Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Useme sp. z o.o., będąca operatorem serwisu dostępnego pod adresem www.useme.pl (dalej zwana: „Useme”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 2. Powyższe oznacza, że Useme.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Za Dane osobowe użytkowników uznaje się wszelkie informacje, które mogą ich identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres poczty elektronicznej i miejsce zamieszkania. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się wszelkie czynności i operacje wykonywane na tych danych osobowych.

 3. Celem niniejszej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Useme w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem serwisu Useme oraz powiązanych z tym serwisem usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń, przyjmowanie i realizacja Zleceń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Useme.pl. Wszelkie działania Useme podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.

 4. Korzystanie z portalu Useme możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu.

 5. W związku z korzystaniem z z serwisu Useme może dojść do przetwarzania następujących danych osobowych Użytkowników:
  1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email, miejsce zamieszkania,, numer PESEL, właściwy urząd skarbowy, numer telefonu, numer konta bankowego. Utworzone w ramach Konta profile mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do wzajemnych kontaktów, na przykład w przypadku zainteresowania Ogłoszeniem udostępnianym w serwisie Useme. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji.
  2. Transakcje: Useme może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Użytkownikom publikację ogłoszeń, realizacje zleceń, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami, rozliczanie Zleceń, w tym dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Useme,
  3. Obsługa Użytkownika: Useme w ramach serwisu Useme, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.
  4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Useme lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Useme jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Useme), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
  5. Ankiety: Za zgodą Użytkownika, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie Useme, Useme zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek bądź inne dane osobowe . Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Useme do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Useme jest zawsze dobrowolne.

 6. Useme przetwarza dane osobowe Użytkowników w Useme w następujących celach:
  1. umożliwienia Użytkownikom pełnego korzystania z serwisu Useme,
  2. zapewnianie obsługi Konta i Transakcji Użytkownika w serwisie Useme,
  3. zakładanie i zarządzanie Kontami Użytkowników,
  4. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem w serwisie Useme,
  5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
  6. przeprowadzanie badań i analiz serwisu Useme między innymi pod kątem funkcjonowania serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania potrzeb odwiedzających,
  7. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Useme oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  8. realizacja umów i zleceń zawartych w ramach serwisu Useme,
  9. obsługa reklamacji, próśb i odwołań Użytkowników,
  10. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
  11. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  12. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonywanie płatności, windykacja należności,
  13. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  14. statystycznych,
  15. archiwizacyjnych,
  16. zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż:
   1. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   2. cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
   3. przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
   4. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
   5. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
   6. przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

 7. Useme jest uprawnione do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Useme danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

 8. Useme może współpracować z podmiotami trzecimi w celu świadczenia na rzecz Useme usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Useme), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności.

 9. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Useme.pl przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Useme może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

 10. Zleceniodawcy i Freelancerzy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Useme danych osobowych drugiej strony Zlecenia, są zobowiązani spełnić wobec Zleceniodawcy/Freelancera wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień RODO.

 11. Na podstawie przepisów RODO użytkownikom przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych. Jeżeli zdaniem osoby której one dotyczą nie ma podstaw do tego, aby Useme przetwarzało te dane, może ona zażądać, aby zostały one usunięta;
  4. ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, aby Useme ograniczyło przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem użytkownika Useme posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym:
   1. Sprzeciw „marketingowy”. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
   2. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Useme niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim wypadku użytkownik powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Useme przetwarzania objętego sprzeciwem. Useme zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika we ww. celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Useme danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dan Użytkownika są Useme niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   3. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać Useme swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
   4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
   5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Useme przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

    W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: info@useme.eu, zadzwoń pod numer: 0048 717232234, lub zgłoś się bezpośrednio w siedzibie administratora.

 12. Bezpieczeństwo. Wszystkie zbierane przez Useme dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Useme zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.