugų naudojimosi metu, o taip pat įvesti neteisingus ar neišsamius duomenis

4 straipsnis. Bendrosios Skelbimų patalpinimo sąlygos

 1. Administratorius suteikia vartotojams atitinkamus sisteminius įrankius, tam, kad jie galėtų patalpinti Skelbimus ar sudaryti Užsakymus susijusius su Skelbimo dalyku (t.y., paslaugų, veiklos ar darbo) pagal taisykles nurodytas Reglamente
 2. Skelbimą gali patalpinti vien tik Vartotojas, kuris yra įgaliotas sudaryti užsakymą ar teikti paslaugas, veiklą, arba darbus nurodytus Skelbime.
 3. Dalyvavimo sandoriuose pobūdį, pagal Useme servisą nustato sąlygos esančios šio Reglamento 2 straipsnyje, tuo pačiu Administratorius nepateikia jokių pareiškimų ir negarantuoja, kad Užsakymas bus vykdomas tinkamu būdu, kad potencialus Vykdytojas turi atitinkamas žinias, įgūdžius, patirtį dėka, kurių tinkamai atliks specialų Užsakymą. Tuo pačiu sprendimai dėl Skelbimo patalpinimo nustatytų paslaugų, veiklos ar darbo užsakymo vykdymo paslaugų priėmimą nustatytam Vykdytojui Užsakovas atsako asmeniškai ir savo rizika.
 4. Skelbimo turinys turi būti parengtas sąžiningai ir pilnai negali klaidinti kitų vartotojų, dėl produkto pobūdžio ir paslaugų, veiklos ar darbų, kurie turi būti Skelbimo tema.
 5. Skelbimą priklausomai nuo jo rūšies reikia patalpinti atitinkamoje kategorijoje. Administratorius turi teisę keisti Skelbimo kategoriją nurodytą Vartotojo, jeigu Skelbimas bus patalpintas netinkamoje kategorijoje.
 6. Vartotojas yra pilnai atsakingas už patalpintą turinį Skelbime, be to yra atsakingas už aprašymo bet kokias klaidas ar netikslumus.
 7. Skelbimą pateikia Vartotojas. Administratorius neingeruoja į Skelbimų turinį ir nemodifikuoja, atsižvelgiant į 11 punkto nuostatas
 8. Skelbimo turinys, tame jo subjektas, negali pažeisti teisinių įstatymų, tame asmens ar trečiųjų šalių teisių (visų pirma autorinių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių), taip pat gerų manierų ir negali neigiamai paveikti Administratoriaus gero vardo ir renomės.
 9. Draudžiama kopijuoti turinį ir kitas medžiagas (grafiniai failai, dokumentai, ir tt), kurie yra Skelbimo dalimi skelbiamio Servise, kurių tikslu yra tokio turinio ir medžiagos publikavimas kitose, nepriklausamose nuo Serviso internetinėse svetainėse.
 10. Administratorius pasilieka teisę slėpti Skelbimų dalis arba visiškai juos pašalinti, jei dėl kokios nors priežasties nuspręs, kad jų turinys pažeidžia šio Reglamento taisykles arba kitus taikytinus teisinius standartus.
 11. Vartotojas negali imtis veiklos, kurios tikslu yra atsakymas į Skelbimą arba išstatyti nuomonę dėl Skelbimo, siekiant gauti didesnį patikimumą reitinge, nurodytą Reglamento 8 straipsnyje. Tokia veikla negali būti vykdoma naudojant kitų Vartotojų paskyras ar Vartotojui artimų žmonių, asmenų su kuriais gyvena arba asmenų su kuriais Vartotojas turi santykius, kurie sukelia pagrįstas abejones, kad Vartotojas ir tokie asmenys veikia sutartinai.

5 straipsnis. Skelbimo publikacija/ Užsakymo priėmimas

 1. Norint patalpinti Skelbimą, kurio tikslu yra pavesti vykdyti paslaugas, veiklą, darbą ar pavedimo priėmimas dėl konkrečių paslaugų, veiklos ar darbų įvykdymo, Vartotojas turintis Paskyrą ir prisijungęs turi laikytis žemiau pateiktų sąlygų:
  1. sukurti ir užtvirtinti Skelbimo aprašymą, nurodantį bendrąsias sąlygas, pagal kurias pavedamos paslaugos, veiklos ar darbai turi būti atlikti ar gali būti atlikti užpildžius Skelbimo patalpinimo formą, kuri yra atitinkamame Serviso puslapyje - aprašymas turėtų atitikti taisyklėms, nustatytoms šiame Reglamente.
  2. pasirinkti Vartotoją dominančias papildomas galimybes, susijusias su Skelbimo publikacija
 2. Useme servisas neleidžia patalpinti Skelbimo subjektams, kurie neturi Paskyros ar nėra prisijungę
 3. Vartotojas gali pakeisti Skelbimo turinį (edituoti)
 4. Vykdytojai susidomėję konkrečiais skelbimais teikia Skelbimo Vykdymo Pasiūlymus (Užsakymo priėmimas) naudojant Servise esančias tinkamas priemones. Įgyvendinimo Pasiūlymai bus patalpinti Skelbimų turinyje ir bus aiškiai ir tiksliai suredaguoti, o jų turinys bus suderintas su taisyklėmis, nustatytomiss šiame Reglamente
 5. Joks paskelbtas Skelbimas, netgi tas, kuris apima pagrindines paslaugų, veiklos ar darbo vykdymo sąlygas t.y. vykdymo terminas, vykdymo sąlygos ir kaina nėra pasiūlymu pagal Civilinio kodekso nuostatas, bet vien tik kvietimu į derybas
 6. Skelbimo publikacija pasibaigia tokiose situacijose:
  1. kuomet Užsakovas pasirenka paslaugos, veiklos bei darbo Vykytoją
  2. kai pasibaigia Skelbimo nustatyto su Užsakovu publikacijos terminas
  3. kai Užsakovas anksčiau užbaigia Skelbimo publikaciją
 7. Jeigu Skelbimo publikacija pasibaigs dėl Vykdytojo pasirinkimo, o pasirinktas Vykdytojas akceptuos subjektinį pasirinkimą, o taip pat konkrečios paslaugos, veiklos ar darbo atlikimo ketinimą (turi ribotą laikotarpį apsisprendimui, nurodytą Useme Servise - kurį mato tiek Užsakovas, kap ir Vykdytojas) tarp šalių yra sudaroma sutartis, kurią nustato abi šalys pagal Skelbimo turinį (yra vykdomas Užsakymas) pagal šio Reglamento taisykles. Šiuo atveju Užsakovas ir pasirinktas Vykdytojas turėtų pradėti veiklą, susijusią su sutarties įgyvendinimu
 8. Jei sutarties (Užsakymo) galiojimas priklauso nuo konkrečių reikalavimų, numatytų pagal įstatymą, pavyzdžiui: laikytis rašytinės formos (kaip pavyzdžiui, turtinių autorinių teisių pernešimo, kaip nurodyta įstatymo 53 straipsnyje iš 1994 metų vasario 4 dienos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių) arba bet kurios kitos ypatingos formos, šalys nedelsiamai turėtų vykdyti įsipareigojimus. Užsakovas gali padaryti priklausomais tolesnius veiksmus, susijusius su konkrečių veiklų pavedimu vykdymui nuo iš anksto Rangovo pateikto raštu pareiškimo (autorinių teisių perdavimo pareiškimą, kurio pavyzdys bus patalpintas Useme Servise)

6 Straipsnis. Užsakymo vykdymas

 1. Kai Vykdytojas patvirtins Užsakymo priėmimą vykdymui, šalys pradės Užsakymo vykdymą
 2. Kai Užsakovas ir Užsakymo Vykdytojas pasirašys sutartį Administratorius išsiųs Užsakovui išankstinę sąskaitą faktūrą už visą Užsakymo nustatyto tarp Vykdytojo ir Užsakovo Užsakymo, kurią Užsakovas turėtų sumokėti ne vėliau kaip pagal nurodytą datą sąskaitoje faktūroje. Jei aukščiau pateiktas mokėjimas per nustatytą terminą nebus realizuotas, Užsakovui bus pristatytas papildomas priminimas apie mokėjimą, o praėjus 3 sekančioms dienoms Užsakymas bus visiškai anuliuojamas
 3. Kai buhalteriją paves mokėjimą į Administratoriaus sąskaitą apie kurį kalbama 2 punkte, Vykdytojas bus informuojamas apie lėšų saugojimą Užsakymo vykdymui dėl nutarimo, tuo pačiu Vykdytojas įsipareigos vykdyti Užsakymą nustatytu metu, kuris pradeda galioti nuo šios informacijos gavimo dienos. Iš anksto Užsakovui Administratorius pristatys PVM sąskaitą faktūrą atitinkančią sumos vertei, kuria sumokėjo Užsakovas
 4. Vykdytojas įvykdęs Užsakymą, dėka Useme Serviso priemonių siunčia Užsakovui atlikto Užsakymo efektą (kūrinys), per servisą nurodytu jame būdu
 5. Nuo atlikto Užsakymo (Kūrinio) gavimo dienos, Užsakovas per 7 dienas įsipareigoja su tam tikrų funkcijų pagalba priimti atliktą Kūrinį arba nepatvirtinti jo priėmimo, jeigu mano, kad jis yra netinkamai atliktas arba ne pagal sutartį
 6. Akceptacija arba kai nėra jokio Užsakovo sprendimo per laiką, nurodytą 5 punkte, reiškia altikto Užsakymo (kūrinio) priėmimą, tinkamą atlikimą, tuomet Administratorius išrašo Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, papildomai prie anksčiau išrašyto avanso PVM sąskaitos faktūros, generuoja atlikto Užsakymo (Kūrinio) dokumento patvirtinimą, kurį siunčia Užsakovui kaip ir Vykdytojui ir tokiu būdu atsiskaito su šalimis
  1. visų pirma iš gautos nuo Užsakovo sumos atimama yra 3,7% gautos neto sumos provizijai (atlyginimas) Administratoriui už paslaugų nustatytų Reglamente vykdymą, dėl atlikto tarp Užsakovo ir Vykdytojo nustatyto konkretaus Užsakymo (Kūrinio) dėka Useme Serviso tarpininkavimo. Užsakovas kaip ir Vykdytojas sutinka su aukščiau pateiktu Administratoriui skirto atlyginimo sureguliavimu
  2. vėliau nuo likusios sumos, kuri:
   1. Vykdytojams turintiems ūkinę veiklą ir PVM mokėtojams, atlyginimas Vykdytojui bus mokamas neto
   2. Vykdytojams, kurie neveda ūkinės veiklos, arba veda, bet nėra PVM mokėtojais, atlyginimas Vykdytojui bus mokamas bruto - atskaičiuos ir sumokės taikomus mokesčius ir kitus viešuosius teisinius mokesčius dėl vykdymo dalykinio Užsakymo (priklausomai nuo teisinių nuostatų, pripažinto Užsakymu arba Kūrinio atlikimu arba kaip paslauga, vykdoma ūkinėje veikloje) ## po to per 7 dienas perves Vykdytojui į Vykdytojo banko sąskaitą jam priklausomą Atlyginimą už Užsakymo atlikimą (atskaičiavus sumas ir priklausomybes apie kurias kalbama aukščiau pateiktuose a) ir b) punktuose
 7. Jeigu Užsakovas termine, nurodytame 5 punkte, nepriims atlikto Užsakymo (Kūrinio) tuomet jis gaus statusą "Ginčytinas užsakymas". Tokiu atveju Administratorius, be meritorinio vertinimo atlikto Kūrinio patikrins vien tik ar Vykdytojo atsiųstas failas/dokumentas gali atitikti Užsakymo turiniui, ir jeigu taip, tai įdiegs Vykdytojui priklausomo atlyginimo sumokėjimo procedūrą kaip nurodyta 6 punkte. Administratorius turi teisę neišmokėti Vykdytojui, tik tuomet, kai neįvykdytas Vykdytojui pavestas Užsakymas yra akivaizdus (t.y. Pvz. Užsakymu buvo konkretaus teksto fragmento išvertimas į vokiečių kalbą, o Vykdytojas išsiuntė failą su tekstu lenkų kalba), kur kaip ir Vykdytojas taip ir Užsakovas sutinka. Mokėjimo sulaikymas tuo pačiu gali reikšti Vykdytojo paskyros panaikinimą arba užblokavimą
 8. Kitos Užsakovo išlygos, reklamacijos ar pretenzijos taikomos Vykdytojui dėl galimo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo Užsakymo (kūrinio) vykdymo betarpiškai yra vyksta tarp Užsakovo ir Vykdytojo, be galimybės reikšti įvairiaus pobūdžio pretenzijas Administratoriui. Administratorius vienok sutinka, pateikti šalims pilną priėjimą į dokumentus ir informacijas, susijusias su dalykinio Užsakymo vykdymu
 9. Kiti elementai susiję su Užsakymo vykdymu, konkrečių veiksmų pasekmės bus pristatytos Užsakovui kaip ir Vykdytojui Useme svetainėje, susijusios su nustatytu Užsakymu
 10. Administratorius naudojant tinkamas informatikos priemones, gali Vartotojams suteikti galimybę patalpinti nuomonę apie atliktus Rangovų darbus, kurios bus prieinamos visiems sistemos Vartotojams, kad jie galėtų patikrinti pasirinkto Rangovo įgūdžius ir rekomendacijas, kaip nurodyta šio Reglamento 8 straipsnyje

7 Straipsnis. Mokėjimas

 1. Dalis paslaugų teikiamų Useme svetainėjė yra mokamos
 2. Pagal šią sutartį pagrindiniu mokesčiu dėl paslaugų vykdymo yra provizija (Administratoriaus atlyginimas), tai nurodyta 6 straipsnio 6 punkte) liet. a) šio Reglamento
 3. Kitų mokėjimų dydį už likusias paslaugas, kurios gali būti prieinamos Vartotojams Useme svetainėje nustato šio Reglamento priedas

8 straipsnis. Nuomonių sistema

 1. Useme servise Administratorius suteiks galimybę įdėti nuomonę apie Užsakovų teikiamos paslaugos eigą ir vykdymą, o Vykdytojas taip pat galės pridėti savo nuomonę
 2. Statistikos ir nuomonės apie vykdomus ir pavedamus Užsakymus yra viešosiomis informacijomis, prieinamomis visiems Useme serviso lankytojams
 3. Nuomonė/atsiliepimai visada yra priskiriami konkrečiam Užsakymui arba skelbimui. Vartotojas atsako už savo patalpintą nuomonę ar atsiliepimą
 4. Useme Servisas gali pašalinti nuomonę ar atsakymą, pagal teisines nuostatas, tuomet kai ji pažeis gerus įpročius, bus vulgari arba įžeidžianti, pažeis arba gręs asmens teisių pažeidimu, o taip pat kai prieštaraus Reglamento nustatytoms taisyklėms

9 Straipsnis. Forumas

 1. Turinys paskelbtas Useme forume yra viešąja informacija, prieinama visiems Useme Serviso lankytojams
 2. Vartotojas patalpindamas savo nuomonę Useme Forume tuo pačiu sutinka ją publikuoti Servise kartu su Vartotojo (autoriaus nurodymas) komentarų pažymėjimu
 3. Vartotojas yra atsakingas už turinį patalpintą Useme Forume. Vartotojas yra įpareigotas padengti visas žalas, kokias Useme Servisas gali turėti dėl trečiųjų šalių pretenzijų, susijusių su jų teisių pažeidimu dėl Vartotojo komentarų patalpintų Useme Forume
 4. Useme sistema gali išmesti visą arba dalį nuomonės, ypač kai joje yra:
  1. turinys, kuris reklamuoja kitus internetinius tinklalapius arba kitus servisus
  2. vulgarios, įžeidžiančios, nešvankios, nuomonės, priešingos socialinio elgesio ir gero elgesio nustatytoms taisyklėms
  3. publikacijos ir medžiagos, kurių patalpinimas Useme forume pažeidžia trečiųjų šalių teises, ypač asmeninius duomenis, kontaktinius duomenis ir korespondenciją arba pokalbių telefonu turinius be suinteresuotų asmenų sutikimo
  4. turiniai sąmoningai klaidinantys kitus asmenis, kurie laukia pagalbos arba atsakymų į klausimus, susijusių su Useme Serviso funkcionavimu
  5. nuomonės pažeidžiančios galiojančius įstatymus ar trečiųjų šalių teises, visų pirma autorines teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, asmens interesus, o taip pat Useme interesus arba bendradarbiaujančių subjektų interesus, kurie yra nesąžiningos konkurencijos veiksmais

10 straipsnis. Kitos Reglamento taisyklės

 1. Useme sistema neatsako už Vartotojų veiksmus Servise ir už netinkamą vykdymą ar nevykdymą įsipareigojimų, susijusių su Skelbimu ar Užsakymu, už Vartotojų pateiktas klaidingas arba neišsamias informacijas Skelbime ar Užsakyme, taip pat už Vartotojų ar trečiųjų šalių veiksmų pasekmes pažeidžiančias Reglamento taisykles
 2. Useme sistema neatsako už Vartotojų pateiktų informacijų tikrumą ir patikimumą, o taip pat už Vartotojų gebėjimą sudaryti ir įgyvendinti sutartis
 3. Useme sistema pasilieka teisę pašalinti Skelbimą, Užsakymą ar paskyros blokavimą kai Vartotojas pažeis Reglamente nustatytas taisykles arba Užsakymo įvykdymą, kur šalimi yra Vartotojas , o jis bus pažymėtas "ginčytinu Užsakymu"
 4. Jeigu Vartotojo paskyra bus užblokuota visi Vartotojo publikuoti Skelbimai bus automatiškai ištrinami, o Vartotojas negalės naudotiis jokiomis paslaugomis, teikiamomis Useme servise
 5. Useme sistema turi teisę išmesti Skelbimą arba Užsakymą, jeigu jis kokiu nors būdu pažeidžia Reglamento taisykles arba teisines nuostatas, o ypač kai turinys yra:
  1. viešai pripažintas įžeidžiamu
  2. pasižyminčios nesąžininga konkurencija
  3. pažeidžiantis gerus įpročius, autorines teises arba kitas intelektualinės nuosavybės teises
  4. klaidinantis

11 straipsnis. Reklamacijos procedūra

 1. Vartotojas turi teisę teikti reklamaciją dėl paslaugų neatlikimo arba netinkamo atlikimo Useme Servise per 7 dienas nuo Skelbimo paviešinimo ar Užsakymo įvykdymo pabaigos. Jeigu reklamacija yra susijusi su kitomis sritimis, negu Skelbimo publikavimas arba Užsakymo vykdymas turi būti pateikta per 7 dienas nuo įvykio dienos, kuri yra reklamacijos pagrindu
 2. Reklamacijas prašome pristatyti Useme contact@USEME.eu adresu arba raštu registruotu laišku Useme sistemos adresu. Reklamacijos pristatymo data priklausys nuo laiško išsiuntimo datos (pašto antspaudo data)
 3. Reklamacijoje turėtų būti jūsų duomenys (pavadinimas, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), skelbimo ar užsakymo numeris, kurį liečia reklamacija (jeigu buvo suteiktas numeris), arba kiti duomenus, padedantys identifikuoti įvykį dėl kurio buvo pateikta reklamacija, taip pat papildomai aplinkybės arba medžiagos patvirtinančios rekmalaciją
 4. Reklamacijos bus sprendžiamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pilnos informacijos gavimo dienos su kurios pagalba bus analizuojama reklamacija
 5. Jeigu bus prašoma papildyti Vartotojo pateiktus duomenis, Useme sistema kreipsis pas Vartotoją, kad pristatytų nurodytu laiku papildomas informacijas
 6. Jeigu nebus įmonima atlikti reklamacijos išnagrinėjimo nurodytu terminu, nurodytu ankščiau, Useme sistema praneš Vartotojui apie numatytą reklamacijos išnagrinėjimo terminą
 7. Apie reklamacijos sprendimą Vartotojas bus painformuotas elektroniniu būdu Vartotojo el. Pašto adresu, užregistruotu Useme servise
 8. Reklamacijos neleidžiančios identifiuoti Vartotojo arba reklamacijos srities, o taip pat pateiktos po termino gali nebūti nagrinėjamos

12 straipsnis. Sutarties nutraukimas

 1. Kiekvienu metu Vartotojas gali nutraukti sutartį su Useme sistema dėl paslaugų teikimo Useme servise, išsiunčiant contact@USEME.eu adresu informaciją su pareiškimu nutraukti sutartį nurodant Paskyros identifikacinius duomenis
 2. Sutartis gali būti nutraukiama tiesiogiai, nebent Vartotojas turi aktualų Skelbimą, ar yra konkretaus Užsakymo vykdymo etapo metu. Tokiu atveju Sutartis nustoja galioti pasibaigus 30 dienų terminui pasibaigus Skelbimo publikacijai arba Užsakymo vykdymui
 3. Useme sistema turi teisę nutraukti sutartį su Vartotoju, kuris pažeidžia Useme Reglamento taisykles

13 straipsnis. Privatumo politika

 1. Vartotojų asmens duomenų Administratoriumi, kurie yra fiziniais asmenimis pagal įstatymą iš 1997 m. rugpjūčio 29 d.dėl asmeninių duomenų saugumo (Įstatymų oficialusis leidinys iš 2002 m Nr 101, poz. 926, su daliniais pakeitimais) yra Useme sistema, Vartotojų asmeninius duomenis išnaudoja Useme sistema pagal įstatymo nuostatas iš 1997 m. rugpjūčio 29 d.dėl asmens duomenų apsaugos ir pagal įstatymą 2002 m. liepos 18 d. dėl elektroninių paslaugų teikimo, kur Useme sistemos tikslu yra teikti įvairias paslaugas, o taip pat rinkodaros tikslais, susijusiais su Useme įmonės funkcionavimu (tame Serviso). Vartotojui nebus siunčiama pardavimo ir prekybos informacija, jeigu jis nesutiks. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas
 2. Useme sistema Vartotojams suteikia galimybę pasinaudoti savo teisėmis pagal įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos, tame suteikia priėjimo teisę į savo asmens duomenų keitimą ir teisę savo asmenininių duomenų išnaudojimo kontroliavimą pagal įstatymo nuostatas
 3. Pagal teisės įstatymą dėl savo asmens duomenų vartojimo kontroliavimo Vartotojas turi teisę pareikšti raštišką pagrįstą Asmens duomenų reikalavimą dėl nevartojimo asmeninių duomenų dėl ypatingos asmeninės situacijos
 4. Vartotojų asmeniniai duomenys gali būti prieinami subjektams turintiems teisę juos gauti pagal galiojančius teisės įstatymus, tame atitinkamoms teisminėms institucijoms, o taip pat atvejuose nurodytuose šiame Reglamente (Vykdytojų atvejyje, subjektams kurie paveda atlikti jiems tam tikras paslaugas, veiklas ar darbus). Vartotojų asmeniniai duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kaip nurodyta Useme sistemoje, tame subjektams, vykdantiems Useme sistemos pavestą veiklą Vartotojui Useme servise
 5. Vartotojų asmens duomenys yra saugomi Useme sistemoje nuo priėjimo neįgaliotiems asmenims, taip pat nuo atskleidimo ar praradimo ir sunaikinimo ar neteisėto modifikavimo nurodytų duomenų ir informacijos, naudojant atitinkamas organizacines apsaugas , o taip pat technines ir programines apsaugas, ypač šifravimo sistemų duomenis

14 straipsnis. Reglamento pakeitimas

 1. Useme sistema gali pakeisti Reglamentą ir įdiegti naują teikiamų paslaugų Useme Servise versiją. Pokytis įsigalioja tą dieną, kurią nurodys Useme sistema, terminas negali būti trumpesnis negu 7 dienos nuo pateikimo Servise pakeisto Reglamento. Skelbimai ir Užsakymai publikuojami prieš pakeitimų įsigaliojimą bus atliekami pagal nepakitusias taisykles
 2. Vartotojas pirmą kartą prisijungdamas prie Useme Serviso po įsigaliojimo Reglamento pakeitimų bus painformuotas apie šiuos pokyčius ir jų akceptavimo galimybę. Pokyčių priėmimo atsisakymas reikš sutarties nutraukimą su Useme Servisu

15 straipsnis. Reglamento galutinės nuostatos

 1. Taikytina teisė sutarties tarp Useme serviso ir Vartotojo, kurios dalyku yra Useme Serviso teikiamos paslaugos, pagal Reglamente nustatytas sąlygas yra Lenkijos teisė
 2. Lenkijos teisė taip pat bus taikoma tarp Užsakovo ir Vykdytojo kilusių ginčų atvejyje, o taip pat dėl Užsakymų vykdymo tarp Užsakovo ir Vykdytojo kaip nustatyta reglamente, abi Šalys sutinka
 3. Visi ginčai, susiję su Useme teikiamomis paslaugomis per Servisą spręs atitinkami Lenkijos visuotiniai teismai
 4. Iškilus ginčiams dėl šio Reglamento taisyklių interpretacijos, parengto keliomis kalbomis, Šalims taikoma yra lenkų kalba, o esant jos trūkumui anglų kalba
 5. Jei kuri nors Reglamento nuostata bus pripažinta teismo sprendimu negaliojančia, likusios nuostatos galios. Negaliojančios nuostatos vietoje bus įvesta nuostata, atitinkanti šalių bendram interesui