USEME tīmekļa vietnes LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1 pants - Definīcijas

USEME noteikumos piemēro šādas definīcijas

 1. Administrators, Useme - firma, kas darbojas ar firmas nosaukumu: Inglot Plus, korespondences saņemšanas adrese: Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Poland, PVN maksātāja numurs: PL5961587256 , uzņēmuma reģistrācijas numurs: 080831919
 2. Useme vietne/vietne - atklāta rakstura tiešsaistes darījumu sistēma, kuru apsaimnieko Administrators, paredzēta Sludinājumu publicēšanai, vietnē un Sludinājumā noteikto pakalpojumu sniegšanas līgumu slēgšanai (pakalpojuma līgumi, pasūtījuma līgumi) un komunikācijai starp darījuma pusēm, kas atrodama tīmekļa vietnē Useme.eu
 3. Sludinājums - Useme vietnē atrodama informācija par vajadzību pēc pakalpojuma, darbības vai darba sniegšanas, vai nodomu sniegt kādu pakalpojumu, darbību vai darbu, kuru ievieto attiecīgi: Izpildītājs vai Pasūtītājs, ar mērķi atrast partneri attiecībā uz Sludinājuma priekšmetu, un izpildīt Sludinājumā minēto pakalpojumu, darbību vai darbu ar Administrators starpniecību
 4. Pasūtījums – Izpildītāja un Pasūtītāja pieņemts veicamā pakalpojuma, darbības vai darba apjoms atbilstoši Useme vietnē ievietotajam Sludinājumam, pieņemšanas izpildei apstiprinājumam, un šajos noteikumos noteiktajām prasībām
 5. Līgums – starp Lietotājiem, un Lietotājiem un Administratoru noslēgtās vienošanās par attiecīgā Pasūtījuma veikšanu (atbilstoši ievietotajam un pieņemtajam Sludinājumam un šajos Noteikumos noteiktajām prasībām), kurās ir noteiktas pušu tiesības un pienākumi, un kuras Puses ir pieņēmušas saskaņā ar Useme vietnes darbības noteikumiem
 6. Darbs - Izpildītāja veikto darbību rezultāts, saskaņā ar pieņemto Pasūtījumu un Pasūtītāja ievietoto Sludinājumu
 7. Lietotājs - pilngadīga fiziskā persona, kurai ir pilnīga tiesībspēja, juridiskā persona vai uzņēmējdarbības vienība, kurai nav juridiskas personības, kas ir noslēgusi līgumu par Administrators elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ar Useme vietnes starpniecību, un var būt par Pasūtītāju vai Izpildītāju
 8. Izpildītājs - Lietotājs, kas ar Useme vietnes starpniecību piedāvā savus pakalpojums, vai sniedz savu piedāvājumu atbildot uz Pasūtītāja Sludinājumu
 9. Pasūtītājs - Lietotājs, kas Useme vietnē ievieto savu Sludinājumu, ar kuru vēlas pasūtīt veikt kādu pakalpojumu, darbību vai darbu, vai sniedz piedāvājumu veikt kādu pakalpojumu, darbību vai darbu atbildot uz Izpildītāja ievietoto Sludinājumu
 10. Konts - individualizēts elektroniskais ieraksts, kas tika izveidots Lietotājam Useme vietnē pirmās pareizas ielogošanās Useme vietnē brīdī, un ļauj pilnībā izmantot Vietni un apkopt informāciju par Lietotāju Useme vietnē veiktajām darbībām, aizsargāts ar unikālu Lietotāja vārdu (lietotājvārds) un paroli.

2 pants. Vispārējie noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Useme sniedz Lietotājiem maksas pakalpojumus, kuras ļauj sapulcināt Lietotājus (Pasūtītājus un Izpildītājus), veikt norēķinus par Lietotāju veiktajiem darījumiem, izmantot Useme vietni, kā arī citu šajos Noteikumos noteikto papildu pakalpojumu sniegšanas kārtību.
 2. Useme palīdz Lietotājiem meklēt Izpildītājus un Pasūtītājus attiecīgu pakalpojumu, darbību vai darbu izpildes nolūkā, un nosakot tiesības un pienākumus starp Pasūtītāju, Izpildītāju un Useme saskaņā ar šiem Noteikumiem, ļauj Izpildītājiem veikt pasūtītos pakalpojumus, darbības vai darbus, un darbojoties kā starpnieks starp Lietotājiem, ļauj Lietotājiem veikt norēķinus par darījumiem, veikt darījumus un sazināties savā starpā caur Useme vietni.
 3. Tā, kā minētajās tiesiskajās attiecībās Useme darbojas tikai kā interneta platformas sniedzējs, kas ļauj sapulcināt Izpildītājus un Pasūtītājus, un kā Useme faktiski nepiedalās pakalpojumu, darbību vai darbu izpildē, nepiedalās Pušu sarunās par šo pakalpojumu, darbību vai darbu izpildes noteikumiem, taču darbojas tikai kā starpnieks, kurš veic norēķinus par darījumiem un nodrošina iespēju izmantot Useme vietni, Useme nenes atbildību par pakalpojumu, darbību vai darbu vai citu šajos Noteikumos pienākumu izpildi un iespējamo neizpildi vai nepareizu izpildi.
 4. Izmantojot Useme vietni, Lietotāji (Pasūtītāji un Izpildītāji) ziņo un apliecina, ka:
  1. ievēros šajos Noteikumos noteiktās prasības
  2. piekrīt, ka šie Noteikumi nosaka ne tikai Lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā pret Administrators, bet arī tieši veido tiesības un pienākumus starp Pasūtītāju un Izpildītāju, tostarp Izpildītāja atbildību pret Pasūtītāju par pasūtīto pakalpojumu, darbību vai darbu izpildes kvalitāti un veidu, izņemot Useme atbildību šajā saistībā
  3. ir rūpīgi iepazinušies ar šo noteikumu saturu, saprot Useme dalības minētajos darījumos specifiku, tādēļ sākot izmantot Useme vietni un ievietot Sludinājumus, Pasūtījumus, nesniedz nekādus iebildumus par šiem Noteikumiem.
 5. Ar šo ziņo un apliecina, ka gadījumā, kad Izpildītājs nav izpildījis vai ir nepareizi izpildījis pakalpojumus, darbības vai darbus, vai citus pienākumus, visu atbildību attiecībā pret Pasūtītāju nes tikai Izpildītājs, un, ka Pasūtītājs nekādas pretenzijas pret Useme šajā sakarā neizvirzīs. Ja Pasūtītājs nolēmis pret Izpildītāju izvirzīt kādu pretenziju ārpus Useme vietnes saziņas kanāliem, Useme apņemas sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju par Izpildītāju un veicamo Pasūtījumu.
 6. Izpildītājs apliecina un piekrīt, ka ir atbildīgs pret Pasūtītāju par pieņemto pakalpojumu, darbību vai darbu izpildi, tostarp par iespējamo pakalpojumu, darbību vai darbu neizpildi vai nepareizu izpildi. Izpildītājs arī piekrīt, ka Useme pēc Pasūtītāja pieprasījuma var nodot informāciju par Izpildītāju un dokumentāciju par veicamo Pasūtījumu, lai Pasūtītājs varētu izvirzīt savas pretenzijas tieši Izpildītājam.
 7. Visa saziņa starp Lietotājiem attiecībā uz Useme vietnē publicējamiem Sludinājumiem, tiek īstenota izmantojot Useme vietnē noteiktos un sniegtos vidējos saziņas kanālus.

3 pants. Reģistrācija

 1. Lai izmantotu visas Useme vietnē pieejamas funkcijas, Lietotājam ir jāreģistrējas Useme vietnē.
 2. Tiesības reģistrēties un izmantot Vietni juridiskās personas vai uzņēmējdarbības vienības, kurai nav juridiskas personības, vārdā ir tikai attiecīgi pilnvarotajai personai.
 3. Lai reģistrētos, nepieciešams aizpildīt Useme vietnē pieejamo elektronisko veidlapu un piekrīt Noteikumiem ar visām no tā izrietošajām sekām.
 4. Pēc pareizas veidlapas aizpildīšanas, Administrators pārbauda ievadītās informācijas pareizību un nosūta automātisko ziņojumu uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi. Aktivizējot Lietotāja kontu, Lietotājs un Administrators noslēdz Useme vietnes pakalpojumu sniegšanas līgumu saskaņā ar Noteikumos noteiktajām prasībām.
 5. 10 dienu laikā no 5. punktā minētā līguma noslēgšanas, Lietotājs var no tā atteikties bez attaisnojoša iemesla, iesniedzot atbilstošu ziņojumu elektroniski vai rakstiski (ziņojumus nepieciešams nosūtīt līdz šā termiņa beigām). Lietotājam nav tiesību atteikties no līguma ja kādā nolūkā ir izmantojis vietnē sniegtos pakalpojumus, īpaši: noformējis Pasūtījumus vai pieņēmis kādu pasūtījumu izpildei.
 6. Administrators var pieprasīt no Lietotāja uzrādīt Useme vietnē norādītās informācijas apliecinošus dokumentus.
 7. Aktivizējot Kontu Useme vietnē, Lietotājs piekrīt, ka viņa norādītie dati tiks publicēti Vietnes lapās. Lietotājs pats izvēlas, kurus datus vēlas publicēt, ievērojot šādos noteikumus.
 8. Ja Lietotājs ir fiziskā persona, Useme vietnē tiek publicēts vismaz Lietotājs vārds un uzvārds. Ja Lietotājs nav fiziskā persona, Useme vietnē tiek publicēts vismaz Lietotāja firmas nosaukums (ar kuru veic saimniecisko darbību). Ja Lietotājs ir reģistrējies kā Izpildītājs, Useme vietnē tiek publicēta informācija par vismaz 1 pašrocīgi vai ar Useme starpniecību veikto darbu, pasūtījumu, pakalpojumu.
 9. Lietotājs jebkurā brīdī var nolemt vairs nepublicēt noteiktus datus savā vizītkartē, izņemot zemāk norādītos gadījumus.
 10. Gadījumā, ja mainās kādi no reģistrācijas laikā Lietotāja norādītajiem datiem, Lietotājam ir pienākums tos nekavējoties atjaunot, izmantojot atbilstošu Useme vietnē pieejamo veidlapu. 11. Izmantojot Useme vietni, Lietotājam nav atļauts izdzēst 10. punktā minētos datus, kā arī sniegt nepilnīgus vai nepareizus datus.

4 pants. Vispārējie Sludinājumu ievietošanas noteikumi

 1. Administrators nodrošina Lietotājiem atbilstošus sistēmas resursus Sludinājumu ievietošanai un Sludinājumā norādīto pakalpojumu, darbību vai darbu izpildes līgumu slēgšanai saskaņā ar Noteikumos noteiktajām prasībām.
 2. Sludinājumu drīkst ievietot tikai Lietotājs, kurš ir pilnvarots noslēgt līgumu, pasūtīt vai izpildīt Sludinājuma noradīto pakalpojumu, darbību vai darbu.
 3. Administrators piedalās Useme vietnē veiktajos darījumos tikai šo noteikumu 2. pantā noteiktajā apmērā, tādēļ Administrators neuzņemas nekādu atbildību un negarantē, ka Pasūtījums tiks izpildīts pareizi, ka Izpildītājs ir pietiekama zināšanas, kompetences, pieredze, lai nodrošinātu pareizu pasūtījuma izpildi. Līdz ar augstāk minēto, Pasūtītājs ievieto Sludinājumus, pasūta konkrētam Izpildītājam veikt noteiktos pakalpojumus, darbības vai darbus tikai uz sava rēķina un riska.
 4. Sludinājumam jāsniedz precīza un pilnīga informācija, sludinājums nedrīkst maldināt citus Lietotājus, īpaši attiecībā uz pakalpojuma, darbības vai darba priekšmetu un specifiku.
 5. Sludinājums jāievieto tam atbilstošā kategorijā. Administrators patur tiesības izmainīt Lietotāja norādīto Sludinājuma kategoriju, ja Sludinājums ticis ievietots nepareizā kategorijā.
 6. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Sludinājuma saturu, tostarp atbildību par jebkādām sludinājumā esošajām kļūdām un neprecizitātēm.
 7. Sludinājumus publicē Lietotāji. Administrators neiejaucas Sludinājuma saturā, neveic nekādas izmaiņas, izņemot 11. pantā noteiktos gadījumus.
 8. Sludinājuma saturam un priekšmetam nav jābūt pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp personīgajām interesēm un trešo personu tiesībām (īpaši autortiesībām un citām intelektuāla īpašuma tiesībām), kā arī sabiedrības morālei un nav jānodara kaitējums Administrators reputācijai.
 9. Aizliegts kopēt un publicēt Sludinājuma saturu un citus Sludinājumam pievienotos materiālus (grafikas failus, dokumentus, utml.) ārējās, neatkarīgās tīmekļa vietnēs.
 10. Administrators patur tiesības noslēpt Sludinājuma fragmentus vai tos pilnībā izdzēst, ja jebkāda iemesla dēļ uzskata, ka tie neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, vai citām tiesību normām.
 11. Lietotājiem nav atļauts sniegt viltus atbildes uz Sludinājumiem vai komentēt Sludinājumu, lai sasniegtu augstāku uzticamības pakāpi noteikumu 8. pantā minētajā novērtējuma sistēmā. Šāda darbība nav atļauta izmantojot citu Lietotāju kontus vai Lietotāja radiniekiem, personām, kas dzīvo kopā ar Lietotāju, vai personām, par kurām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka darbojas saskaņoti ar Lietotājiem.

5 pants. Sludinājuma publicēšana/Pasūtījuma pieņemšana

 1. Lai ievietotu Sludinājumu ar mērķi pasūtīt konkrētu pakalpojumu, darbību vai darbu izpildi vai pieņemt pasūtījumu par pakalpojumu, darbību vai darbu izpildi, Lietotājam ir nepieciešams reģistrēties, ielogoties un ievērot zemāk aprakstīto procedūru.
  1. izstrādāt un apstiprināt Sludinājuma aprakstu, kurā ir noteikti pakalpojumu, darbību vai darbu izpildes noteikumi, aizpildot attiecīgajā Vietnes lapā pieejamo Sludinājuma publicēšanas veidlapu - aprakstam jāatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām
  2. izvēlēties Lietotāju interesējošās papildus opcijas par Sludinājuma publicēšanu.
 2. Useme vietnē nav atļauts ievietot Sludinājumus personām, kam nav sava Konta vai lietotājiem, kas nav ielogojošies.
 3. Lietotājs var jebkurā brīdī izmainīt (rediģēt) Sludinājuma saturu.
 4. Izpildītāji atbild uz Sludinājumu un sniedz savus piedāvājumus (pieņem Pasūtījumu) izmantojot attiecīgu Vietnē pieejamo pakalpojumu. Izpildes piedāvājumi tiek pievienoti Sludinājumam, tāpēc tajā iekļautajai informācijai jābūt skaidrai un precīzai, atbilstīgai šajos Noteikumos noteiktajām prasībām.
 5. Nekāds Sludinājums, pat ja nosaka pakalpojuma, darbības vai darba izpildes pamatnosacījumus, tostarp izpildes termiņu, izpildes nosacījumus un cenu, nav piedāvājums Civilkodeksa nozīmē, tikai aicinājums piedalīties sarunās.
 6. Sludinājums tiek dzēsts šajos gadījumos
  1. Pasūtītājs ir izvēlējies pakalpojuma, darbības vai darba Izpildītāju,
  2. Pasūtītāja noteiktais Sludinājuma publikācijas termiņš ir izbeidzies
  3. Pasūtītājs ir atcēlis Sludinājuma publikāciju.
 7. Ja Pasūtītājs ir izvēlējies attiecīgo Izpildītāju, un Izpildītājs ir izteicis savu gatavību veikt pasūtīto pakalpojumu, darbību vai darbu (līdz Useme vietnē norādītā un Pasūtītājam un Izpildītājam redzamā termiņa beigām), puses noslēdz līgumu atbilstoši Sludinājumā norādītajiem noteikumiem (pasūtījums ir pieņemts izpildei) un šajos Noteikumos noteiktajām prasībām. Šajā gadījumā Pasūtītājs un izvēlētais Izpildītājs sāk pildīt līgumā noteiktās saistības.
 8. Ja līguma (Pasūtījuma) spēkā esamība ir atkarīga no tiesību aktos paredzētajiem īpašiem noteikumiem, piem. pienākums noformēt līgumu rakstveidā (autortiesību nodošana saskaņā ar 1994.g. 2 februāra likuma par autortiesībām un tamlīdzīgām tiesībām 53. pantu) vai citā īpašā veidā, puses apņemas nekavējoties izpildīt šo pienākumu. Pasūtītājs ir tiesības, pirms turpmākās pasūtījuma izpildes, pieprasīt no Izpildītāja iesniegt rakstiski attiecīgās deklarācijas (tostarp ziņojumu par autortiesību nodošanu, kura veidlapa ir pieejama Useme vietnē).

6 pants. Pasūtījuma izpilde

 1. Puses sāk Pasūtījuma izpildi tajā brīdī, kad Izpildītājs ir pieņēmis Pasūtījumu izpildei.
 2. Pēc tam, kad ir noslēgts pasūtījuma līgums starp Pasūtītāju un Izpildītāju, Administrators nosūta Pasūtītājam pro forma faktūrrēķinu par veikto Pasūtījumu, kurš Pasūtītājs jāapmaksā līdz faktūrrēķinā norādītajam datumam. Ja samaksa līdz noteiktajam termiņam nav veikta, Pasūtītājs tiek nosūtīts papildus atgādinājums par samaksu, un pēc vēl 3 dienām Pasūtījums tiek pilnībā atcelts.
 3. Pēc tam, kad 2. punktā minētā samaksa ir ieskaitīta Administrators kontā, Izpildītājs saņem informāciju, ka naudas līdzekļi ir nodrošināti Pasūtījuma izpildei, līdz ar ko Izpildītājs apņemas uzsākt Pasūtījuma izpildi iepriekš noteiktajā termiņā, kurš sākas kopš brīža, kad ir saņemta šī informācija. Pasūtītājs saņem Administrators izrakstīto priekšapmaksas PVN faktūrrēķinu, kura summa atbilst Pasūtītāja samaksātajai summai.
 4. Pēc Pasūtījuma izpildes, Izpildītājs izpildīto Pasūtījumu (Produktu) nosūta Pasūtītājam Useme vietnē noteiktajā kārtībā.
 5. Pēc izpildītā Pasūtījuma (Produkta) saņemšanas dienas, 7 dienu laikā Pasūtītājs apņemas, izmantojot attiecīgās funkcijas, pabeigto produktu pieņemt vai atteikties to pieņemt, ja uzskata, ka produktam ir trūkumi vai pasūtījums tika izpildīts neatbilstoši līgumam.
 6. Ja Pasūtītājs ir pieņēmis vai nav iesniedzis nekādu atbildi līdz 5. punktā noteiktā termiņa beigām, tas nozīmē, ka ir atzinis izpildītā Pasūtījuma (Produkta) atbilstību līguma noteikumiem, un administrators, pie agrāk izrakstītā priekšapmaksas PVN faktūrrēķina, Pasūtītājam izraksta PVN faktūrrēķinu, sastāda Pasūtījuma izpildes apstiprinājumu, kuru nosūta gan Pasūtītājam, gan Izpildītājam, un veic norēķinu šādā veidā.
  1. vispirms no Pasūtītāja saņemtās neto summas atskaita Administrators pienākošo komisijas maksu, 3,7 % no saņemtas neto summas apmērā (atlīdzība) par šajos Noteikumos norādīto pakalpojumu sniegšanu, saistībā ar pasūtījuma izpildi caur Useme vietni. Gan Pasūtītājs, gan Izpildītājs piekrīt šādai Administrators atlīdzības aprēķināšanas kārtībai
  2. pēc tam, no atlikušās summas, kura:
   1. Izpildītājiem, kas veic saimniecisko darbību un ir PVN maksātāji, ir Izpildītājam pienākošā neto atlīdzība,
   2. Izpildītājiem, kas neveic saimniecisko darbību vai veic saimniecisko darbību, taču nav PVN maksātāji, ir Izpildītājam pienākošā bruto atlīdzība, - atskaita un maksā iespējamos nodokļus un citas ar Pasūtījuma veikšanu saistītās nodevas un maksas, kas ir atkarīgas no nodarbinātības attiecību formas - pasūtījuma līgums, pakalpojuma līgums, pakalpojumu sniegšana komercdarbības ietvaros) ## pēc tam, 7 dienu laikā uz Izpildītāja bankas kontu pārskaita tam pienākošo atlīdzību par Pasūtījuma izpildi (atskaitot 6.1 un 6.2 apakšpunktos minētās maksas un nodevas).
 7. Ja līdz 5. punktā minētā termiņa beigām Pasūtītājs nav pieņēmis izpildīto Pasūtījumu (Produktu), tas iegūst „Strīdīgā pasūtījuma” statusu. Šajā gadījumā Administrators, bez pabeigtā Produkta kvalitātes novērtēšanas pārbauda tikai, vai Izpildītāja nosūtītais fails/dokuments atbilst Pasūtījuma saturam, un ja tā, uzsāk Izpildītāja līdzekļu īstenošanas procedūru saskaņā ar 6. pantā noteikto kārtību. Administrators ir tiesīgs apturēt maksājumu Izpildītājam tikai gadījumos, kad ir acīmredzams, ka Izpildītājs Pasūtījumu nav izpildījis (piem. Pasūtījuma priekšmets bija pārtulkot noteiktu teksta fragmentu uz vācu valodu, taču Izpildītājs ir nosūtījis Pasūtītājs failu ar tekstu poļu valodā), kam gan Izpildītājs, gan Pasūtītājs ir piekritis. Apturot maksājumu, Administrators var arī izdzēst vai nobloķēt Izpildītāja kontu.
 8. Turpmākās Pasūtītāja sūdzības, pretenzijas vai prasības pret Izpildītāju saistībā ar Pasūtījuma neizpildi vai nepareizu izpildi tiek atrisinātas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, bez iespējas šajā sakarā izvirzīt pret Administrators jebkādas prasības. Tomēr Administrators apņemas pusēm nodrošināt pilnīgu piekļuvi dokumentiem un informācijai saistībā ar Pasūtījuma izpildi.
 9. Cita informācija par Pasūtījuma izpildi un no tās izrietošu darbību sekām ir pieejama gan Pasūtītajam, gan Izpildītājam Useme vietnē Pasūtījuma izpildes gaitā.
 10. Administrators, izmantojot datorizētus līdzekļus, var nodrošināt Lietotājiem iespēju pievienot komentārus par Izpildītāju darbu, kas būs pieejami visiem sistēmas Lietotājiem, lai tie varētu pārbaudīt Izpildītāja kompetences un atsauksmes, saskaņā ar šo noteikumu 8. pantu.

7 pants. Maksas

 1. Daļa no Useme vietnē pieejamiem pakalpojumiem tiek sniegta par maksu.
 2. Pamata maksa par šajā līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu ir komisijas maksa (Administrators atlīdzība), saskaņā ar šo Noteikumu 6. panta 6. punkta a) apakšpunktu.
 3. Citu Useme vietnē pieejamo pakalpojumu cenas ir noteiktas šo Noteikumu pielikumā.

8 pants. Novērtēšanas sistēma

 1. Useme vietnē Administrators sniedz Pasūtītājiem iespēju pievienot komentārus par Pasūtījuma gaitu un izpildi, kurus Izpildītājs var vienu reizi papildināt ar savu atbildi .
 2. Statistikas un komentāri par Pasūtījuma gaitu un izpildi ir neklasificēta informācija, kura ir pieejama visiem Useme vietnes apmeklētājiem.
 3. Komentāri tiek piešķirti konkrētam Pasūtījumam vai Sludinājumam. Lietotājs uzņemas atbildību par saviem komentāriem un atbildēm.
 4. Useme vietne var izdzēst komentāru vai atbildi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām normām, gadījumā, kad tas rada kaitējumu sabiedrības morālei, ir vulgārs vai aizskarošs, rada vai var radīt traucējumu personīgajām interesēm, kā arī ja neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām.

9 pants. Forums

 1. Useme foruma saturs ir neklasificēta informācija, kas ir pieejama visiem Useme vietnes apmeklētājiem.
 2. Ievietojot savu ziņojumu Useme forumā, Lietotājs dod savu piekrišanu informācijas (autora) publicēšanai Vietnē kopā ar Lietotāja nosaukumu.
 3. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par saviem Useme forumā ievietotajiem ziņojumiem. Lietotājs apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, kas var rasties saistībā ar trešo personu iesniegtajām pretenzijām gadījumā, kad Useme forumā ievietots Lietotāja ziņojums nodara kaitējumu to tiesībām un interesēm.
 4. Useme var pilnībā vai daļēji izdzēst jebkuru ziņojumu, īpaši ja tas satur:
  1. citu tīmekļa vietņu vai servisu reklāmas
  2. vulgārus, aizskarošus, neķītrus materiālus, vai materiālus, kas ir pretrunā ar pastāvošajām sociālajām un pieklājības normām
  3. publikācijas un materiālus, kuru ievietošana Useme forumā aizskar trešo personu tiesības, īpaši personas datus, kontakta informāciju un korespondenci, vai telefona sarunas bez attiecīgo personu piekrišanas
  4. informāciju, kas ir maldinoša personām, kuras gaida palīdzību vai atbildi uz jautājumiem par Useme vietnes darbību
  5. informāciju, kas var novest pie spēkā esošo tiesību aktu vai trešo personu tiesību pārkāpuma, īpaši autortiesību un citu intelektuāla īpašuma tiesību, personīgo interešu, un Useme interešu vai tās partneru interešu pārkāpuma, kas nodara kaitējumu konkurencei.

10 pants. Citi noteikumi

 1. Useme nenes atbildību par Lietotāju darbībām, kas veiktas ar Vietnes starpniecību, un par Sludinājumā vai Pasūtījumā noteikto saistību nepareizu izpildi vai neizpildi, nepareizas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu Lietotāju Sludinājumos vai Pasūtījumos, kā arī par Lietotāju un trešo personu darbību sekām, ko uzskata par Noteikumu pārkāpumu.
 2. Useme nenes atbildību par Lietotāju sniegtās informācijas patiesumu un pareizību, kā arī Lietotāju rīcībspēju līguma slēgšanai un izpildei.
 3. Useme patur tiesības izdzēst Sludinājumu, Pasūtījumu vai nobloķēt Kontu ja Lietotājs ir pārkāpis Noteikumos noteiktās prasības vai sludinājums ir „Strīdīgais pasūtījums”.
 4. Pēc Konta bloķēšanas, visi Lietotāja publicētie sludinājumi tiek automātiski dzēsti, un Lietotājs nedrīkst izmantot nekādas Useme vietnē pieejamos pakalpojumus.
 5. Useme ir tiesības izdzēst Sludinājumu vai Pasūtījumu, ja tas jebkādā veidā aizskar šajos Noteikumos vai tiesību aktos noteiktās prasības, īpaši ja satur informāciju, kas:
  1. ir plaši uzskatīta par aizskarošu
  2. var radīt konkurences traucējumus
  3. rada kaitējumu sabiedrības morālei, autortiesībām vai citām intelektuāla īpašuma tiesībām
  4. ir maldinoša.

11 pants. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 1. Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenziju par Useme piedāvāto pakalpojumu neizpildi vai nepareizu izpildi 7 dienu laikā no Sludinājuma darbības laika izbeigšanās vai Pasūtījuma izpildes datuma. Ja pretenzija attiecas uz citiem pakalpojumiem nekā Sludinājuma publicēšana vai Pasūtījuma izpilde, pretenzija jāiesniedz 7 dienu laikā no datuma, kad ir noticis notikums, kura rezultātā pretenzija tika iesniegta.
 2. Visas pretenzijas jānosūta uz Useme e-pasta adresi contact@USEME.eu vai rakstveidā ar ierakstīto vēstuli uz Useme pasta adresi. Pretenzija ir uzskatīta par iesniegtu tās nosūtīšanas datumā (pasta zīmoga datums).
 3. Pretenzijā jānorāda Lietotāja dati (vārds, uzvārds, korespondences adrese, e-pasta adrese un telefona numurs), apstrīdētā Sludinājuma vai Pasūtījuma numurs (ja tika piešķirts), vai cita informācija, kas ļauj identificēt notikumu, kuru rezultātā pretenzija tika iesniegta, un apstākļi un materiāli, kas pamato pretenziju.
 4. Pretenzijas tiek izskatītas nekavējoties, bet ne vēlāk, kā 7 darba dienu laikā no visas ar pretenziju saistītās informācijas saņemšanas datuma.
 5. Ja Lietotājs ir sniedzis nepilnīgu informāciju, Useme var lūgt Lietotājam līdz noteiktajam termiņam sniegt papildu informāciju.
 6. Ja pretenziju nav iespējams izskatīt augstāk minētajā termiņā, Useme par to informē Lietotāju norādot, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai izskatītu pretenziju.
 7. Par pretenzijas izskatīšanas rezultātu Lietotājam tiek paziņots pa e-pastu, kura adresi Lietotājs ir norādījis reģistrējoties Useme vietnē.
 8. Pretenzijas, kurās nav norādīti Lietotāja identifikācijai nepieciešami dati vai nav aprakstīts pretenzijas priekšmets, un pretenzijas, kuras tika iesniegtas pēc noteiktā termiņā, var tikt noraidītas.

12 pants. Līguma izbeigšana

 1. Lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt ar Useme noslēgto Useme vietnes pakalpojumu sniegšanas līgumu, ziņojumu par līguma izbeigšanu ar Konta identifikācijas datiem nosūtot uz adresi contact@USEME.eu
 2. Līgums tiek izbeigts ar tūlītēju efektu, ja vien Lietotāja Sludinājuma darbības termiņš vēl nav izbeidzies, vai Lietotājs ir iesaistīts attiecīgā Pasūtījuma izpildē. Tajā gadījumā Līgums tiek izbeigts pēc 30 dienām no Sludinājuma darbības laika beigām, vai no Pasūtījuma izpildes datuma.
 3. Useme patur tiesības izbeigt Līgumu ar Lietotāju, kurš ir pārkāpis šajos Noteikumos noteiktās prasības.

13 pants. Privātuma politika

 1. Lietotāju, kuri ir fiziskās personas, personas datu apstrādātājs, saskaņā ar 1997.g. 29 augusta likumu par personas datu aizsardzību (OV no 2002.g., Nr. 101 p 926 ar turpmākajiem grozījumiem), ir Useme. Lietotāju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar 1997.g. 29 augusta likumu par personas datu aizsardzību un 2002.g. 18 jūlija likumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, un tiek izmantoti pakalpojumu sniegšanas un marketinga nolūkos, kas saistīti ar Useme firmas (tajā skaitā Vietnes) darbību. Lietotāji nesaņem nekādu marketinga vai tirdzniecības informāciju, ja vien nav piekrituši šādas informācijas saņemšanai. Personas dati tiek sniegti brīvprātīgi.
 2. Useme nodrošina Lietotājiem iespēju izmantot tiesības, kas izriet no likuma par personas datu aizsardzību, tostarp tiesības pārlūkot, precizēt savus personas datus, un tiesības kontrolēt savu personas datu apstrādi saskaņā ar minētajā likumā noteiktajām prasībām.
 3. Izmantojot tiesības kontrolēt savu personas datu apstrādi, Lietotājs ir īpaši tiesīgs rakstveidā lūgt pārtraukt personas datu apstrādi atbilstīgi to motivējot.
 4. Lietotāju personas dati var tikt nodoti personām, kam ir tiesības tos saņemt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp attiecīgajām tiesu iestādēm, kā arī šajos noteikumos noteiktajos gadījumos (Izpildītāju personas datu nodošana noteikto pakalpojumu, darbību vai darbu Pasūtītājiem). Lietotāju personas dati var tikt nodoti Useme noteiktajām trešajām personām, tostarp personām, kas Useme vārdā sniedz Lietotājiem pakalpojumus ar Useme vietnes starpniecību.
 5. Lietotāju personas dati tiek aizsargāti no neautorizētas piekļuves un izpaušanas, vai zaudējumiem un bojājumiem, neadekvātas rīcības, izmantojot attiecīgos organizatoriskos drošības mehānismus, tehniskos līdzekļus un drošības programmatūru, īpaši datu kodēšanas sistēmas.

14 pants. Noteikumu grozījumi

 1. Useme patur tiesības izmainīt Noteikumus un atjaunot Useme vietnē pieejamos pakalpojumus. Grozījumi stājas spēkā Useme noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 7 dienām no jaunas Noteikumu versijas publicēšanas datuma Useme vietnē. Sludinājumi un Pasūtījumi, kas tika publicēti pirms grozījumu stāšanās spēkā, tiek īstenoti pamatojoties uz pašreizējiem nosacījumiem.
 2. Ielogojoties Useme vietnē pirmo reizi pēc Noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, Lietotājs saņem informāciju par grozījumiem, kuros Lietotājs var pieņemt vai noraidīt. Grozījumu noraidīšanas gadījumā, Useme vietnes lietošanas līgums tiek izbeigts.

15 pants. Nobeiguma noteikumi

 1. Līgumam starp Lietotāju un Useme par Useme vietnes pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, ir piemērojami Polijas tiesību akti.
 2. Puses vienojas, ka Polijas tiesību akti ir arī piemērojami šajos Noteikumos noteiktajām tiesiskajām attiecībām starp Pasūtītāju un Izpildītāju saistībā ar Pasūtījuma izpildi ar Useme vietnes starpniecību.
 3. Visi strīdi, kas var rasties sniedzot pakalpojumus ar Useme vietnes starpniecību, tiek risināti vispārējas kompetences Polijas tiesās.
 4. Ja līguma dokumentam ir divas vai vairākas valodu redakcijas, valodu redakciju atšķirību gadījumā priekšroku dod tai līguma redakcijai, kurā ir izstrādāta poļu valodā, un ja tādas nav, redakcijai angļu valodā.
 5. Ja kāda šo Noteikumu norma kļūst spēkā neesoša pamatojoties uz izpildāmo tiesas spriedumu, tas neietekmē citu Noteikumu normu piemērojamību. Spēku zaudējušā norma jāaizstāj ar tādu, kas satura ziņā vislielākajā mērā atbilst spēkā neesošajai normai.