USEME szolgáltatás SZABÁLYZATA

1. cikk – Fogalommeghatározások

USEME Szabályzatban használt fogalmak a következőket jelentik

 1. Adminisztrátor, Useme – a következő cég: Inglot Plus, kézbesítési cím: Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Poland, adószám: PL5961587256 , statisztikai számjel: 080831919
 2. Useme Portál/portal – Adminisztrátor által vezetett, Useme.eu Internet-doménben elérhető nyílt jellegű online tranzakciós portál, mely a Hirdetések közzétételére és a portálon ill. a Hirdetésben meghatározott szolgáltatási szerződések megkötésére (ún. vállalkozási szerződések vagy megbízási szerződések keretében), valamint a tranzakciós felek közötti kommunikációra szolgál.
 3. Hirdetés – Useme portálon elhelyezett információ, mely az adott szolgáltatás, tevékenység vagy munka iránti igényre ill. meghatározott fajtájú szolgáltatás, tevékenység vagy munka elvégzésének szándékára vonatkozik, mely megfelelően Kivitelező vagy Megbízó által kerül elhelyezésre, ennek célja a Hirdetés tárgyában érdekelt partner keresése a Hirdetésben meghatározott szolgáltatás, tevékenység vagy munka Felhasználók közötti, az Adminisztrátor közreműködésével történő teljesítése érdekében
 4. Megbízás – Kivitelező és Megbízó által kölcsönösen elfogadott szolgáltatás, tevékenység vagy elvégezendő munka terjedelme, mely az Useme Portálon elhelyezett Hirdetésből adódik, ill. annak teljesítésre történő elfogadása a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
 5. Szerződés – Felhasználók között ill. Felhasználók és Adminisztrátor között megkötött megállapodás a meghatározott Megbízás teljesítése tárgyában (az elhelyezett és elfogadott Hirdetésből ill. a jelen Szabályzat rendelkezéseiből adódóan), mely a Felek az Useme Portál működési szabályai keretében elfogadott jogait és kötelességeit határozza meg
 6. Teljesítés – Kivitelező által elvégzett tevékenységek eredménye, ami a Megbízás teljesítésére való elfogadásának a következménye, a Megbízó által elhelyezett Hirdetés szerint
 7. Felhasználó – nagykorú, teljesen cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mely az Useme keretében A által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevételére szerződést kötött, és aki a Megbízó ill. Kivitelező szerepét is betöltheti.
 8. Kivitelező – az a Felhasználó, aki az Useme Portál közreműködésével meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák elvégzésére vonatkozó lehetőségét mutatja be, vagy a Megbízó Hirdetésére válaszolva meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatot tesz
 9. Megbízó – az Useme Portálon Hirdetést feladó Felhasználó, aki a Hirdetésében meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák elvégzésére vonatkozó megbízást kíván adni, vagy a potenciális Kivitelező Hirdetésére válaszolva meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák elvégzésére vonatkozó Megbízási javaslatot tesz
 10. Login – az Useme-ban az első sikeres bejelentkezéstől a Felhasználó javára létrehozott egyéni informatikai bejegyzés, mely lehetővé teszi a Szolgáltatás teljes körű használatát és a Felhasználó által az Useme-ban végzett tevékenységekre vonatkozó információk gyűjtését, a login védelmét a Felhasználó egyedi megnevezése és jelszó biztosítja

2. cikk Általános rendelkezések

 1. A szabályzat meghatározza a Felhasználók javára Useme által teljesítendő díjköteles szolgáltatások szabályait, melyek magukban foglalják a Felhasználók (Megbízók és Kivitelezők) közötti kapcsolat felvételét, azok között teljesített tranzakciók elszámolását, az Useme Portál használatát és a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb szolgáltatások szabályait
 2. Useme megkönnyíti a Felhasználók részére a Kivitelezők vagy Megbízók keresését a különböző fajtájú szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák teljesítése területén, továbbá a jelen Szabályzat keretében a Megbízó, Kivitelező és Useme közötti jogok és kötelességek történő meghatározásával Useme lehetővé teszi Felhasználók számára a tranzakciók elszámolását, lebonyolítását és azok közötti teljes kommunikációt az Useme Portálon keresztül, ahol Useme lehetővé teszi meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák Kivitelezők által a Megbízók javára történő teljesítését, egyidejűleg a Felhasználók között közvetítőként lép fel
 3. Tekintettel arra, hogy Useme a jelen jogi viszonyban csupán mint a Kivitelezők és Megbízók közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító internet-platform szállítójaként lép fel, nem vesz részt a meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák tényleges teljesítésében, nem vesz részt a fenti szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák teljesítési feltételeire vonatkozó Felek közötti tárgyalásban sem, a tárgyi viszonyokban csupán közvetítő szereplőként lép fel, mely a tranzakciókat számolja el és az Useme Portál használatát biztosítja, így Useme nem vállal felelősséget a szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák, ill. a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb kötelességek Felhasználók általi más Felhasználókkal szemben történő teljesítéséért vagy esetleges nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért.
 4. A Felhasználók (Megbízók és Kivitelezők) az Useme Portál igénybevételével egyidejűleg kijelentik és biztosítják, hogy:
  1. betartják a jelen Szabályzat rendelkezéseit
  2. egyetértenek azzal és elfogadják, hogy a jelen Szabályzat nemcsak a Felhasználók jogait és kötelességeit határozza meg Useme-val szemben, hanem közvetlenül megállapítja a Megbízó és Kivitelező közötti jogokat és kötelességeket, ideértve a Kivitelező felelősségét a Megbízóval szemben a rábízott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák minőségéért és teljesítési módjáért, az Useme felelősségének egyidejű kizárásával ebben a tekintetben
  3. alaposan megismerkedtek a jelen szabályzat tartalmával, tisztában vannak az Useme részvételének jellegével a tárgyi tranzakciókban, így az Useme Portál igénybevételének elkezdésével nem emelnek ebben a tekintetben semmilyen kifogást vagy megjegyzést
 5. Megbízó ezennel kijelenti és megerősíti, hogy a szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák Kivitelező részéről történő nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén ill. egyéb kötelességek nem teljesítése esetén bármilyen felelősséget e címen kizárólag Kivitelező visel, így Megbízó nem fog ebben a tekintetben semmilyen igényt érvényesíteni Useme-val szemben. Abban az esetben, ha a Megbízó meghatározott igényeket kíván érvényesíteni a Kivitelezővel szemben az Useme Portálon keresztül történő kommunikáció kihagyásával, Useme a Kivitelezőre és teljesített megbízásra vonatkozó minden szükséges információt a Megbízó részére átadja
 6. Kivitelező ezennel kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Megbízóval szemben felelősséggel tartozik a teljesítésre elfogadott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák teljesítéséért, ideértve az esetleges felelősséget az említett szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért. Kivitelező ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó kérésére Useme átadja a Megbízónak a Kivitelező személyére vonatkozó információkat és az adott Megbízásra vonatkozó dokumentációt, a Megbízó részéről Kivitelezővel szemben esetleges igények közvetlen érvényesítése céljából
 7. Az Useme Portál keretében közzétett Hirdetések teljesítésével kapcsolatos, a Felhasználók közötti bármilyen kommunikáció az Useme Portálon meghatározott és megadott belső kommunikációs csatornákon keresztül történik.

3. cikk Regisztrálás

 1. Az Useme Portál összes funkcionalitásának Felhasználó általi igénybevételéhez az Useme Portálon való regisztrálás szükséges
 2. Jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervet esetén a regisztrálást és minden további tevékenységet a Portálon kizárólag az adott gazdasági szereplő által meghatalmazott személy végezheti
 3. A regisztrálás az Useme által a honlapján rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap kitöltésével történik, az abból adódó összes következményekkel
 4. A fenti műveletek helyes elvégzése, majd az adatok Adminisztrátor részéről történő felülvizsgálata eredményeként a Felhasználó email címére automatikus üzenetet kap az A-tól. A Felhasználói login aktiválása egyenértékű a Felhasználó és Adminisztrátor közötti, a Szabályzatban foglalt szabályok szerinti Useme Portálon történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésével
 5. A fenti 5. pontban hivatkozott szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a Felhasználó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a megfelelő nyilatkozat elektronikus vagy papír alapú formában történő tételével (a határidő betartásához elegendő az irat annak lejárta előtti elküldése). A Felhasználó nem jogosult a szerződéstől elállni, ha a szolgáltatás keretében bármilyen műveletet végzett, különösen: Megbízást adott fel vagy egy meghatározott megbízást teljesítésre fogadott el
 6. Az Adminisztrátor jogosult a Felhasználótól az Useme Portálon megadott adatok dokumentálását kérni
 7. A Login aktiválása az Useme Portálon a Felhasználó egyes adatainak a Portál nyilvánosan elérhető oldalain való rendelkezésre bocsátását eredményezi. A Felhasználó önállóan választja, mely adatok kerülnek megjelenítésre, az alábbi rendelkezések fenntartásával
 8. Természetes személy típusú Felhasználók esetén az Useme Portál keretében legalább a Felhasználó családi- és utóneve nyilvánosan elérhető. Nem természetes személy típusú Felhasználók esetén az Useme Portál keretében legalább a Felhasználó cége kerül megjelenítésre (az általa vezetett vállalkozás gazdasági tevékenység folytatásával kapcsolatos neve). Abban az esetben, ha a Felhasználó Kivitelező-ként van bejegyezve az Useme Portálon belül, az önállóan vagy Useme közvetítésével elvégzett munkákra, teljesítésekre, szolgáltatásokra vonatkozó legalább 1 példa kerül nyilvános megjelenítésre
 9. A Felhasználó bármikor lemondhat az egyes adatok névjegyében való megjelenítéséről, fenntartva az alábbi pontok rendelkezéseit
 10. Regisztrálás során megadott Felhasználói adatok bármilyen változása esetén a Felhasználó köteles azokat haladéktalanul aktualizálni az Useme Portálon elérhető megfelelő űrlap segítségével
 11. Tilos a fenti 10. pontban említett adatok Felhasználó részéről történő törlése az Useme Portál igénybevétele során, továbbá tilos a nem teljes vagy valótlan adatok megadása

4. cikk Hirdetések közzétételének általános feltételei

 1. Az Adminisztrátor a Hirdetések közzétételéhez és a Hirdetés tárgyára (azaz szolgáltatásra, tevékenységre vagy munkára) vonatkozó Megbízások vállalásához megfelelő rendszereszközöket bocsát a Felhasználók rendelkezésére a Szabályzatban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően
 2. A Hirdetést kizárólag a Hirdetésben meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák elvégzésére, megbízására vagy azokra vonatkozó szerződés megkötésére jogosult Felhasználó adhatja fel
 3. Az Useme Portál keretében megkötött ügyletekben az Adminisztrátor részvételének jellegét a jelen szabályzat 2. cikkében meghatározott rendelkezések szabályozzák, így az Adminisztrátor nem tesz semmilyen nyilatkozatot és nem garantálja, hogy a Megbízás megfelelő módon kerül teljesítésre, és a potenciális Kivitelező megfelelő szaktudással, képességgel és tapasztalattal rendelkezik a meghatározott Megbízás szabályszerű teljesítéséhez. Így a Hirdetés közzétételével kapcsolatos döntés, a meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák teljesítésére vonatkozó Megbízás költségét és kockázatát csak az Megbízó viseli
 4. A Hirdetés tartalmát tisztességes és komplett módon kell előkészíteni úgy, hogy más Felhasználókat ne vezessen félre, különösen a Hirdetés tárgyát képező szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák lényegének vonatkozásában
 5. A Hirdetést a fajtájának megfelelő kategóriában kell elhelyezni. Az Adminisztrátor fenntartja a jogát a Felhasználó által megjelölt kategória megváltoztatására, ha a Hirdetés hibás kategóriába kerül
 6. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a Hirdetésben általa elhelyezett tartalomért, ideértve az ilyen leírás hibáit és pontatlanságait
 7. A Hirdetés a Felhasználótól származik. Az Adminisztrátor nem avatkozik bele a Hirdetések tartalmába és azokat nem módosítja, fenntartva a 11. pont rendelkezéseit
 8. A Hirdetés tartalma, ideértve a tárgyát is, nem ütközhet a hatályos jogszabályokba, nem sértheti harmadik személyek személyes javait vagy jogait (különösen a szerzői jogokat vagy a szellemi alkotás más jogait), nem ütközhet jó erkölcsbe és nem befolyásolhatja negatívan az A jó hírnevét
 9. Tilos a Portál keretében közzétett Hirdetések részét képező tartalom és egyéb anyagok (grafikai fájlok, dokumentumok stb.) másolása azok külső, a Portáltól független weboldalakon történő közzététele céljából
 10. Az Adminisztrátor fenntartja a jogát a Hirdetések részeinek elrejtésére ill. egészben történő törlésére, ha bármilyen oknál fogva megállapítja, hogy annak tartalma sérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit vagy egyéb hatályos jogszabályokat
 11. Tilos a Felhasználó részéről olyan tevékenységek kezdeményezése, melyeknek célja a Hirdetésre való válasz szimulálása ill. a Hirdetéssel kapcsolatos vélemény nyilvánítása a szabályzat 8. pontjában említett értékelési rendszerben történő magasabb hitelesség elérése érdekében. Az ilyen tevékenységet nem szabad más Felhasználók loginjaival végezni, továbbá azt nem tehetik a Felhasználó hozzátartozói, vele közös háztartásban élő személyek ill. a Felhasználóval olyan viszonyban maradó személyek, hogy ennek alapján alapos kétség merülhet fel afelől, hogy a Felhasználóval együttműködnek

5. cikk Hirdetés közzététele/Megbízás elfogadása

 1. Olyan Hirdetés elhelyezése érdekében, melynek tartalma a meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák teljesítésével való megbízás illetve meghatározott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák teljesítésére vonatkozó megbízás elfogadása, a Loginnal rendelkező és azzal bejelentkezett Felhasználónak az alábbi feltételeket együttesen kell teljesítenie
  1. Hirdetés leírásának létrehozása és jóváhagyása, mely leírás a megbízásba adott szolgáltatások, tevékenységek vagy munkák teljesítési feltételeit határozza meg, a Portál megfelelő weboldalán lévő Hirdetés feladási űrlap kitöltésével – a leírásnak meg kell felelnie a jelen Szabályzatban foglalt szabályoknak
  2. A Hirdetés közzétételére vonatkozó, a Felhasználó számára érdekes további opciók választása
 2. Az Useme Portál nem teszi lehetővé a Hirdetés elhelyezését olyan gazdasági szereplő számára, aki nem rendelkezik Loginnal ill. azzal nem jelentkezett be
 3. A Felhasználónak lehetősége van a Hirdetés tartalmának módosítására (szerkesztésére)
 4. Az adott Hirdetésekben érdekelt Kivitelezők a Hirdetés Teljesítési (Megbízás elfogadási) Ajánlatokat teszik a Portálon található megfelelő eszköz felhasználásával. A Teljesítési Ajánlatok a Hirdetés szövegében kerülnek elhelyezésre, azokat olvasható és precíz módon kell megfogalmazni, tartalmuk pedig a jelen Szabályzatban foglalt szabályoknak kell megfeleljen
 5. Semmilyen közzétett Hirdetés, olyan sem, mely a szolgáltatás, tevékenység vagy munka teljesítésének alapvető feltételeit, azaz teljesítési határidőt, megvalósítási feltételeket és az árat tartalmazza, nem minősül ajánlatnak a polgári törvénykönyv rendelkezéseinek értelmében, hanem csupán a tárgyalásra való meghívást jelenti
 6. A Hirdetés közzététele a következő helyzetekben ér véget
  1. amikor a Megbízó kiválasztja a szolgáltatás, tevékenység vagy munka Kivitelezőjét,
  2. a Hirdetés Megbízó által megszabott közzétételi határidejének lejártával,
  3. a Hirdetés közzétételének Megbízó általi korábbi befejezése esetén
 7. Abban az esetben, ha a Hirdetés közzétételének egy meghatározott Kivitelező választása lesz az eredménye, a kiválasztott Kivitelező pedig elfogadja a tárgyi választást és azzal a meghatározott szolgáltatás, tevékenység vagy munka teljesítésének szándékát (amihez az Useme Portálon megjelölt – Megbízó és Kivitelező számára egyaránt látható – idő áll rendelkezésére), akkor a Felek között a Hirdetésben általuk rögzített tartalmú szerződés jön létre (Megbízás jön létre), a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. Ebben az esetben az Megbízó és a kiválasztott Kivitelező kötelesek a szerződés teljesítésével kapcsolatos teendőket elkezdeni
 8. Amennyiben a szerződés (Megbízás) érvényessége a jogszabályokban meghatározott különleges követelmények teljesítéséhez van kötve, pl. írásbeli forma (mint pl. az 1994. február 4-én kelt, szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény 53. cikkelyében említett szerzői vagyoni jogok átruházása tekintetében) vagy más különleges forma betartása, a feleknek haladéktalanul el kell kezdeniük az adott tevékenységek teljesítését. A megbízással kapcsolatos további tevékenységeket Megbízó a Kivitelező részéről történő megfelelő írásbeli nyilatkozatok tételéhez kötheti (pl. a szerzői vagyoni jogok átruházásáról szóló nyilatkozat, melynek mintája Useme Portálon kerül elhelyezésre)

6. cikk A Megbízás teljesítése

 1. Miután a Kivitelező visszaigazolta a Megbízás teljesítésre való elfogadását, a felek elkezdik a Megbízás teljesítését
 2. A Megbízó és Kivitelező közötti Megbízás létrejöttével az Adminisztrátor megküldi a Megbízó részére a proforma számlát, mely a meghatározott Megbízás teljesítéséért járó teljes követelést foglalja magában, amit Megbízó a proforma számlán feltűntetett határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Ha a fenti fizetés a megadott határidőn belül nem kerül teljesítésre, Megbízó további fizetési emlékeztetőt kap, a következő 3 nap letelte után a Megbízás teljesen törlésre kerül.
 3. Amikor a fenti 2. pontban említett fizetés az A számláján lekönyvelésre kerül, Kivitelező értesítést kap a Megbízás teljesítésére való források biztosításáról, így Kivitelező köteles a Megbízás teljesítését az előzetesen megállapodott, a jelen információ kézhezvételéről kezdődő határidőn belül megkezdeni. Megbízó pedig az A-tól ÁFA-s előleg számlát kap, mely értékben megfelel a Megbízó által befizetett összegnek
 4. A Megbízás teljesítése után Kivitelező az Useme Portál eszközeinek felhasználásával megküldi a Megbízó részére a teljesített Megbízás eredményét (Teljesítést) a Portál keretében meghatározott módon
 5. A teljesített Megbízás (Teljesítés) átvételéhez számított 7 napon belül Megbízó köteles a megfelelő funkciók segítségével a kapott Teljesítést elfogadni vagy annak elfogadását megtagadni, amennyiben úgy véli, hogy az hibásan vagy nem szerződésszerűen került kivitelezésre
 6. Megbízó részéről elfogadás, vagy bármilyen döntésének hiánya az 5. pontban említett határidőn belül a Megbízás (Teljesítés) megfelelő módon történő kivitelezésének elismerését jelenti, ennek következményeként az Adminisztrátor ÁFA-s számlát állít ki a Megbízó részére az előbb kiállított ÁFA-s előlegszámlához, és generálja a Megbízás (Teljesítés) kivitelezését igazoló bizonylatot, melyet a Megbízónak és a Kivitelezőnek egyaránt küld, majd elvégzi a felek közötti elszámolást a következő módon
  • a elsősorban a Megbízótól kapott nettó összeget a kapott nettó összeg 3,7 %-ával csökkenti A részére járó jutalék (díjazás) címén a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások teljesítéséért, a Megbízó és Kivitelező között meghatározott Megbízás (Teljesítés) Useme Portálon keresztül történő megvalósításából adódóan. Megbízó és Kivitelező egyaránt hozzájárul az A díjazásának fenti módon történő elszámolásához és mértékéhez
  • b ezt követően a megmaradó összegből, mely:
   • i. ÁFA fizető vállalkozók esetén a Kivitelezőnek járó nettó díjazást jelenti,
   • ii. gazdasági tevékenységet nem folytató, ill. ilyen tevékenységet folytató, de nem ÁFA fizető Kivitelezők esetén a Kivitelező bruttó díjazását jelenti, - levonja és befizeti a megfelelő adókat és a tárgyi Megbízás teljesítéséből adódó más köztartozásokat (a jogi viszony jellegétől függően, mely lehet Megbízás vagy Teljesítés (vállalkozási szerződés) vagy a folytatott gazdasági tevékenység keretében nyújtott szolgáltatás) ##*c majd 7 napon belül átutalja a Kivitelező bankszámlájára a Megbízás teljesítése címén őt megillető díjazást (a fenti a) és b) pontokban felsorolt összegek és tartozások levonása után)
 7. Amennyiben a fenti 5. pontban említett határidőn belül Megbízó a teljesített Megbízást (Teljesítést) nem fogadja el, akkor a megbízás „Vitás megbízás” státuszt kap. Ebben az esetben az Adminisztrátor, a megvalósított Teljesítés minőségének érdemi vizsgálata nélkül csak azt ellenőrzi, hogy a Kivitelező által küldött fájl/dokumentum megfelelhet-e a Megbízás tartalmának és ha igen, kezdeményezi a Kivitelezői eszközök indítását a fenti 6. pontban meghatározottak szerint. Az Adminisztrátor kizárólag olyan helyzetben jogosult a Kivitelező részére történő fizetést visszatartani, amikor a Megbízás Kivitelező részéről elmaradó teljesítése nyilvánvaló (azaz pl. a Megbízás tárgya a meghatározott szövegrész német nyelvre való fordítása volt, Kivitelező pedig a Megbízó részére lengyel nyelvű fájlt küldött), amihez ezennel Kivitelező és Megbízó egyaránt hozzájárul. A fizetés visszatartása egyenértékű lehet a Kivitelezői login törlésével vagy letiltásával
 8. A Megbízás (teljesítés) esetleges nem teljesítésével vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos további kifogások, reklamációk vagy igények Megbízó részéről a Kivitelezővel szemben közvetlenül a Megbízó és Kivitelező között kerülnek rendezésre, ebben a tekintetben nincs lehetőség arra, hogy az A-val szemben bármilyen igényt érvényesítsenek. Az Adminisztrátor azonban kötelezi magát arra, hogy a felek számára teljesen hozzáférhetővé teszi a tárgyi Megbízás teljesítésével kapcsolatos dokumentumokat és információkat
 9. A Megbízás teljesítésével kapcsolatos egyéb elemek, a konkrét lépések következményei az Useme Portálon belül bemutatásra kerülnek Megbízó és Kivitelező részére egyaránt, az adott Megbízás teljesítése keretében
 10. Az Adminisztrátor megfelelő informatikai eszközök segítségével lehetővé teheti Felhasználók számára, hogy véleményüket fűzzenek hozzá az adott Kivitelezők munkájáról, a vélemények a rendszer összes Felhasználóinak rendelkezésére állnak, az adott Kivitelező képességeinek és referenciáinak felülvizsgálata céljából, a jelen szabályzat 8. pontjában foglaltaknak megfelelően

7. cikk Díjak

 1. Az Useme Portál keretében nyújtott szolgáltatások egy része díjköteles
 2. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások alapvető teljesítési díja a jutalék (A díjazása), amelyről a jelen Szabályzat 6. cikk 6. pont a) alpontja szól
 3. Az Useme Portál működésével kapcsolatos, a Felhasználók számára hozzáférhető egyéb szolgáltatások díjait a jelen Szabályzat melléklete határozza meg

8. cikk Vélemény rendszer

 1. Az Useme Portálon belül az Adminisztrátor lehetővé teszi a Megbízások menetéről és teljesítéséről szóló Megbízói vélemények hozzáadását, azokat Kivitelező saját válaszaival kiegészítheti
 2. A megadott és teljesített Megbízásokra vonatkozó statisztikák és vélemények nyilvános információk, melyek az Useme Portált látogató valamennyi érdeklődő számára elérhetők
 3. A vélemény mindig egy konkrét Megbízáshoz vagy Hirdetéshez van hozzárendelve. A Felhasználó felelősséget vállal a saját maga által elhelyezett véleményekért ill. válaszokért
 4. Az Useme Portál a jogszabályokkal összhangban törölheti az adott véleményt vagy választ, amennyiben az jó erkölcsbe ütközik, vulgáris vagy sértő, sérti vagy veszélyezteti a személyi javakat, valamint akkor is, ha ellentétes a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezésekkel

9. cikk Fórum

 1. Az Useme Fórumon elhelyezett tartalom nyilvános információ, mely az Useme Portált látogató valamennyi érdeklődő számára elérhető
 2. Kommentár elhelyezésével az Useme Fórumon a Felhasználó egyben hozzájárul annak a Portálon történő közzétételéhez, a Felhasználó (szerző) megjelölésével
 3. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik az általa Useme Fórumon elhelyezett tartalomért. A Felhasználó bármilyen kárt köteles rendezni, mely az Useme Portált érheti a Felhasználó által Useme Fórum keretében elhelyezett kommentárokból adódó, harmadik személyek jogainak megsértésével kapcsolatos esetleges igények érvényesítése következtében
 4. Useme törölheti bármilyen kommentár részét vagy egészét, különösen ha az tartalmaz:
  1. más weboldalakat vagy portálokat reklámozó anyagokat
  2. durva, vulgáris, sértő, obszcén, általános társadalmi együttélés vagy jó nevelés szabályaival ellentétes kifejezéseket
  3. olyan kiadmányokat és anyagokat, melyek Useme Fórumon történő elhelyezése az érintett személyek hozzájárulása nélkül a harmadik személyek jogait, különösen személyes adatait, elérhetőségi adatait és levelezését ill. telefonos beszélgetések tartalmát sérti
  4. olyan anyagokat, melyek szándékosan félrevezetik azokat a személyeket, akik az Useme Portál működésével kapcsolatos segítséget vagy feltett kérdésekre választ várnak
  5. olyan kijelentéseket, melyek az érvényben lévő jogszabályokat sérthetik vagy sértik, ideértve különösen a szerzői jogokat és a szellemi alkotás egyéb jogait, személyi javakat, valamint Useme ill. vele együttműködő gazdasági szereplők érdekeit, ami tisztességtelen versenynek minősül

10. cikk A Szabályzat egyéb rendelkezései

 1. Useme nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért a Portál keretében, sem a Hirdetéssel vagy Megbízással kapcsolatos kötelezettségek nem megfelelő teljesítésért vagy nem teljesítésért, a Felhasználók által Hirdetésben vagy Megbízásban megadott valótlan vagy nem teljes információkért, valamint a Felhasználók és harmadik személyek olyan tevékenységeinek következményeiért, melyek a Szabályzati rendelkezések megsértését jelentik
 2. Useme nem vállal felelősséget a Felhasználók által megadott információk valódiságáért és tisztességéért, valamint a Felhasználók szerződéskötéshez és - teljesítéshez vonatkozó képességéért
 3. Useme fenntartja a jogát a Hirdetés, Megbízás törlésére ill. a Login letiltására abban az esetben, ha a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseit sérti, vagy amikor a teljesített Megbízás, melynek fele a Felhasználó „Vitás megbízássá” válik
 4. Login letiltása esetén a Felhasználó által elhelyezett valamennyi Hirdetés törlésre kerül, a Felhasználó pedig nem veheti igénybe az Useme Portál keretében Useme által nyújtott szolgáltatásokat
 5. Useme jogosult a Hirdetést vagy a Megbízást törölni, ha az bármilyen módon sérti a Szabályzat rendelkezéseit vagy a jogszabályokat, különösen akkor, ha a tartalma:
  1. általánosan sértőnek minősül
  2. tisztességtelen verseny jellegű
  3. ütközik a jó erkölcsbe, szerzői jogokba vagy a szellemi alkotás egyéb jogaiba
  4. félrevezető

11. cikk Reklamációs eljárás

 1. A Felhasználó jogosult az Useme Portál keretében nyújtott szolgáltatások Useme részéről nem teljesítésével vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos reklamációt a Hirdetés közzétételének befejezésétől ill. a Megbízás teljesítési napjától számított 7 napon belül bejelenteni. Amennyiben a reklamáció nem a Hirdetés közzétételére vagy a Megbízás teljesítésére vonatkozik, akkor azt a reklamáció alapját képező eseménytől számított 7 napon belül kell bejelenteni
 2. A reklamációkat Useme felé a contact@USEME.eu címre vagy írásban az Useme címére kell bejelenteni. Reklamáció bejelentési dátumának a küldemény feladásának dátuma (postai bélyegző dátuma) minősül
 3. A reklamációnak tartalmaznia kell a Felhasználó adatait (családi-, utónevét, levelezési címét, e-mail címét és telefonszámát), annak a Hirdetésnek vagy Megbízásnak a számát, melyre a reklamáció vonatkozik (amennyiben a számot hozzárendelték), ill. a reklamáció alapját képező más esemény azonosító adatait, továbbá a reklamációt megalapozó körülményeket és anyagokat
 4. A reklamációk haladéktalanul kerülnek elbírálásra, legkésőbb azonban a reklamáció elbírálásához szükséges komplett információk átvételétől számított 7 munkanapon belül
 5. Amennyiben szükséges a Felhasználó által reklamációban megadott adatok kiegészítése, Useme a Felhasználóhoz fordul a további információk kitűzött határidőben történő szolgáltatásáért
 6. Amennyiben a reklamáció elbírálása a fenti határidőn belül nem lehetséges, akkor Useme értesíti erről a Felhasználót a reklamáció előrelátható elbírálási határidejének megadásával
 7. A reklamáció elbírálásáról a Felhasználó az Useme Portálon bejegyezett email címére küldött elektronikus levél útján értesül
 8. Olyan reklamációk esetén, melyek nem teszik lehetővé a Felhasználónak vagy a reklamáció terjedelmének azonosítását, ill. határidő letelte után érkeztek, előfordulhat, hogy azok nem kerülnek elbírálásra

12. cikk A szerződés felmondása

 1. A Felhasználó bármikor felmondhatja az Useme Portál keretében létrejött szolgáltatási szerződést Useme-val, a ontact@USEME.eu címre történő email üzenet küldésével, mely tartalmazza a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatát és a Loginját azonosító adatait
 2. A szerződés azonnali hatállyal kerül megszűntetésre, kivéve ha a Felhasználónak aktuális Hirdetése van, vagy részéről egy meghatározott Megbízás teljesítése van folyamatban. Ilyen esetben a Szerződés a Hirdetés közzétételének ill. a Megbízás teljesítésének befejezésétől számított 30 nap után szűnik meg
 3. Useme fenntartja a jogát a szerződés felmondására olyan Felhasználóval szemben, aki a Szabályzat rendelkezéseit sérti

13. cikk Magánélet politikája

 1. Az 1997. augusztus 29-én kelt, személyes adatok védelméről szóló törvény (Közlöny száma: 2002. évi Dz.Useme., 101 sz., 926. tétel későbbi változásokkal) értelmében természetes személynek minősülő Felhasználók esetén a személyes adatok adatkezelője az Useme. A Felhasználók személyes adatait Useme az 1997. augusztus 29-én kelt, személyes adatok védelméről szóló és 2002. július 18-án kelt, elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény alapján kezeli az Useme részéről történő szolgáltatás nyújtás céljából ill. az Useme vállalkozás (ideértve a Portált) működésével kapcsolatos marketing céljából. A Felhasználó nem kap marketing vagy kereskedelmi információkat, amennyiben erre vonatkozó hozzájárulását nem fejezi ki. A személyes adatok megadása önkéntes
 2. Useme biztosítja a Felhasználók számára a személyes adatok védelméről szóló törvényből adódó jogainak gyakorlását, ideértve a saját személyes adatokhoz való hozzáférést és azok módosítását, valamint a saját személyes adatok feldolgozásának ellenőrzését a tárgyi törvényben rögzített szabályok szerint
 3. A saját személyes adatok feldolgozásának ellenőrzése keretében a Felhasználó különösen jogosult arra, hogy indokolt írásbeli kérelmet nyújtson be a személyes adatok feldolgozásának felhagyása iránt, tekintettel a saját különleges helyzetére
 4. A Felhasználók személyes adatai az érvényes jogszabályok értelmében az erre jogosult szerveknek – ideértve az illetékes igazságügyi szerveket – ill. a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben adhatók ki (Kivitelezők esetén beleértve a meghatározott szolgáltatásra, tevékenységre vagy munkára Megbízást adó szereplők részére történő adatszolgáltatást). A Felhasználók személyes adatai átadhatók az Useme által megjelölt harmadik személyeknek is, ideértve az Useme megbízásából a Felhasználó javára az Useme Portál keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági szereplőket
 5. A Felhasználók személyes adatait Useme védi azok illetéktelen személyek részére történő bocsátása ellen, illetve egyéb nyilvánosságra hozatal vagy elvesztés ellen, továbbá megsemmisítés vagy a megjelölt adatok jogszerűtlen módosítása ellen a megfelelő szervezeti védelem, műszaki és programozói védőeszközök, különösen adatkódolási rendszerek alkalmazásával

14. cikk A Szabályzat módosításai

 1. Useme a Szabályzatot módosíthatja és az Useme Portál keretében nyújtott szolgáltatások új verzióját indíthatja. A változás az Useme által megjelölt határidőben lép hatályba, mely nem lehet rövidebb a módosított Szabályzat Portálon történő rendelkezésre bocsátásától számított 7 napnál. A változások hatályba lépése előtt közzétett Hirdetések vagy Megbízások az eddigi szabályok szerint kerülnek teljesítésre
 2. A Szabályzati változások hatályba lépése után történő első bejelentkezéskor a Felhasználó ezen változásokról és elfogadásának lehetőségéről értesül. A változások elfogadásának megtagadása egyenértékű az Useme Portál keretében Useme-val fennálló szerződés felmondásával

15. cikk A Szabályzat záró rendelkezései

 1. A Felhasználó és Useme közötti szerződésre, melynek tárgya az Useme Portál keretében történő szolgáltatások nyújtása a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint, a lengyel jog az irányadó
 2. Lengyel jog irányadó a jelen Szabályzatból eredő, ill. a Megbízó és Kivitelező között Useme Portál közreműködésével teljesített Megbízásokból adódó, Megbízó és Kivitelező közötti jogviszonyokra is, amihez a felek ezennel hozzájárulnak
 3. Az Useme által Portál keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos vitákat az illetékes lengyel rendes bíróságok döntik el
 4. A különböző nyelvi verziókban készült jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmezési eltérése esetén a felekre nézve a lengyel nyelvű, amennyiben ilyen nincs, akkor az angol nyelvű változat az irányadó
 5. Amennyiben a jelen Szabályzat bármilyen rendelkezése jogerős bírósági végzés alapján érvénytelennek minősül, akkor a többi rendelkezés hatályban marad. Az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezést vezetnek be, mely leginkább megfelel a felek közös akaratának