Regulamin serwisu Useme

(Staraliśmy się spisać nasze zasady w sposób możliwie prosty, zawsze jednak możesz przeczytać skróconą wersję Regulaminu, dostępną pod tym linkiem)

Artykuł 1 – Definicje

Terminy używane w Regulaminie USEME oznaczają:

 1. Administrator, Useme - firma działająca pod firmą: Inglot Plus, adres dla doręczeń Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Polska NIP: PL5961587256, REGON: 080831919
 2. Serwis Useme/Serwis - serwis transakcji online o charakterze otwartym prowadzony przez Administratora, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących wykonania usług określonych w serwisie oraz Ogłoszeniu oraz komunikacji między stronami transakcji, dostępny w domenie internetowej Useme.eu
 3. Ogłoszenie - informacja umieszczana w Serwisie Useme dotycząca zapotrzebowania na wykonanie danej usługi, czynności bądź dzieła, albo zamiaru wykonania określonego rodzaju usługi, czynności bądź dzieła, zamieszczona odpowiednio: przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zrealizowania określonej w Ogłoszeniu usługi, czynności bądź dzieła pomiędzy Użytkownikami, za pośrednictwem Administratora
 4. Zlecenie – zaakceptowany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę zakres usługi, czynności lub dzieła do wykonania, wynikający z umieszczonego w Serwisie Useme Ogłoszenia, i jego przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego regulaminu
 5. Umowa – zawarte pomiędzy Użytkownikami i Użytkownikami a Administratorem ustalenia w zakresie realizacji określonego Zlecenia (wynikające ze złożonego i zaakceptowanego Ogłoszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określające prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Strony w ramach zasad funkcjonowania Serwisu Useme
 6. Dzieło - efekt czynności wykonanych przez Wykonawcę, będących konsekwencją przyjęcia Zlecenia do realizacji, zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 7. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administrator w ramach Useme lub dodała ogłoszenie bez rejestracji w systemie, które może występować bądź to w roli Zleceniodawcy, bądź w roli Wykonawcy
 8. Wykonawca - Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu Useme możliwość wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł, lub składający propozycję wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł.
 9. Zleceniodawca - Użytkownik umieszczający w Serwisie Useme Ogłoszenie, w którym zamierza zlecić do wykonania określone usługi, czynności bądź dzieła, lub składający propozycję Zlecenia określonych usług, czynności bądź dzieł w odpowiedzi na Ogłoszenie potencjalnego Wykonawcy
 10. Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Useme na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Useme, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Useme, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Useme na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu oraz kojarzeniu ze sobą Użytkowników (Zleceniodawców i Wykonawców), rozliczania transakcji realizowanych pomiędzy Użytkownikami, korzystania z Serwisu Useme, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie i załączniku do Regulaminu
 2. Useme ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zleceniodawców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, czynności bądź dzieł, a także poprzez określenie w ramach niniejszego Regulaminu praw i obowiązków pomiędzy Zleceniodawcą, Wykonawcą a Useme, gdzie Useme umożliwia realizację przez Wykonawców na rzecz Zleceniodawców określonych usług, czynności bądź dzieł, występując jednocześnie w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikami, umożliwia Użytkownikom rozliczanie transakcji, przeprowadzenie transakcji oraz pełną komunikację pomiędzy nimi za pomocą Serwisu Useme
 3. Z uwagi na fakt, iż Useme występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Wykonawców i Zleceniodawców, oraz że Useme nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, czynności bądź dzieł, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże usług, czynności bądź dzieł, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, rozliczający transakcje oraz zapewniający możliwość korzystania z Serwisu Useme, Useme nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług, czynności bądź dzieł, bądź innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Użytkowników względem innych Użytkowników
 4. Użytkownicy (Zleceniodawcy i Wykonawcy) korzystając z Serwisu Useme, oświadczają i zapewniają tym samym, że:
  1. będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu
  2. wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora, ale kreuje również bezpośrednio prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, w tym odpowiedzialność Wykonawcy względem Zleceniodawcy za jakość i sposób wykonania Zleconych usług, czynności bądź dzieł, z wyłączeniem odpowiedzialności Useme w tym zakresie
  3. dokładnie zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, znany jest im charakter uczestnictwa Useme w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z serwisu Useme, oraz zamieszczania w nim Ogłoszeń i zawierania Zleceń, nie zgłaszają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag
 5. Zleceniodawca niniejszym oświadcza i potwierdza, iż w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług, czynności bądź dzieł przez Wykonawcę bądź innego niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Zleceniodawcy ponosi wyłącznie Wykonawca a tym samym, że Zleceniodawca nie będzie kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem Useme i zrzeka się tego tytułu roszczeń wobec Administratora. W przypadku zamiaru skierowania przez Zleceniodawcę do Wykonawcy określonych roszczeń z pominięciem komunikacji za pomocą Serwisu Useme, Useme udzieli Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Wykonawcy oraz realizowanego Zlecenia
 6. Wykonawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania usług, czynności bądź dzieł, w tym ewentualną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tychże usług, czynności bądź dzieł. Wykonawca wyraża tym samym zgodę, aby Useme przekazała Zleceniodawcy na żądanie Zleceniodawcy informacje o osobie Wykonawcy, oraz przekazała dokumentację dotyczącą realizowanego Zlecenia, w celu umożliwienia skierowania ewentualnych roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio do Wykonawcy
 7. Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie Useme realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej określone i podane w Serwisie Useme
 8. Użytkownicy, którzy zostali skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Serwisu Useme, nie mogą rozliczać transakcji poza Serwisem. Użytkownik, który naruszył powyższe zobowiązanie ponosi wobec Useme pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Useme odszkodowania z tytułu utraconych przez Useme korzyści.
 9. Wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych noszących cechy spamu do innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Useme jest zabronione
 10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie usługi, czynności bądź dzieła zrealizowane na rzecz Zleceniodawcy będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej osób trzecich. Z tytułu niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym Zleceniodawca ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa.
 11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem z tytuł naruszenia jej praw w związku z wykonaną usługą, czynnością lub dziełem lub ich wykorzystaniem, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie wesprzeć Zleceniodawcą oraz jego klienta, na rzecz którego dana usługa, czynność lub dzieło było przygotowane, w obronie przed tym roszczeniem (w tym poprzez przystąpienie w charakterze interwenienta ubocznego do procesu wytoczonego przez osobę trzecią lub dostarczenie niezbędnego materiału dowodowego przeczącego zasadności zarzutów), oraz do niezwłocznego pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód, kosztów, wydatków poniesionych przez Zleceniodawcę lub jego klienta w związku z tym roszczeniem – w szczególności kosztów obsługi prawnej, a także odszkodowań i kosztów zasądzonych przez sąd lub wynikających z treści zawartej z poszkodowanym ugody.

Artykuł 3. Rejestracja

 1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Useme przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie Useme
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Useme na stronach Serwisu Useme oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi
 4. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności, a następnie poprawne zweryfikowanie danych przez Administratora, powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia przesłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika przez Administratora po weryfikacji jego danych równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług w Serwisie Useme na zasadach wynikających z Regulaminu
 5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 4 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach serwisu, w szczególności: złożył Zlecenie bądź przyjął określone zlecenie do realizacji
 6. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Serwisie Useme danych
 7. Aktywacja Konta w Serwisie Useme powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu.
 8. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Serwisu Useme wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię i nazwisko Użytkownika oraz miejscowość jego zamieszkania. W przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, w ramach serwisu Useme wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej) oraz miejscowość jego siedziby lub prowadzenia działalności. W przypadku gdy Użytkownik jest zarejestrowany jako Wykonawca w ramach serwisu Useme wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej 1 przykład zrealizowanych samodzielnie lub za pośrednictwem Useme prac, dzieł, usług
 9. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w serwisie Useme
 10. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w punkcie 10 powyżej, w trakcie korzystania z usług Serwisu Useme, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych

Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania Zleceń dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (tj. usług, czynności bądź dzieła) na zasadach określonych w Regulaminie
 2. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia, zlecenia bądź wykonania usług, czynności bądź dzieł określonych w Ogłoszeniu
 3. Charakter uczestnictwa Administratora w transakcjach zawieranych w ramach serwisu Useme, określają zapisy zawarte w artykule 2 niniejszego regulaminu, tym samym Administrator nie składa żadnych deklaracji, ani nie gwarantuje, że Zlecenie zostanie wykonane w sposób prawidłowy, że potencjalny Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności, doświadczenie pozwalające w sposób należyty wykonać określone Zlecenie. Tym samym decyzje w zakresie publikacji Ogłoszenia, zawarcia Zlecenia wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł konkretnemu Wykonawcy, Zleceniodawca ponosi na własny koszt i ryzyko, a ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, Zleceniodawca będzie kierował wyłącznie wobec Wykonawcy
 4. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości usług, czynności bądź dzieł, które mają być przedmiotem Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno być możliwe do wyceny przez Wykonawcę oraz nie może zawierać danych kontaktowych do Zleceniodawcy (jedyną dopuszczalną formą kontaktu jest system komunikacji Useme). Ogłoszenie ponadto nie może zawierać wezwania do wysłania bezpłatnych próbek prac.
 5. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w błędnej kategorii oraz jego treści w przypadku konieczności wprowadzenia korekt stylistycznych, redakcyjnych lub merytorycznych w zakresie określonym w punkcie 4
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu
 7. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10 oraz artykułu 10 punkt 5
 8. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora
 9. Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Ogłoszeń, bądź ich usuwania w całości, jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna, iż jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź inne obowiązujące normy prawne
 11. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen, o którym mowa w artykule 8 regulaminu. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu

Artykuł 5. Publikacja Ogłoszenia/Przyjęcie Zlecenia

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest zamiar zlecenia do wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł bądź przyjęcie zlecenia w zakresie wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł, Użytkownik powinien spełnić łącznie następujące warunki
 2. stworzyć i zatwierdzić opis Ogłoszenia, określający ogół warunków, na jakich zlecone usługi, czynności bądź dzieła mają być wykonane lub mogą być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
 3. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia
 4. Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Ogłoszenia
 5. Wykonawcy zainteresowani danymi Ogłoszeniami składają Propozycje Wykonania Ogłoszenia (przyjęcia Zlecenia) poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie odpowiedniego narzędzia. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Ogłoszenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a zaproponowane wynagrodzenie nie może być rażąco zaniżone w stosunku do średnich rynkowych stawek za wykonanie przedmiotu Zlecenia
 6. Oferta złożona przez Zleceniodawcę, stosownie do treści art. 661 kodeksu cywilnego wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie
 7. Publikacja Ogłoszenia kończy się w następujących sytuacjach:
  1. z chwilą wyboru Wykonawcy usługi, czynności bądź dzieła przez Zleceniodawcę,
  2. po upływie terminu publikacji Ogłoszenia ustalonego przez Zleceniodawcę,
  3. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Zleceniodawcę
 8. W przypadku, gdy publikacja Ogłoszenia zakończy się wyborem określonego Wykonawcy, a wybrany Wykonawca zaakceptuje przedmiotowy wybór, a tym samym zamiar realizacji określonej usługi, czynności bądź dzieła (na co ma określony czas wskazany w Serwisie Useme – widoczny zarówno dla Zleceniodawcy jak i Wykonawcy), pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez Strony w Ogłoszeniu (dochodzi do Zlecenia), stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Zleceniodawca i wybrany Wykonawca powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy, a Zleceniodawca winien uiścić całość należności, w zależności od wybranego sposobu rozliczenia:
  1. na poczet otrzymanej faktury proforma lub
  2. na poczet otrzymanej faktury VAT - przy czym brak płatności faktury proforma lub faktury VAT nie skutkuje anulowaniem zlecenia i nie wpływa na skuteczność zawartej umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia płatności na rzecz Wykonawcy, a Wykonawca do wykonania przedmiocie Zlecenia na rzecz Zleceniodawcy
 9. Jeżeli ważność umowy (Zlecenia) zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej (jak chociażby w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych, o czym mowa w art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) bądź innej formy szczególnej, strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności. Zleceniodawca może uzależnić dalsze czynności związane ze zleceniem określonych czynności do wykonania, od uprzedniego złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń na piśmie (m.in. oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, którego wzór zamieszczony będzie w Serwisie Useme)

Artykuł 6. Realizacja Zlecenia

 1. Po potwierdzeniu przez Wykonawcę przyjęcia Zlecenia do realizacji, strony przystępują do realizacji Zlecenia
 2. Administrator, z chwilą zawarcia pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą Zlecenia, przesyła do Zleceniodawcy, w zależności od dokonanego wyboru sposobu rozliczenia:
  1. fakturę proforma, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustalonej pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma, lub
  2. fakturę VAT, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustalonej pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze VAT.
  3. Jeżeli powyższe płatności nie zostaną zrealizowane w ustalonych terminach, Zlecenie nie ulega anulowaniu i pozostaje w mocy, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia określonej należności. W takim wypadku Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a w razie dalszego braku płatności Administrator lub Wykonawca będzie uprawniony do podjęcia czynności windykacyjnych, a także będzie mógł obciążyć Zleceniodawcę lub Wykonawcę opłatą windykacyjną w wysokości określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu
 3. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 2 powyżej, Wykonawca otrzymuje informację, o zabezpieczeniu środków na realizację Zlecenia, a tym samym Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zlecenia, w ustalonym uprzednio terminie, który rozpoczyna swój bieg od otrzymania niniejszej informacji. Zleceniodawca otrzymuje natomiast od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę, chyba że już otrzymał tę fakturę w trybie określonym w punkcie 2 lit. b)
 4. Wykonawca po wykonaniu Zlecenia, przesyła za pomocą narzędzi Serwisu Useme, do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia, przesyłając go za pośrednictwem serwisu w sposób w nim określony
 5. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia, Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Dzieło bądź odmówić jego akceptacji jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy bądź niezgodny z umową. Za akceptację Zlecenia uważa się także dokonanie płatności ze strony Zleceniodawcy, jeżeli oznaczył on funkcję automatycznej akceptacji wykonanego Zlecenia
 6. Akceptacja, bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 5, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, a w konsekwencji Administrator generuje dokument w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia, który przesyła zarówno Zleceniodawcy jak i Wykonawcy, oraz dokonuje rozliczenia pomiędzy stronami w następujący sposób
  1. w pierwszej kolejności otrzymaną od Zleceniodawcy kwotę netto pomniejsza o wartość w wysokości 5% otrzymanej kwoty netto tytułem prowizji (wynagrodzenia) dla Administratora za realizację usług określonych niniejszym Regulaminem, wynikających ze zrealizowania pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą określonego Zlecenia za pośrednictwem Serwisu Useme, a także pomniejszoną o wartość innych opłat, o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu. Zarówno Zleceniodawca jak i Wykonawca wyrażają zgodę na powyższy sposób rozliczenia wynagrodzenia Administrator oraz na jego wysokość
  2. następnie od pozostałej kwoty, która:
   1. dla Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą i będących podatnikami VAT stanowić będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie netto,
   2. dla Wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej bądź taką działalność prowadzących, jednak niebędących podatnikami VAT, stanowić będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto,
   3. pobierze i odprowadzi stosowne podatki i inne obciążenia publiczno – prawne wynikające z realizacji przedmiotowego Zlecenia (w zależności od charakteru stosunku prawnego uznanego bądź to jako Zlecenie bądź jako Dzieło, bądź jako usługa realizowana w ramach działalności gospodarczej) po czym w terminie 7 dni przekaże Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji Zlecenia (po odliczeniu kwot i należności, o których mowa w powyższych punktach 6.1 i 6.2)
 7. Jeżeli Zleceniodawca w terminie, o którym mowa w punkcie 5, nie zaakceptuje wykonanego Zlecenia, uzyskuje ono wówczas status „Zlecenia spornego”. W takim wypadku Administrator, bez merytorycznej oceny jakości wykonanego Dzieła sprawdza jedynie, czy przesłany przez Wykonawcę plik/dokument może odpowiadać treści Zlecenia, a jeżeli tak, uruchamia procedurę uruchomienia środków Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi powyżej w punkcie
 8. Administrator uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy jedynie w takich sytuacjach, kiedy niewykonanie Zlecenia przez Wykonawcę ma charakter oczywisty (tj. przykładowo przedmiotem Zlecenia było przetłumaczenie określonego fragmentu tekstu na język niemiecki, a Wykonawca przesłał Zleceniodawcy plik z tekstem w języku polskim), na co niniejszym zarówno Wykonawca jak i Zleceniodawca wyrażają zgodę. Wstrzymanie płatności może być równoznaczne z usunięciem lub zablokowaniem konta Wykonawcy
 9. Dalsze zastrzeżenia, reklamacje czy też roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Wykonawcy związane z ewentualnym niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Zlecenia realizowane są bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą, bez możliwości kierowania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie do Administrator. Administrator zobowiązuje się jednak udzielić stronom pełnego dostępu do dokumentów i informacji związanych z realizacją przedmiotowego Zlecenia
 10. Pozostałe elementy związane z realizacją Zlecenia, skutki konkretnych posunięć przedstawiane będą zarówno Zleceniodawcy jak i Wykonawcy w Serwisie Useme, w ramach realizacji określonego Zlecenia
 11. Administrator za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych może umożliwić Użytkownikom dodawanie opinii na temat pracy danych Wykonawców, które to będą dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu w celu umożliwiania im zweryfikowania umiejętności i referencji danego Wykonawcy, o czym mowa w artykule 8 niniejszego regulaminu

Artykuł 6a. Uproszczony Tryb Zlecenia

 1. Serwis umożliwia realizację transakcji w trybie uproszczonym, do którego stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym artykule.
 2. Celem realizacji transakcji w trybie uproszczonym zalogowany Wykonawca wprowadza do Serwisu szczegółowe warunki Zlecenia (w tym, jego zakres, termin wykonania oraz cenę) wraz z danymi określonego Zleceniodawcy poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu
 3. Po dokonaniu przez Administratora formalnej akceptacji warunków Zlecenia, Administrator przesyła do Zleceniodawcy fakturę proforma, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustaloną pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma. Jeżeli powyższa płatność w ustalonym terminie nie zostanie zrealizowana, Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a po upływie kolejnych 30 dni, Zlecenie zostanie w całości anulowane
 4. Dokonanie przez Zleceniodawcę płatności należności zgodnie z fakturą proforma oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
 5. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 3 powyżej, Wykonawca otrzymuje informację, o zabezpieczeniu środków na realizację Zlecenia, a tym samym Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zlecenia, w ustalonym uprzednio terminie, który rozpoczyna swój bieg od otrzymania niniejszej informacji. Zleceniodawca otrzymuje natomiast od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę
 6. Wykonawca po wykonaniu Zlecenia, przesyła za pomocą narzędzi Serwisu Useme, do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia, przesyłając go za pośrednictwem serwisu w sposób w nim określony
 7. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia, Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Zlecenie bądź odmówić jego akceptacji jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy bądź niezgodny z umową
 8. Akceptacja, bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 5, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, a w konsekwencji Administrator generuje dokument w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia, który przesyła zarówno Zleceniodawcy jak i Wykonawcy, oraz dokonuje rozliczenia pomiędzy stronami w sposób określony w Artykule 6

Artykuł 7. Opłaty

 1. Część usług w ramach Serwisu Useme świadczonych jest odpłatnie
 2. Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest prowizja (wynagrodzenie Administratora), o której mowa w artykule 6 punkt 6) ppk. 1) niniejszego Regulaminu
 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) będące Wykonawcami mogą wykupić abonament w ramach Serwisu uprawniający do składania Propozycji Wykonania Ogłoszenia.
 4. Wysokość innych opłat za pozostałe usługi, do których Użytkownicy mogą mieć dostęp w związku z działaniem serwisu Useme, np. rozliczenie płatności on-line, przesłanie faktury VAT pocztą w formie papierowej, wybór sposobu rozliczenia transakcji według postanowień Artykułu 6 punkt 2 lit. b), abonament określa załącznik do niniejszego Regulaminu

Artykuł 8. System opinii

 1. W ramach Serwisu Useme Administrator umożliwi dodawanie opinii Zleceniodawców na temat przebiegu i realizacji Zleceń, które Wykonawca może jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź
 2. Statystyki i opinie do wykonanych i zleconych Zleceń są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Useme
 3. Opinia jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Zlecenia bądź Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie oraz odpowiedzi
 4. Serwis Useme może usunąć opinię lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje, jest wulgarna lub obraźliwa, narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Regulaminie

Artykuł 9. Forum

 1. Treści zamieszczane na Forum Useme są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Useme
 2. Umieszczając wypowiedź na Forum Useme Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jej publikację w Serwisie wraz z oznaczeniem Użytkownika (wskazaniem autora) wypowiedzi
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego na Forum Useme. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką Serwis Useme może ponieść z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw wynikających z wypowiedzi Użytkownika zamieszczonych w ramach Forum Useme
 4. Useme może usunąć całość lub fragment każdej wypowiedzi, w szczególności jeżeli zawiera ona:
  1. treści reklamujące inne strony internetowe lub inne serwisy
  2. wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania
  3. publikacje i materiały, których umieszczenie na Forum Useme narusza prawa osób trzecich, w szczególności dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych
  4. treści umyślnie wprowadzające w błąd osoby, które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Useme
  5. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Useme lub podmiotów współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji

Artykuł 10. Inne Postanowienia Regulaminu

 1. Useme nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań związanych z Ogłoszeniem bądź Zleceniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Zleceniu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu
 2. Useme nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy
 3. Useme zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, Zlecenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub zrealizowane Zlecenie, którego stroną jest Użytkownik będzie „Zleceniem spornym”
 4. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Useme w ramach Serwisu Useme
 5. Useme ma prawo do usunięcia lub edycji Ogłoszenia lub Zlecenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
  4. wprowadzające w błąd

Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Useme usług w ramach Serwisu Useme w terminie 7 dni od dnia zakończenia publikacji Ogłoszenia bądź dnia zakończenia realizacji Zlecenia. Jeżeli reklamacja dotyczy innych obszarów, aniżeli publikacja Ogłoszenia bądź realizacja Zlecenia, reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji
 2. Reklamacje należy zgłaszać Useme na adres info@useme.eu lub pisemnie listem poleconym na adres Useme. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego)
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia bądź Zlecenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia skutkującego zgłoszeniem reklamacji, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Useme zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Useme zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w serwisie Useme

Artykuł 12. Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Useme umowę o świadczenie usług w ramach serwisu Useme, poprzez wysłanie na adres info@useme.eu wiadomości email lub pisemnego oświadczenia na adres Useme, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto
 2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Użytkownik posiada aktualne Ogłoszenie, bądź jest w trakcie realizacji określonego Zlecenia. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji Ogłoszenia, bądź od zakończenia realizacji Zlecenia
 3. Useme zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu

Artykuł 13. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.Us. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Useme. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Useme zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Useme usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Useme (w tym Serwisu). Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 2. Useme zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie
 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie (w tym w przypadku Wykonawców, podmiotom Zlecającym im określone usługi, czynności bądź dzieła). Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Useme, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Useme czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Useme w ramach Serwisu usług
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Useme przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych

Artykuł 14. Zmiany regulaminu

 1. Useme może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu Useme. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Useme, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i zaakceptowania przez Użytkownika. Ogłoszenia oraz Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian realizowane są na zasadach dotychczasowych
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Useme po udostępnieniu zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Useme w ramach Serwisu Useme

Artykuł 15. Końcowe postanowienia Regulaminu

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Useme, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu Useme na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie
 2. Prawo polskie jest również właściwe dla stosunków prawnych pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą wynikających z niniejszego regulaminu, oraz z realizacji Zleceń pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą za pomocą serwisu Useme, na co niniejszym strony wyrażają zgodę
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Useme w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne
 4. W przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu sporządzonego w różnych wersjach językowych, wiążąca dla stron jest wersja w języku polskim, a w przypadku jej braku wersja angielskojęzyczna
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowienia nieważnego wprowadzone zostanie postanowienie, odpowiadające jak najbardziej zgodnemu zamiarowi stron
 6. Administrator może powierzyć realizację czynności rozliczania transakcji zawieranych za pośrednictwem Serwisu spółce Useme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000467478, NIP: 8992744965
 7. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik – tabela opłat w systemie Useme

Załącznik nr 1 do Regulaminu